PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 397-410
Article title

Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Integrated business reporting of socially responsible enterprise in the era of sustainable develop
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
An integrated business reporting is currently strongly connected with an important economic phenomenon of mutual interaction between entrepreneurships and their economic, social and environmental surrounding. The purpose of this article is to emphasize the importance of integrated business reporting for sustainable development of socially responsible business. The authors, using the deductive method, assisted by literature studies, are considering a vision of business reporting for modern society, dictated by the concept of social responsibility and sustainable development, which is associated with a constant desire to answer the question: how to improve modern financial reporting, to make it useful in the economy of the twenty-first century and consistent with the idea of sustainable development.
Year
Volume
Pages
397-410
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
author
References
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • Burzym E., Społeczna funkcja rachunkowości, Zesz. Teoret. Rach. 2008/45(101).
 • Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Gad J., Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych – nowe regulacje oraz wyniki badań, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2011/690/41.
 • Gajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007.
 • Gierusz B., Martyniuk T., Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), [w:] Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, SGH, Warszawa 2009.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 • Jaworska E., Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2011/668/41.
 • Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa 2009.
 • Krasodomska J., Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66(122).
 • M. McLuhan, The Gutenberg galaxy: The making of typographic man, University of Toronto, Toronto 1962.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2011/668/41.
 • Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
 • Sobańska I., Pomiar i komunikowanie dokonań w ciągłym doskonaleniu procesów przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012/263.
 • Surdykowska S., Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości, [w:] Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Akad. Ekonom. im. K. Adamieckiego, Katowice 2000.
 • Śnieżek E., Perlińska M., Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012/276.
 • Śnieżek E., Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń prof. Elżbiety Burzym, w druku.
 • Śnieżek E., Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Śnieżek E., Wiatr M., Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Sygnały, symptomy, diagnoza, Przegląd Organizacji 2011/11.
 • Śnieżek E., Wiatr M., Rachunkowość a tendencyjne kreowanie obrazu działalności przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydz. Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, 2011/1.
 • Strony internetowe:
 • www.deloitte.com; stan na dzień 20.10 2007 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aff4d444-f688-4cb4-91eb-02e242772e64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.