PL EN


2018 | 28 | 13-27
Article title

Etyka spotkania Personalizm egzystencjalny G. Marcela: od wymogu ontologicznego do imperatywu etycznego

Authors
Content
Title variants
EN
The Ethics of meeting. The existential personalism of G. Marcel: from ontological necessity to ethical imperatives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podkreślono dwa wymiary człowieka-osoby w myśli filozoficzno-antropologicznej G. H. Marcela, ontologiczny i etyczny, w celu podjęcia próby zasugerowania implikacji hermeneutycznych dla współczesnej refleksji bioetycznej. Jeśli chodzi o pojęcie bios, francuski myśliciel proponuje personalistyczno-egzystencjalne podejście, z konotacją ontologiczno-etyczną (logos) i etyczno-relacyjną (ethos), jako najbardziej odpowiedniego terenu weryfikacji zdolności interpretacyjnych i argumentacyjnych w rozwiązywaniu nowych problemów biomedycznych. Uznając wszystkie transcendentne wymiary bycia-człowiekiem-osobą, w egzystencjalnym doświadczeniu bios-logos-ethos, to znaczy, w dynamicznej jedności własnego bycia-więcej, w stwórczej relacji z Bogiem i współistniejącego dla Boga, interpersonalnym z innymi i solidarnym ze światem, gwarantują godność osoby w pełnym znaczeniu.
EN
The article emphasizes two dimensions of the man-person in the philosophical-anthropological thought of G. H. Marcel, the ontological and the ethical, in order to undertake an attempt to suggest hermeneutic implications for contemporary bioethical reflection. Regarding bios the French thinker proposes the personalistic-existential approach with its ontological-ethical (logos) and ethical-relational (ethos) connotations as the most suitable terrain for verifying the interpretative and argumentative skills in the management of new biomedical problems. Recognizing all the transcendental dimensions of being-man-person, in the existential experience of bios-logos-ethos, that is, in the dynamic uniqueness of one’s being-more, in a creature relationship with God and coexistential towards God, interpersonal with the others and solidarity with the world, guarantees the dignity of the person in the full sense.
Year
Issue
28
Pages
13-27
Physical description
Contributors
References
 • Aa. Vv., Gabriel Marcel (Colloque organisé par la Bibliothèque National et l’association «Présencede Gabriel Marcel», 28-30 settembre 1988), Bibliothèque National, Paris 1989.
 • Beauchamp T. L., Childress J. F., Principles of Biomedical Ethics, Fourth Edition, Oxford University Press, New York–Oxford 1994.
 • Bellino F., I fondamenti della bioetica. Aspetti antropologici, ontologici e morali, Città Nuova Editrice, Roma 1993, s. 49-51.
 • Boutang P., Gabriel Marcel, J. M. Place, Paris 1977.
 • Composta D., Intersoggettività e morale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999.
 • Cozzoli M., L’uomo in cammino verso… L’attesa e la speranza in Gabriel Marcel, Abete, Roma 1979.
 • Daniels N., Wide reflective equilibrium in practice, [w:] L. W. Sumner, J. Boyle [red.], Philosophical Perspectives on Bioethics, University of Toronto Press, Toronto 1996, s. 96-114.
 • Davignon R., Le mal chez Gabriel Marcel. Comment affronter la souffrance et la mort?, Cerf--Bellarmin, Paris-Montréal 1985.
 • Dec I., Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 1995.
 • Dec I., Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 1996.
 • Delhomme J., Témoignage et dialectique, [w]: Aa. Vv., Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel, Plon, Paris 1947, s. 117-201.
 • Gracia D., Fondamenti di bioetica. Sviluppo storico e metodo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993.
 • Jonsen A. R., Siegler M., Winslade W. J., Clinical Ethics. Etica clinica. Un approccio pratico alle decisioni etiche in medicina clinica, McGraw-Hill, Milano 2003.
 • Joseph D. A., Self Realization and Intersubjectivity in Gabriel Marcel (A Doctoral Dissertation), Pontifical Urban University, Roma 1988.
 • Kowalczyk S., Marcel: Człowiek we wspólnocie miłości i wiary, [w:] Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Michalineum, Warszawa 1990, s. 356-376.
 • Kowalski E., CSsR, Quale uomo e quale etica per la bioetica? Una proposta di umanizzazione della riflessione bioetica, “Studia Moralia” 39 (2001), s. 175-195.
 • Kowalski E., CSsR, L’uomo pastore dell’essere e l’etica dell’incontro. Dall’esigenza ontologica all’imperativo etico nella filosofia dell’uomo in cammino di Gabriel Marcel, “Studia Moralia” 40 (2002) z. 1, s. 143-169.
 • Kowalski E., CSsR, L’uomo: problema o mistero per la bioetica? Approccio contemplativo all’uomo nella filosofia dell’invocazione di Gabriel Marcel, “Studia Moralia” 40 (2002) z. 2, s. 467-509.
 • Labate S., Intimità e trascendenza. La questione dell’io a partire da Gabriel Marcel, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007.
 • Lancellotti M., Marcel. Antinomie e metafisica, Edizioni Studium, Roma 2003.
 • Marcel G., En Chemin, vers quel Eveil?, Gallimard, Paris 1971.
 • Marcel G., Essai de philosophie concrète, Gallimard, Paris 1940.
 • Marcel G., Etre et Avoir, Aubier, Paris 1935.
 • Marcel G., Homo Viator, Aubier, Paris 1945.
 • Marcel G., Il mistero dell’essere, Borla, Roma 1987.
 • Marcel G., L’Homme Problématique, Aubier, Paris 1955.
 • Marcel G., L’uomo problematico, Borla, Torino 1964.
 • Marcel G., La dignité humaine et ses assises existentielles, Aubier, Paris 1964.
 • Marcel G., Le Mystère de l’Etre, Vol. I Réflexion et Mystère, Vol. II Foi et réalité, Aubier, Paris 1951.
 • Marcel G., Présence et immortalité, Flammarion, Paris 1959.
 • Mieth D., Impostazioni etico-teologiche in materia di bioetica, “Concilium” 3 (1989), s. 44-61.
 • Mordacci R., L’incerta vicenda della bioetica. Saggio di interpretazione sintetica, [w:] Angelini G. [red.], La bioetica. Questione civile e problemi teorici sottesi, Glossa, Milano 1998, s. 21-53.
 • National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Sciences, The Belmont Report, Washington D.C. 1979.
 • Poma I., Gabriel Marcel. La soglia invisibile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008.
 • Prini P., Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, Studium, Roma 1968.
 • Ricoeur P., Marcel G., Per un’etica dell’alterità. Sei colloqui [red. Franco Riva], Edizioni Lavoro, Roma 1998.
 • Sgreccia E., Mele V., Miranda G. [red.], Le radici della bioetica, Vol. I, Vita e Pensiero, Milano 1998.
 • Sottiaux E., Gabriel Marcel. Philosophe et dramaturge, Nauwelaerts, Louvain 1956.
 • Tarnowski K., Ku absolutnej ucieczce. Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela, WN PAT, Kraków 1993.
 • Tarnowski K., Gabriel Marcel i perspektywy filozofii religii, [w:] Tarnowski K., Bóg fenomenologów, Biblos, Tarnów 2000, s. 167-189.
 • Tarnowski K., Filozofia transcendencji Gabriela Marcela, [w:] Tarnowski K., Bóg fenomenologów, Biblos, Tarnów 2000, s. 125-166;
 • Tischner J., Gabriel Marcel, [w:] tenże, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 2000, s. 154-165.
 • Troisfontaines R., De l’Existence à l’Etre. La philosophie de Gabriel Marcel, I-II vol., Nauwelaerts, Louvain-Paris 1968.
 • Warzeszak J., Gabriela Marcela egzystencjalistyczny sposób podejścia do istnienia Boga, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXII (2009) z. 1, s. 73-102.
 • Viafora C. [red.], Comitati etici. Una proposta bioetica per il mondo sanitario, Fondazione Lanza – Gregoriana Editrice, Padova 1996.
 • Von Engelhardt D., Storia e sistematica della bioetica, [w:] E. Sgreccia, V. Mele, G. Miranda [red.], Le radici della bioetica, Vol. I, Vita e Pensiero, Milano 1998, s. 21-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afc88a31-8c7f-4977-9f9b-0ccdb326a185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.