PL EN


2016 | 4 (32) | 191-205
Article title

Rozumienie prawa dostępu do informacji publicznej na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Content
Title variants
EN
Understanding the right of access to public information on the grounds of the Constitution of the Republic of Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dostęp do informacji publicznej stanowi po stronie obywatela konstytucyjne prawo, zaś po stronie władz publicznych obowiązek umożliwienia jego najpełniejszej realizacji. Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierają normy, które te postulaty realizują, jednakże przy ich interpretacji nasuwa się wiele wątpliwości. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest wskazanie tych wątpliwości i próba ich racjonalnej, zgodnej z zamierzeniem ustrojodawcy, interpretacji.
EN
The access to public information creates a constitutional right for the citizens, but at the same time it creates the duty for the public authorities to allow its realisation to the greatest extent. The Polish Constitution involves legal norms which meet these requirements, however, doubts arise as to their interpretation. Therefore, the main aim of this paper is to identify these doubts and to aim at their reasonable interpretation, which at the same time would be parallel to the will of the legislator of the con- stitutional system.
Year
Issue
Pages
191-205
Physical description
Dates
published
2016-08-31
Contributors
References
 • Bałaban A. Opinie w sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.
 • Banaszak B., Bernaczyk M. Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu „otwartego rządu”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 4.
 • Dolnicki B., Cybulska R., Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2011.
 • Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, 2001, z. 10.
 • Kłaczyński M., Szuster S., Dostęp do informacji publicznej. Komentarz, LEX/El, 2003.
 • Miksa K., Konstytucyjność ustawowego wyznaczenia zakresu pojęcia informacja publiczna, [w:] Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, red. M. Maciejewski, Warszawa 2014.
 • Niżnik-Mucha A., Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, „CASUS”, 2008, Teza nr 3 90369/3.
 • Sarnecki P., Stosowanie konstytucji PRL w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Studia Prawnicze”, 1988 z. 3.
 • Szmyt A., Opinie w sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy”, 1999, nr 6.
 • Trzciński J., Funkcja prawna konstytucji socjalistycznej, „AUW” nr 398, Prawo LXIX, Wrocław 1988.
 • Tuleja P., Stosowanie Konstytucji w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków, 2003.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afc18ad4-ce25-46e4-915a-8853e574396e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.