PL EN


2013 | 23 | 43-56
Article title

Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego

Content
Title variants
EN
Non-agricultural Economic Activity Development of Rural Areas in Małopolska Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wpływ działalności rolniczej na kształtowanie struktur funkcjonalnych obszarów wiejskich jest w ostatnich latach coraz mniejszy. Stwarza to nowe uwarunkowania dla rozwoju wsi, zwłaszcza w kontekście ich zwiększającego się potencjału demograficznego. Problem ten jest bardzo ważny z punktu widzenia Małopolski, gdyż województwo to cechuje się bardzo dużym w skali kraju udziałem ludności mieszkającej na obszarach wiejskich. Przekłada się to na bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i najmniejszą przeciętną ich powierzchnię. Celem artykułu jest określenie wpływu peryferyjności położenia na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego. W tekście określono zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej regionalnych ośrodków wzrostu na tle poziomu przedsiębiorczości terenów wiejskich.
Contributors
 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie , semczuk@interia.eu
 • Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ulira@up.krakow.pl
 • Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, k.wiedermann@up.krakow.pl
References
 • Borowiec, M. (2008). Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w woj. małopolskim. W: T. Markowski, Z. Strzelecki (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007–2013. Studia KPZK PAN, 90–122.
 • Długosz, Z. (2009). Population Ageing and its Predictions for 2030 in the Małopolskie Voivodship compared to Poland and Europe. Moravian Geographical Reports, 1, 17, 2–18.
 • Domański, B. (2007). Metropolitan Areas as ‘Switching Points’ in the Networks of Relationships. W: T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.), Metropolies and Metropolitan Areas – Structures, Functions and Role. Studia Regionalia, 20, 23–31.
 • Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne – bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? Studia KPZK PAN, 120, 135–146.
 • Dorocki, S., Szymańska, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. W: Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju. Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 45–60.
 • European Commission (2011). Agricultural Policy Perspectives Briefs, 1.
 • Farrington, J. (2007). The New Narrative of Accessibility: Its Potential Contribution to Discourses in (Transport) Geography. Journal of Transport Geography, 15, 319–330.
 • Farrington, J., Farrington, C. (2005). Rural Accessibility, Social Inclusion and Social Justice. Journal of Transport Geography, 13, 1–12.
 • Górz, B., Uliszak, R. (2009). Przestrzeń wiejska Małopolski i jej zmiany pod wpływem funduszy europejskich. W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 233–248.
 • Guzik, R. (2003). Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Guzik, R., Wiedermann, K. (2012). Powiązania w zakresie dojazdów do pracy. W: R. Guzik (red.), Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 67–100.
 • Keeling, D. (2009). Transportation Geography: Local Challenges, Global Contexts. Progress in Human Geography, 33 (4), 516–526.
 • Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W. (2010). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, 241.
 • Korenik, S., Szołek, K. (red.) (2004). Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery. Biuletyn KPZK PAN, 214.
 • Kurek, S. (2007). Typologia procesu starzenia się ludności miast i gmin Polski na tle jego demograficznych uwarunkowań. Przegląd Geograficzny, 79(1), 133–156.
 • Kurek, S., Rachwał T. (2011). Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19 (2011), 397–405.
 • Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Barriers and Factors of Growth of Small Towns of Poland. Elsevier, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 363–370.
 • Małopolski program rozwoju wsi i rolnictwa (1997). Bielsko-Biała–Kielce–Kraków–Krosno–Nowy Sącz–Przemyśl–Rzeszów–Tarnobrzeg–Tarnów: Małopolska Rada Regionalna.
 • Markowski, T., Marszał, T. (2007). Metropolitan Areas of Poland – Chalanges and Policy Recommendations. W: T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.), Metropolies and Metropolitan Areas – Structures, Functions and Role. Studia Regionalica, 20, 9–22.
 • Moseley, M. (1979). Accessibility: The Rural Challenge. London: Methuen.
 • Nutley, S. (1983). Transport Policy Appraisal and Personal Accessibility in Rural Wales. Norwich: Geo Books.
 • Nutley, S. (1998). Rural Areas: The Accessibility Problem. W: B. Hoyle, R. Knowles (eds.), Modern Transport Geography. Chichester: Wiley, 185–215.
 • Pacione, M. (1989). Access to Urban Services: The Case of Secondary Schools in Glasgow. Scottish Geographical Magazine, 105, 12–18.
 • Raport z wyników województwa małopolskiego. Powszechny Spis Rolny 2010 (2011). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Taylor, Z. (1998). Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich. Przegląd Geograficzny, 70, 1–2.
 • Wilkin J., Nurzyńska I. (red.) (2012). Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zioło, Z. (2004). Procesy i modele kształtowania krajowych układów regionalnych. W: Z. Mikołajewicz (red.), Procesy i kierunki przemian gospodarczych w Polsce w okresie transformacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Ekonomia, 28, 143–163.
 • Zioło, Z., Kudełko, J. (2006). Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej. W: E. Rydz (red.). Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 11. Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i PZ PAN, 39–58.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afb8e683-7c94-4efd-8e88-f5717a166639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.