PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 388-400
Article title

Modern Senior in Dobra Commune

Content
Title variants
PL
Współczesny senior w gminie Dobra
RU
Современный пожилой человек в гмине Добра
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
Aging of the body is irreversible and inevitable. Declining birthrate and the gradual increase in life expectancy means that societies in Europe, including Poland, are aging. According to forecasts, by 2030 every 4th Pole will become a senior. Therefore, the national health policy will have to meet the expectations and needs of its aging population (Osinski 2002). A huge role will be played by local, selfgovernment authorities. Implementation of programs activating the elderly can contribute to improving their quality of life and prevent social exclusion of a significant part of the society. The aim of the study was to assess the quality of life of seniors in Dobra commune. The study showed that the subjects were satisfied with life, well-educated, open to new technologies, and physically active. The degree of satisfaction with their current life situation depended on the level of education and degree of nutrition, but did not depend on gender, age, marital status, hobbies, and state of health. This is the research article.
PL
Starzenie się organizmu jest procesem nieodwracalnym i nieuniknionym. Malejący przyrost naturalny oraz sukcesywne wydłużanie się długości ludzkiego życia powoduje, że społeczeństwo Europy, w tym także Polski, starzeje się. Według prognoz, w 2030 roku co czwarty Polak osiągnie próg starości. Dlatego polityka zdrowotna państwa będzie musiała sprostać oczekiwaniom i potrzebom starzejącego się społeczeństwa (Osiński 2002). Ogromna rola przypada władzom samorządowym. Wdrażanie programów aktywizujących osoby starsze może przyczynić się do poprawy jakości ich życia i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu znaczącej części społeczeństwa. Celem pracy była ocena jakości życia seniorów w gminie Dobra. Z przeprowadzonych badań wynika, że badani seniorzy to osoby zadowolone z życia, dobrze wykształcone, otwarte na nowoczesne technologie, aktywne fizycznie. Stopień zadowolenia z ich obecnej sytuacji życiowej zależy od poziomu wykształcenia i stopnia odżywienia, natomiast nie zależy od płci, wieku, stanu cywilnego, posiadanego hobby oraz stanu zdrowia.
RU
Старение организма – необратимый и неизбежный процесс. Снижающийся естественный прирост населения и постепенное удлинение жизни человека приводят к тому, что население Европы, в том числе и Польши, стареет. По прогнозам в 2030 г. каждый четвертый поляк достигнет порога старости. Поэтому политика государства в области здравоохранения должна будет справиться с ожиданиями и потребностями стареющего общества (Osiński 2002). Огромная роль выпадает на долю органов самоуправления. Внедрение программ по активизации лиц преклонного возраста может способствовать повышению качества их жизни и противодействовать социальному отторжению значительной части общества. Цель работы – дать оценку качества жизни пожилых людей в гмине Добра (Dobra). Проведенные обследования показывают, что обследуемые пожилые люди – лица, довольные своей жизнью, хорошо образованные, открытые на современные технологии, физически активные. Степень удовлетворения их нынешней бытовой ситуацией зависит от уровня образования и степени питания, не зависит же от пола, возраста, гражданского состояния, хобби и состояния здоровья.
Year
Pages
388-400
Physical description
Contributors
References
 • Batorski D. (2005), Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje, (in:) Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2005: Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Batorski D. (2011), Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza społeczna 2011 – warunki i jakość życia Polaków, Raport [Special issue], „Contemporary Economics”, No. 5.
 • Czarnik S., Turek K. (2015), Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Fidecki W., Wysokiński M., Wrońska I., Walas L., Sienkiewicz Z. (2011), Jakość życia osób starszych ze środowiska wiejskiego objętych opieką długoterminową, „Probl. Hig. Epidemiol.”, nr 92(2).
 • Gertig H., Przysławski J. (2006), Bromatologia, PZWL, Warszawa.
 • Osiński W. (2002), Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w wieku starszym, „Antropomotoryka”, nr 24.
 • Pilch T., Bauman T. (2010), Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Raggi A., Corso B., Minicuci N., Quintas R., Sattin D., De Torres L., Chatterji S., Frisoni G.B., Haro J.M., Koskinen S., Martinuzzi A., Miret M., Tobiasz-Adamczyk B., Leonardi M. (2016), Determinants of Quality of Life in Ageing Populations: Results from a Cross-Sectional Study in Finland, Poland and Spain, “PLoS One”, No. 11(7).
 • Sieńko-Awierianów E., Eider J. (2014), Tourist activity of women living in rural areas, “Central European Journal of Sport Sciences and Medicine”, No. 8(4).
 • Stanisz A. (2006), Podstawowy kurs statystyki w badaniach medycznych w programie STATISTICA PL, StatSoft, Kraków.
 • http://lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BIBLIOTEKA/manuale/Aktywizacja_spoleczna_osob_starszych.pdf [access: 02.05.2016].
 • http://www.dobraszczecinska.pl/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=313&Itemid=27 [access: 02.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af917c2b-ddb4-473c-9ed1-04bbe0dd3331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.