PL EN


2014 | 3 (350) | 15-24
Article title

Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów

Content
Title variants
EN
Smart Shopping and Purchasing Behaviour of Polish Consumers
RU
Smart shopping и закупочное поведение польских потребителей
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przybliżenie pojęcia smart shopping, w tym scharakteryzowanie komponentów i czynników wpływających na upowszechnienie się tego typu zachowań zakupowych, szerzej odnosząc się do zachowań konsumentów w Polsce. Autorka posłużyła się krytyczną analizą literatury w zakresie badanej kategorii, a dla praktycznej ilustracji opisywanego zjawiska wykorzystała dane pochodzące z raportów krajowych i zagranicznych agencji badań rynku (m.in. GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia. PRM Research) zrealizowanych w latach 2012-2013. Wyniki badań ujawniły, że w warunkach utrzymującej się niepewności gospodarczej polscy konsumenci, podejmując decyzje zakupowe, coraz częściej kierują się zasadami smart shopping, angażując się w aktywne poszukiwanie oszczędnych zakupów, w tym zdobywanie informacji o atrakcyjnych promocjach sprzedaży, a także porównywanie cen różnych produktów w celu optymalizacji decyzji zakupowych.
EN
An aim of the article is to bring closer the term smart shopping and to characterise the components and factors affecting popularisation of this type of purchasing behaviour, more broadly referring to consumers’ behaviour in Poland. The author used a critical review of the literature in the area of the category in question and for a practical illustration of the described phenomenon she used the data originating from national and foreign reports of surveys carried out in 2012-2013 by market research agencies (inter alia, GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia, PMR Research). The research findings revealed that under the conditions of persisting economic uncertainty, Polish consumers, making purchasing decisions, more and more often are guided by the principles of smart shopping, being involved in an active search of economical shopping, inclusive of obtaining information on attractive sales promotions as well as comparing prices of different products in order to optimise purchasing decisions.
RU
Цель статьи – приблизить понятие smart shopping, в том числе охарактеризовать компоненты и факторы, влияющие на распространение этого вида закупочного поведения, шире касаясь поведения потребителей в Польше. Автор использовала классический анализ литературы в области исследуемой категории, а для практической иллюстрации описываемого явления использовала данные из отчетов обследований, проведенных в 2012-2013 гг. национальны- ми и зарубежными агентствами по изучению рынка (в частности, GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia, PMR Research). Результаты обследований выявили, что в условиях сохраняющейся экономической неуверенности польские потребители, принимая решения о покупке, чаще руководствуются принципами smart shopping, включаясь в активный поиск экономных закупок, в том числе в приобретение информации о привлекательных мероприятиях по поощрению продажи, а также в сопоставление цен разных продуктов для оптимизации решений о покупке.
Year
Issue
Pages
15-24
Physical description
Dates
published
2014-05-2014-06
Contributors
References
 • Abler G., Ehlting M. (2007), Smart shopping in the European low cost flight market, (w:) Cornady R., Buck M., Trends and Issues in Global Tourism 2007, Springer.Atkins K.G., Kim Y.K. (2012), Smart shopping: conceptualization and measurement, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 40, No. 5.Garretson J.A., Burton S. (2003), Highly coupon and sales prone consumers: benefits beyond price saving, “Journal of Advertising Research, Vol. 43, No. 2.Holbrook M.B., Chestnut R.B., Greenleaf E.A. (1984), Play as a Consumption Experience: The Roles of Emotions, Performance, and Personality in the Enjoyment of Games, “Journal of Consumer Research”, Vol. 1 (September).Kassarjian H. (1981), Low Involvement: A Second Look, “Advances in Consumer Research”, Vol. 8.Leppänen H., Grönroos Ch. (2009), Hybrid Consumer. Exploring the Drivers of a New Consumer Behaviour Type, Hanken School of Economics, “Working Papers”, No. 543.Lipovetsky G. (2006), Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d’hyperconsommation, éditions, Gallimard.Mano H., Elliott M.T. (1997), Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Saving. “Advances in Consumer Research”, Vol. 24.Raport z badań zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2011 roku i lutym 2012 roku na próbie 314 amerykańskich respondentów, w tym 208 użytkowników smartfonów. How Smart Phones are helping Create a New Generation of „Smart Shoppers” (2012).Schindler R.M. (1989), The Excitement of Getting a Bargain: Some Hypotheses Concerning the Origins and Effects of Smart-Shopper Feelings, (w:) Srull T.K. (ed.), Advances in Consumer Research, Vol. 16, Provo, Association for Consumer Research: UT.Schindler R.M. (1998), Consequences of perceiving oneself as responsible for obtaining a discount. Evidence for smart shopper feelings, “Journal of Consumer Psychology”, Vol. 7, No. 4.Schindler R.M., Bauer D.M., (1988), The Uses of Price Information: Implications for Encoding, (w:) Frazier G. i in., 1988 AMA Educators’ Proceedings, Series, No. 54, American Marketing Association, Chicago IL.Shimp T.A., Kavas A. (1984), The theory of reasoned action applied to coupon usage, “Journal of Consumer Research”, Vol. 11, No. 3.Tzatzel M. (2003), The art of buying. Coming of terms with money and materialism, “Journal of HappinessStudies”, Vol. 4. Zwyczaje zakupowe Polaków (2013), Shopping Show, Warszawa, kwiecień.http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_176_13.PDFhttp://www.expander.pl/aktualnosci/rynek_uslug_bankowych/594.wiadomosc.htmlhttp://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_News_Downloads/PolskaOszczedna_raportMBSMGKRC.sflb.ashxhttp://www.arc.com.pl/strategia_oszczedzania_na_artykulach_codziennego_uzytku-41999465-pl.htmlhttp://www.researchpmr.com/pl/userfiles/file/wp/wp_29_164_2012_11_28%20%20Smart%20shopping%20po%20polsku_02.pdfhttp://www.arc.com.pl/ promocje_w_rozkwicie-41999454-pl.htmlhttp://www.zafinansowani.pl/oszczedzanie/smart-shopping-raporthttp://www.silesiacitycenter.com.pl/assets/files/pressroom/2013/kwiecien/2ZakupyPolaka.pdfhttp://www.polityka.pl/rynek/1534497,1,smartshoping-czyli-jak-madrze-kupowac.readhttp://www.kolportaz-rzetelny.pl/blog/smart-shopping-wiemy-jak-oszczedzac-na-zakupach
 • Abler G., Ehlting M. (2007), Smart shopping in the European low cost flight market, (w:) Cornady R., Buck M., Trends and Issues in Global Tourism 2007, Springer.
 • Atkins K.G., Kim Y.K. (2012), Smart shopping: conceptualization and measurement, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 40, No. 5.
 • Garretson J.A., Burton S. (2003), Highly coupon and sales prone consumers: benefits beyond price saving, “Journal of Advertising Research, Vol. 43, No. 2.
 • Holbrook M.B., Chestnut R.B., Greenleaf E.A. (1984), Play as a Consumption Experience: The Roles of Emotions, Performance, and Personality in the Enjoyment of Games, “Journal of Consumer Research”, Vol. 1 (September).
 • Kassarjian H. (1981), Low Involvement: A Second Look, “Advances in Consumer Research”, Vol. 8.
 • Leppänen H., Grönroos Ch. (2009), Hybrid Consumer. Exploring the Drivers of a New Consumer Behaviour Type, Hanken School of Economics, “Working Papers”, No. 543.
 • Lipovetsky G. (2006), Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d’hyperconsommation, éditions, Gallimard.
 • Mano H., Elliott M.T. (1997), Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Saving. “Advances in Consumer Research”, Vol. 24.
 • Raport z badań zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2011 roku i lutym 2012 roku na próbie 314 amerykańskich respondentów, w tym 208 użytkowników smartfonów. How Smart Phones are helping Create a New Generation of „Smart Shoppers” (2012).
 • Schindler R.M. (1989), The Excitement of Getting a Bargain: Some Hypotheses Concerning the Origins and Effects of Smart-Shopper Feelings, (w:) Srull T.K. (ed.), Advances in Consumer Research, Vol. 16, Provo, Association for Consumer Research: UT.
 • Schindler R.M. (1998), Consequences of perceiving oneself as responsible for obtaining a discount. Evidence for smart shopper feelings, “Journal of Consumer Psychology”, Vol. 7, No. 4.
 • Schindler R.M., Bauer D.M., (1988), The Uses of Price Information: Implications for Encoding, (w:) Frazier G. i in., 1988 AMA Educators’ Proceedings, Series, No. 54, American Marketing Association, Chicago IL.
 • Shimp T.A., Kavas A. (1984), The theory of reasoned action applied to coupon usage, “Journal of Consumer Research”, Vol. 11, No. 3.
 • Tzatzel M. (2003), The art of buying. Coming of terms with money and materialism, “Journal of Happiness Studies”, Vol. 4.
 • Zwyczaje zakupowe Polaków (2013), Shopping Show, Warszawa, kwiecień.
 • http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_176_13.PDF
 • http://www.expander.pl/aktualnosci/rynek_uslug_bankowych/594.wiadomosc.html
 • http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_News_Downloads/PolskaOszczedna_raportMBSMGKRC.sflb.ashx
 • http://www.arc.com.pl/strategia_oszczedzania_na_artykulach_codziennego_uzytku-41999465-pl.html
 • http://www.researchpmr.com/pl/userfiles/file/wp/wp_29_164_2012_11_28%20%20Smart%20shopping%20po%20polsku_02.pdf
 • http://www.arc.com.pl/ promocje_w_rozkwicie-41999454-pl.html
 • http://www.zafinansowani.pl/oszczedzanie/smart-shopping-raport
 • http://www.silesiacitycenter.com.pl/assets/files/pressroom/2013/kwiecien/2ZakupyPolaka.pdf
 • http://www.polityka.pl/rynek/1534497,1,smartshoping-czyli-jak-madrze-kupowac.read
 • http://www.kolportaz-rzetelny.pl/blog/smart-shopping-wiemy-jak-oszczedzac-na-zakupach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-afef0a8b-4988-4716-9ffc-183c895ba390
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.