PL EN


Journal
2019 | 2 | 8-22
Article title

Rękopis z Czombrowa. Z zagadnień edycji filomackiego przekładu Koranu

Content
Title variants
EN
Manuscript from Czombrów. On Issues of Editing the Philomathic Translation of the Quran
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka artykułu ukazuje skomplikowane losy wspólnego projektu Tatarów polskich (m.in. Józefa Sobolewskiego) i filomatów (ks. Dionizego Chlewińskiego i Ignacego Domeyki), którego rezultatem był XIX-wieczny przekład Koranu na język polski. Wskazuje ponadto na najnowsze odkrycie, którym jest fragment rękopisu filomackiego przekładu, pochodzący z podworskiego archiwum w Czombrowie (Białoruś) i podejmuje próbę weryfikacji naukowych hipotez dotyczących XIX-wiecznych tłumaczeń świętej Księgi islamu. Przybliża także projekt krytycznej edycji tzw. rękopisu z Czombrowa
EN
The author of the article shows the complex picture of the joint project of the Polish Tatars (including Józef Sobolewski) and philomats (priests Dionysius Chlewiński and Ignacy Domeyko), which resulted in a nineteenth-century translation of the Quran into Polish. She also points to the latest discovery, which is a fragment of the manuscript of the philomathic translation, coming from the court archive in Czombrów (Belarus) and attempts to verify the scientific hypotheses regarding the nineteenth-century translations of the holy Book of Islam. She also brings closer ideas regarding the project of critical edition of the so-called manuscript from Czombrów.
Journal
Year
Issue
2
Pages
8-22
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
 • A. Drozd, W sprawie autorstwa Koranu Buczackiego, [w:] H. Jankowski (red.), Z Mekki do Poznania, Poznań 1998
 • A. Konopacki, J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Cztery warianty filomackiego przekładu Koranu (XIX wiek), [w:] J. Kulwicka-Kamińska, C. Łapicz, G. Miškinienė (red.), Tatarskie dziedzictwo kulturowe, t. 2, Historia. Literatura. Sztuka, Toruń 2018, s. 7-33
 • A. Konopacki, J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Nieznany rękopis polskiego przekładu Koranu, G. Czerwiński, A. Konopacki (red.), Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), „Studia Tatarskie”, t. 14, Białystok, 2015, s. 49-67
 • A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI – XIX wieku, Warszawa 2010
 • Bibliografia Polska Estreichera XIX stulecia, t. III, Kraków 1876
 • Cz. Łapicz, Niezwykłe losy pierwszego drukowanego przekładu Koranu na język polski, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Językoznawcza, t. 20 (40), z. 2, 2013, s. 129-143
 • J. Puchalska, Dlaczego Czombrów? O tropieniu wątków „Pana Tadeusza” w ocalałym dworskim archiwum, [w:] E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski (red.), Pan Tadeusz. Poemat – postacie – recepcja, Warszawa 2016, s. 333-343
 • J. Puchalska, Dziedziczki Soplicowa, Warszawa 2014
 • J. Szynkiewicz, Literatura religijna Tatarów litewskich i jej pochodzenie, „Rocznik Tatarski” II, Zamość 1935
 • M. Arafe, Świat arabski w piśmiennictwie polskim XIX wieku, Lublin 1994
 • T. Bairašauskaitė, Pirmasis Korano vertimas Lietuvoje, „Mūsų Praeitis”, nr 4, 1994, s. 5-18
 • Z.J. Wójcik, Filomacki przekład Alkoranu dla Tatarów nowogródzkich, „Literatura Ludowa”, t. 39, nr 3, 1995, s. 15-28
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af8b37ac-168e-4733-8c0d-f199d3ab99ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.