PL EN


2016 | 2(27) | 46-59
Article title

Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Human capital as a component of intellectual capital in a company
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
T.W. Schultz, G.S. Becker and J. Mincer are regarded as the creators of the concepts and theories of human capital. At the beginning of the 60s of the twentieth century they got interested in this subject. However, the studies of the role of the man as well as their skills in the economy had been carried out before. Over the years, human capital was considered as an element of intellectual capital. Both of these capitals and their development are included in the activity of enterprises. This article presents the genesis and essence of the recognition of human capital as a part of the intellectual capital comprising the reflections of some economists on human capital and the interpretation of intellectual capital issue, as well as its components. Due to limited length of the article only a selective presentation of views of researchers dealing with depicted issues was possible.
Year
Issue
Pages
46-59
Physical description
Contributors
References
 • Becker G., 1962, Investment in human capital: A theoretical analysis, Journal of Political Economy, no. 70.
 • Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bratnicki M., 1999, Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, UŁ, Łódź.
 • Cichy K., 2005, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.
 • Czajka Z., 2011, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M., 1997, Intellectual Capital, Harper Collins Publishers, New York.
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Fitz-enz J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Itami H., 1987, Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge (MA).
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODiDK, Gdańsk.
 • Kaczmarek B., 2005, Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 2, Zeszyt nr 7, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów.
 • Kłak M., 2010, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSEiP w Kielcach, Kielce.
 • Kunasz M., 2003, Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, [w:] Piech K., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, SGH, Warszawa.
 • Kunasz M., 2004, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] Manikowski A., Psyk A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), 2007, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Mincer J., 1958, Investment in human capital and personal income distribution, Journal of Political Economy, no. 66.
 • Miś W., 2007, Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo WSZiP im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa.
 • Mroziewski M., 2008, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Osbert-Pociecha B., Karaś M., 1999, Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników w reengineeringu przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 1999.
 • Perechuda K., 1998, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ricardo D., 1957, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Schultz T., 1961, Investment in Human Capital, American Economic Review, vol. 51.
 • Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sokołowski J., 2002, Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształtowaniu kapitału intelektualnego organizacji, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Sopińska A., 2005, Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 43-44.
 • Sopińska A., 2010, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa, Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Spychalski G.B., 1999, Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 • Stalończyk I., 2012, Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego, Ekonomia i Zarządzanie 4 (2) (red. J. Ejdys, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej).
 • Stankiewicz W., 1987, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Sveiby K., 2001, Intellectual Capital and Knowledge Management, http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html.
 • Tiwana A., 2003, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. e-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa.
 • Ujwary-Gil A., 2009, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wachowiak P. (red.), 2005, Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Wiig K.M., 1997, Integrating intellectual capital with knowledge management, Long Range Planning, June.
 • Wildowicz-Giergiel A., 2011, Wyzwania związane z kapitałem intelektualnym we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aff19a94-acc6-4e73-a23f-d6caa19613f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.