PL EN


2015 | (10) 2015 | 29-37
Article title

Geneza i rozwój wykorzystania komputerów i internetu przez dzieci i młodzież w stanach zjednoczonych i niektórych krajach unii europejskiej. Aspekty porównawcze

Content
Title variants
EN
The origin and development of using computers and the internet by children and young people in the USA an the some EUROPEAN UNION COUNTRIES. Comparative aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykorzystanie komputerów i Internetu w edukacji sprzyja budowie społeczeństwa o nowej jako-ści – społeczeństwa informacyjnego. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych i niektórych krajów Unii Europejskiej na tym polu pokazują, że w ciągu dwóch ostatnich dekad dokonało się to przez kilka cha-rakterystycznych etapów. Jest to entuzjazm początku, a także dwa etapy, które możemy określić jako „zawiedzione nadzieje” i „nową drogę”. Porównując USA i kraje UE dostrzegamy wiele wspólnych doświadczeń, ale pojawiają się również akcenty indywidualne, szczególnie na etapie budowy „nowej drogi” mającej pomóc określić nowy zestaw paradygmatów służących efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystaniu komputerów oraz Internetu przez młodych użytkowników.
EN
Use of computers and the Internet in education is favourable for building a new-quality society – in-formation society. Experiences of the United States and the some European Union countries in this field show that throughout the last two decades, this occurred through several distinctive stages. It is the enthu-siasm of the beginning as well as two stages which could be called „dashed hopes” and „the new way”. Comparing the USA and the EU countries, one can discern numerous mutual experiences, but there are also individual features, particularly at the stage of building „the new road”, which is to help establish a new set of paradigms used for effective and safe use of computers and the Internet by young users.
Year
Volume
Pages
29-37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bereday G.Z.F., Comparative Method in Education, New York, San Francisco, Toronto, London 1964.
 • Butler A., Media Education Goes To School. Young People make Meaning of Media&Urban Education, New York, Washington D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt am Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford 2010.
 • Curran J., Seaton J., Power Without Responsibility: The Press, Broadcasting and New Media in Britain, London 2009.
 • Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.
 • Gore A., Plugged into the world's knowledge, „Financial Times” 19 September 1994.
 • Komisja Europejska, Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997.
 • Łuszczek K., Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych. Studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, Szczecin 2013.
 • McClure Ch.R., Jaeger P.T., Public Libraries and Internet Service Roles: Measuring and Maximizing Internet Services, Chicago 2009.
 • Petry J., Dysfunktionaler und pathologischer PC- und Internet-Gebrauch, Götingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Cambridge, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm 2010.
 • Raport Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI w. Edukacja jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1996.
 • Street J., Remote control? Politics, democracy and „electronic democracy”, „European Journal of Communication” 1997, nr 1.
 • The 2013 Digital Future Report, Los Angeles 2013.
 • Wiloch T.J., Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej, Warszawa 1970.
 • About European Schoolnet, http://www.eun.org/about;jsessionid=93EC7BCB12C8926DE4F104A 62008726F (24.11.2014 r.).
 • Cameron D., Nothing matters more than keeping our children safe, „Daily Mail” 20 December 2012, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2250905/DAVID-CAMERON-Nothing-matters-keeping-children-safe.html (24.11.2014 r.).
 • Cohen N., A History Department Bans Citing Wikipedia as a Research Source, „The New York Times” 21 February 2007, http://www.nytimes.com/2007/02/21/education/21wikipedia.html?_r=0 (19.11.2014 r.).
 • Europe and the global information society. Bangemann report recommendations to the European Council, http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B9D13CAAD4A71590C125723500494242/ $file/Raport_Bangemanna_1994.pdf (05.08.2014 r.).
 • Mission, http://one.laptop.org/about/mission (19.11.2014 r.).
 • Nauczyciele chcą zamknięcia serwisów typu YouTube, http://www.wirtualnemedia.pl (02.07.2007 r.).
 • Nigeryjskie dzieci przeglądają pornograficzne strony na komputerach OLPC, http://www.wirtu-alnemedia.pl (23.07.2007 r.).
 • Ravitch D., The big idea – it's bad education policy, „Los Angeles Times” z 14.03.2010 r., http://articles.latimes.com/2010/mar/14/opinion/la-oe-ravitch14-2010mar14 (19.11.2014 r.).
 • Ravitch D., The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice are Undermining Education, New York 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aff8983c-113b-4bcf-b7e6-1bd9d9260857
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.