PL EN


2012 | 26 | 56-69
Article title

Wpływ katastrof na spójność społeczno-ekonomiczną na przykładzie problemu z długiem publicznym

Content
Title variants
EN
Influence of Catastrophe on Socio-Economic Cohesion – Example of Problems with Public Debt
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Państwa zintegrowane w UE, ale również inne jak np. USA, przechodzą kryzys gospodarczy. Związane jest to ze złożonością przemian społecznych, przewartościowań idei itp. Rodzi to wyzwania i zagrożenia. Nie można jednak wymagać, aby procesy społeczne rozwijały się automatycznie i skutkowały samoistnie rosnącym dobrobytem. Okazuje się, że mimo dobrych chęci, podejmowanie decyzji, ich niezliczona ilość i jakość prowadzi często do trudnych do opanowania sytuacji. Występuje tu zagadnienie relacji wybierany i wybierający, czyli „pana i sługi”. Na obie strony spada odpowiedzialność, z której należy się rozliczyć. Kryzysy /katastrofy/ „weryfikują” decyzje decydentów, mimo, iż te są przygotowywane przez specjalistów. Problem ostatnich lat to sprawa długu publicznego, którego dynamikę trudno jest opanować. Przekraczane umownie stany zadłużenia wpływają ujemnie na procesy integracji i spójności. Kryzys dotknął zarówno państwa biedne, jak i potęgi ekonomiczne. Również nasz kraj stoi na trudnej pozycji. Stworzony mechanizm narastania długów okazuje się trudny do opanowania. Dokonano pewnych porównań naszej gospodarki na tle innych państw, zwłaszcza, że decydenci UE zamierzają rozdzielić ciężary związane z pomocą dla największych dłużników. Ciężar skutków kryzysowych poniesie społeczeństwo. Problem w tym, aby był on rozłożony sprawiedliwie.
EN
The countries integrated within EU, but also the others as USA, are facing economic crisis. It is connected with complexity of social changes, transformation of ideas and values. It brings challenges and threats. However, it cannot be expected that social processes are to automatically develop and result in spontaneously growing welfare. It appears that although there is a good will the process of making decisions, their uncounted number and undefined quality leads often to situations that are difficult to control. There exist the relation: the chosen and the choosining that is “the master and the slave”. Both sides take responsibility that is necessary to be fulfilled. Crises (catastrophes) verify the decisions, either though they are prepared by the specialists. Public debt, which dynamic is difficult to control is the last-to-date problem. The exceeded levels of debt influence negatively the integration and cohesion processes. The crisis has its results in poor countries as well as in the most powerful economies. Also our country is in difficult position. The created mechanism of growing debt is difficult to control. There were made some comparisons of our economy to the other countries, especially because the EU decision-makers are going to divide burdens connected with the aid for the biggest debtors. The burden of the crisis results will be distributed among all society. The problem is to distribute it in a fair way.
Year
Volume
26
Pages
56-69
Physical description
Contributors
 • Zakład Informatyki w Zarządzaniu Politechnika Rzeszowska
 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Accocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Ashall F., 1997, Przełomowe odkrycia, Wyd. Amber.
 • Engels F., 1979, Dialektyka przyrody, PWN, Warszawa.
 • Garczyński S., 1981, Skąd te błędy, Wyd. IWZZ, Warszawa.
 • „Gazeta Polska” z 13 XII 2011.
 • „Dziennik Gazeta Prawna” z 26–28 II 2010.
 • Główny Urząd Statystyczny.
 • Janicki K. (red.), 2009, Źródła nienawiści konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Wyd. IW ERICA Histmag.org, Kraków–Warszawa.
 • Mandle J., 2009, Globalna sprawiedliwość, Wyd. Sic! s.c., Warszawa.
 • Morawski W., 2003, Kronika kryzysów gospodarczych, Wyd. TRIO, Warszawa.
 • Polarczyk K., Budżet państwa w finansach publicznych. Polska na tle innych krajów [za:] http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/i-1172.pdf.
 • Popper K.R., 2002, Wiedza obiektywna, ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.
 • Prawo Unii Europejskiej. Wybór dokumentów, 2009, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa.
 • Scholes M.S., 2011, Rynki finansowe może uspokoić tylko zgoda na bankructwo, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 170/3056 z dnia 2–4 IX 2011.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2010–2011, 2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Święchowicz T., 2011, Otchłań długów, „Gazeta Polska” z 13 XII 2011.
 • Teluk T., 2008, Mitologia efektu cieplarnianego, Wyd. Instytut Globalizacji, BW, Gliwice.
 • Wagner I., 2011, Szare komórki nie wystarczą, „Rzeczpospolita” nr 22/2011.
 • Weir S., 2008, Najgorsze decyzje w historii świata, Wyd. publicat, Poznań.
 • Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, 2008, COM (2008) 616, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela [za:]
 • www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/ZielonaKsi%C4%99ga.aspx
 • http://pl.wikipedia.org/Wiki/Dług_publiczny_USA, Eurostat.
 • http://pl.wikipedia.org/Wiki/Dług_publiczny# D.C5.82ug _publiczny_w_Polsce.
 • http//pl.wikipedia.org/w/indeks.php?title-Gospodarka_Unii_Europejskiej&oklid=27487422 z 15 IX 2011.
 • www.finanse.gospodarka.pl/49053, Bankructwo-państwa-można-…
 • www.przegląd-tygodnik.pl/artykuł/dług-tuska-dług –gierka
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afcd49cc-2461-4948-ac35-011073b44e27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.