PL EN


2014 | 61 | 1: Praca Socjalna | 235-247
Article title

Uwarunkowania i struktura potrzeb życiowych seniorów

Title variants
EN
Determinants and the Structure of the Necessities of Life of Seniors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article we will be shown the conditions and structure of the necessities of life of seniors. The definition needs to be selected and their classifications. Will be descri­bed types, the nature and etiology of a variety of needs in this developmental period. Will be paid also attention to the important role of the family and the various groups and communities in meeting the vital needs of seniors and improve their quality of life.
PL
W niniejszym artykule ukazane zostały uwarunkowania i struktura potrzeb życiowych senio­rów, definicje potrzeb oraz ich wybrane klasyfikacje, a także rodzaje, specyfika i etiologia różnorodnych potrzeb w tym okresie rozwojowym. Należy podkreślić istotną rolę rodziny oraz różnych grup i społeczności w zaspokajaniu potrzeb życiowych seniorów i podnoszeniu jakości ich życia.
Contributors
References
 • Bielecki J., Potrzeby, w: J. Bielecki, Psychologia nie tylko dla psychologów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002, s. 110-121.
 • Bień B., Opieka zdrowotna i pomoc w chorobie, w: B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003, s.84-95.
 • Hrapkiewicz H., Potrzeby osób w wieku starszym i próba ich realizacji, w: A. Fabiś (red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 2005, s. 103-112.
 • JanPaweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Watykan 1995.
 • Kaczor S., Potrzeby ludzi wcześniej urodzonych i możliwości ich zaspokajania, w: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania–Radości–Dylematy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008, s. 39-46.
 • Kalamarz R., Uczestnictwo ludzi starszych w kulturze, w: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania–Radości–Dylematy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008, s. 285-293.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: PWN 1974.
 • Olczyk A., Miejsce i rola ludzi starych w społeczeństwie, „Ateneum Kapłańskie” 2011, nr 1, s. 31-39.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
 • Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: GWP 2000.
 • Strzelec M., Potrzeby osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II, w: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania–Radości–Dylematy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008, s. 175-185.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., DzięgielewskaM., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006.
 • Trafiłek E., Polska starość w dobie przemian, Katowice: Śląsk 2002.
 • Worach-Kardas H., Starzenie się ludności jako determinanta wzrostu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w: M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, s. 352-368.
 • Zdziebło K., Problemy zdrowotne i społeczne starzejącego się społeczeństwa a wyzwania współczesnej gerontologii, w: B. Zboina, G. Nowak-Starz (red.), Starość. Obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia zgerontologii, Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2009, s. 40-52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afd84409-4ea3-4ee0-aa50-976c7fd0b7ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.