PL EN


2016 | 2(29) | 405-416
Article title

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 196/13

Content
Title variants
EN
Approving commentary to the verdict of the Provincial Administrative Court in Olsztyn dated 14 March 2013, file no. II SA/Ol 196/13
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samo przyznanie inicjatywy uchwałodawczej grupie mieszkańców w niczym nie ogranicza uprawnień samych radnych czy rady, bowiem przedłożenie takiego projektu uchwały skutkować będzie nie obowiązkiem jej przyjęcia, lecz rozpoznania jak każdej inicjatywy. Zatem w tym zakresie nie dochodzi do żadnego pozbawienia czy ograniczenia kompetencji samego organu stanowiącego – rady gminy. Ponadto przyznanie inicjatywy uchwałodawczej również grupie osób posiadających czynne prawo wyborcze nie narusza w sposób istotny prawa, gdyż zawarta kompetencja dla inicjatywy obywatelskiej pozostaje „w granicach prawa” wynikającego z art. 169 ust. 4 Konstytucji RP, rozumianego jako generalne uprawnienie do kształtowania treści statutu.
EN
It must be stated that the voted verdict of the Provincial Administrative Court in Olsztyn is correct; according to the verdict, granting resolution-making initiative to a group of persons who enjoy active electoral rights does not violate the law because the civic resolution-making initiative is within the “limits of law” arising from Art. 169 (4) of the Constitution of the Republic of Poland as a general right to shape the content of a statute. The very granting of resolution-making initiative to a group of residents does not limit in any way the rights of councilors or the council because submission of a draft resolution does not result in the requirement to adopt it but only the requirement to examine it – as in the case of any other initiative. Consequently, there is no deprivation or limitation of the competence of the decisionmaking body – the commune council. Moreover, I believe that questioning the provisions of a statute only on the basis of the claim that they do not have a faithful and detailed origin in an act is an error in the legal art because it is wrong to claim that a commune does not have a detailed basis separately for each provision of its statute while overlooking the general basis of all provisions of statutes contained in the relevant regulations: Art. 164 (4) of the Constitution of the Republic of Poland and Art. 3 (1), Art. 18 (2) (1), Art. 21 (1), and Art. 22 (1) of the Act on commune-level local government. A commune statute can regulate all matters related to the system of government in the commune that are not expressly regulated in the act, as long as it is not contradictory to the provisions of the act. What is more, I believe that not only a group of residents have the right to resolution- making initiative granted in the statute, but also that such a right can be granted to, e.g. a general meeting of an association or a resolution-making body of a political party that has a local unit in the territory of a specific unit of local government.
Year
Issue
Pages
405-416
Physical description
Dates
issued
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, stabul1@wp.pl
References
 • Banaszak, B. (2011). Komentarz do artykułu 169 ust. 4 Konstytucji RP. W: B. Banaszak,
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, Warszawa, <https://sip.legalis.pl/documentview.seam?documentId=mjxw62zogiydkmjrgq3demboobqxalrsgyydenq>, dostęp: 15.03.2016.
 • Bułajewski, S. (2013). Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian. W: Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń. ISBN 9788372857033.
 • Chmielnicki, P. (red.) (2007). Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa. ISBN 9788373347700.
 • Hauser, R., Niewiadomski, Z. (red.) (2011). Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa. ISBN 9788325531706.
 • Skrzydło, W. (2002). Komentarz do art. 118 Konstytucji RP. W: W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze. ISBN 9788326442230.
 • Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. nr 100, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 1995 r., sygn. akt SA/Wr 2515/95, OSS 1996, nr 1, poz. 13.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 1999 r., sygn. akt II SA 1868/99, niepubl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2005 r., sygn. akt OSK 1122/04, OSS 2006, nr 1, poz. 9.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt II OSK 1887/13, ONSA i WSA 2015, nr 3, poz. 52, s. 138, Rzeczpospolita,Legalis, Wspólnota 2014, nr 4, s. 8, GP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afbf1610-6a21-4964-8397-d80ac586c1e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.