PL EN


2019 | 4 (29) | 135-154
Article title

Internet jako edukacyjna przestrzeń życia młodzieży akademickiej

Authors
Content
Title variants
EN
Internet as educational space in life of university students
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Internet environment offers more and more knowledge resources as well as more and more better portals and educational platforms, creating a variety of learning opportunities, vocational training and improvement. Network resources have now become an important space educational – and self-education – of young people. Research carried out by me in 2017 among students of the University of Wroclaw show that in the course of studying internet sources of knowledge (websites, educational portals) are used on a par with handbooks and other books recommended by lecturers. Some of the respondents attribute this to materials even higher value due to the more accessible language and frequent content update. This differentiates the results in relation to my findings from a few years ago whose respondents raised the issue of reliability and certainty of online knowledge. The network environment, off ering a kind of convergence of earlier media, is today is a serious competition for television, the press or a book in a paper issue. Places these relays, however, have not been fulfilled, as one might think, of their electronic substitutes: e-newspapers, e-books or audiobooks. The most important source of scientific knowledge as well all popular information and news from the country and from the world remained popular websites and Internet portals. Also organized forms of training in the form of courses, on-line workshops or trainings are poorly disseminated in the studied student population. Only a few people have implemented language courses or specialized trainings this way. After graduation, however, they declare to undertake further education or further training online. The position of the respondents with regard to the virtual mode studies is clearly skeptical. The respondents question the value of such education in terms of both substantive, as well as in terms of acquired qualifications and competences (in the dimension professional as well as social). Virtual universities are not answered by respondents mentioned reasons – perceived as a real threat to traditional institutions educational. On-line training, seen today as an important supplement to traditional roads education, it seems, in their opinion, very forward-looking.
PL
Środowisko Internetu oferuje coraz bardziej bogate zasoby wiedzy, jak również coraz doskonalsze portale i platformy edukacyjne, stwarzając rozmaite możliwości kształcenia się, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Zasoby Sieci stały się obecnie ważną przestrzenią edukacyjną – i samokształceniową – młodych ludzi. Badania zrealizowane przeze mnie w 2017 roku wśród studentów UWr pokazują, że w toku studiowania internetowe źródła wiedzy (strony internetowe, portale edukacyjne) wykorzystywane są na równi z podręcznikami i innymi książkami zalecanymi przez wykładowców. Część badanych przypisuje tym materiałom nawet wyższą wartość z uwagi na bardziej przystępny język oraz częstą aktualizację treści. Różnicuje to wyniki w stosunku do moich ustaleń sprzed kilku lat, w których respondenci podnosili kwestię rzetelności i pewności internetowej wiedzy. Środowisko sieciowe, oferując swoisty typ konwergencji wcześniejszych mediów, stanowi dziś poważną konkurencję dla telewizji, prasy czy książki w papierowym wydaniu. Miejsca tych przekaźników nie wypełniły jednak, jak można by sądzić, ich elektroniczne substytuty: e-prasa, e-booki czy audiobooki. Najważniejszym źródłem wiedzy naukowej, jak również nośnikiem wszelkich informacji i newsów z kraju i ze świata pozostały popularne strony i portale internetowe. Także zorganizowane formy dokształcania się w postaci kursów, warsztatów czy szkoleń on-line są w badanej populacji studentów słabo rozpowszechnione. Tylko nieliczne osoby realizowały tą drogą kursy językowe lub specjalistyczne szkolenia. Po ukończeniu studiów deklarują jednak podjąć dokształcanie się lub doskonalenie zawodowe on-line. Wyraźnie sceptyczne jest stanowisko badanych w odniesieniu do wirtualnego trybu studiów. Badane osoby poddają w wątpliwość wartość takiej edukacji zarówno pod względem merytorycznym, jak również pod kątem nabywanych kwalifikacji i kompetencji (w wymiarze zawodowym, jak również społecznym). Wirtualne uczelnie nie są przez respondentów – ze wspomnianych względów – postrzegane jako realne zagrożenie dla tradycyjnych placówek edukacyjnych. Kształcenie w trybie on-line, postrzegane już dziś jako ważne uzupełnienie tradycyjnych dróg edukacji, wydaje się jednak, ich zdaniem bardzo przyszłościowe.
Year
Issue
Pages
135-154
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Aftański P., Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji. „Dydaktyka Informatyki” 2011 nr 6, Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 66–73.
 • Borcuch A., Piłat-Borcuch M., 2010, Generacja Y jako szczególny wymiar społeczeństwa informacyjnego, w: (red.) P. Setlak, P. Szulich, Społeczeństwo informacyjne: uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Tarnobrzeg 2010.
 • Furmanek M., Pedagogika a pedagogika pracy. w: (red.) S. M. Kwiatkowski, Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa- Radom 2008, s. 19–28.
 • Goban –Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2000.
 • Morańska D., Szanse i dylematy cyfrowego świata , w: (red.) M. Biedroń, J. Kędzior, B. Krawiec, A. Mitręga, Imaginarium interakcji społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT –Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław 2017.
 • Noga H., Uwarunkowania edukacyjne Internetu, w: (red.) W. Furmanek, A. Piecuch, Dydaktyka informatyki Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Piecuch A., Nowe media – nowe problemy, „Dydaktyka Informatyki” 2016 nr 11, s. 111-114.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1, „On the Horizon” 2001 vol. 9 issue 5.
 • Sokołowski M., Wielka zmiana czy kontynuacja? W krainie mediów i techne, w: (red.) M. Sokołowski M., U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty-kategorie- idee, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 • Kamieniecki W., Bochenek M., Tanaś M., Wrońska A., Lange R., Fila M., Loba B., Konopczyński F., 2017, Raport z badania. Nastolatki 3.0. Warszawa, NASK, opublikowano: https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0. pdf [dostęp: 10.12.2017]
 • Makaruk K., Wójcik S., Konsorcjum EU NET ADB, EU NET ADB, 2012, Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce, opublikowano: http://fdds.pl/ http://fdds. pl/wp-content/uploads/2016/05/raport-eunet-adb-pl-fi nal.pdf [dostęp: 10.12.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af89c02f-4369-469a-92c1-a7b880de16d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.