PL EN


2015 | 41 | 52-66
Article title

Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski – zarys problemu

Content
Title variants
EN
Competitiveness of Enterprises vs the Competitiveness of Polish Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji podjęto temat konkurencyjności, ze wskazaniem na brak jednej powszechnie akceptowanej definicji tego pojęcia i na wieloznaczność rozumienia tego terminu. Wskazano na wystę-pujące poziomy konkurencyjności oraz różne miary i metody jej oceny z punktu widzenia tych pozio-mów, w tym przedsiębiorstw i gospodarki narodowej. W ostatniej części publikacji podjęto próbę oceny konkurencyjności gospodarki Polski i przedsiębiorstw w niej funkcjonujących.
EN
The publication discusses the topic of competitiveness as such, pointing that a one definition of this notion which could be accepted in economics has not been worked out yet. The problem of ambiguity in understanding the term of "competitiveness" is also presented. The article also shows different levels of competitiveness as well as different ways of measuring and methods of its as-sessment taking into consideration these levels, including enterprises and the national economy. In the last part of the publication authors attempt to asses the competitiveness of the Polish economy and the enterprises which function within this economy.
Year
Issue
41
Pages
52-66
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, siutab@uek.krakow.pl
References
 • Bieńkowski W., 2008, Konkurencyjność gospodarki kraju. Próba rewizji determinant i miar. Przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności [w:] Czynniki i mia-ry międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, red. nauk. W Bieńkowski i in., Prace i Materiały nr 284, In-stytut Gospodarki Światowej, Warszawa
 • Boguszewski P., 2013, Globalny Raport Konkurencyjności 2013–2014 Światowego Forum Ekonomicznego, NBP, Warszawa, prezentacja power point.
 • Borowiecki R, Siuta-Tokarska B., 2012, Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, TNOiK, Toruń.
 • Chojna J., 2011, Konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2007–2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, Ekspertyza w ra-mach Projektu Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony, Minister-stwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Daszkiewicz N. (red.), 2008, Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa.
 • Globalny Raport Konkurencyjności 2013–2014 Światowego Forum Ekonomicznego,
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., 2004, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz na rynku europejskim [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. nauk. J. Adamczyk, P. Bartkowiak, WNT, Warszawa.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Echaust M., 2009, Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 1–2.
 • Kołodziejczyk D., Pawłowska M., 2006, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej. Wyniki badania ankietowego, Materiały i Studia, z. 206, NBP, Warszawa.
 • Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, red. J. Hau-sner, 2013, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Strefy Euro, 2008, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Kordalska A., Olczyk M., 2013, Konkurencyjność sektorów przemysłu przetwórczego i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki Polski – analiza panelowa [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodar-czych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Krugman P., 1994, Competitiveness: a dangerous obsession, “Foreign Affairs” No. 73 (2).
 • Leksykon zarządzania, 2004, Difin, Warszawa.
 • Metodyka opracowywania analiz konkurencyjności sektorów przemysłowych w Polsce, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, https:// www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/2377A660-E2D4-411F-AE7B-84645B117FCC/5000 1/metodyka.pdf
 • Nowak T., 2002, Teoria przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nowak T., 2002, Zasobowa teoria firmy [w:] Rynek pracy, red. M. Kowalski, PWE, Warszawa.
 • Nowak T., 2002, Zasobowa teoria firmy, „Problemy rynku pracy”, nr 2.
 • Nowak T., Zasobowa teoria firmy, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/?a=f32f6 (stan na dzień 08.07.2005 r.).
 • Pangsy-Kania S., 2004, Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzyna-rodowych rankingów [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. nauk. A. Manikowski, A. Psyk, Wyd. UniwersytetuWarszawskiego, Warszawa.
 • Porter M.E., 1998, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w Polsce, 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Radło M.J., 2008, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat defi-nicji, czynników i miar [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, red. nauk. W Bień-kowski i in., Prace i Materiały nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, 1998, Wyd. Znicz, Szczecin.
 • Skowronek-Mielczarek A., 2013, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsię-biorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa nr 7–8.
 • The Global Competitiveness Report 2013–2014, 2013, World Economic Forum, Geneva.
 • Wach K., 2013, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa
 • Wysokińska Z., 2004, Konkurencyjność polskiej gospodarki [w:] Strategie konkurencyj-ności przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, red. nauk. J. Szablowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Żółtowski T., 2005, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy wykonana w ra-mach przeprowadzonej oceny szacunkowej projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013 pt. „Ocena szacunkowa (ex ante) wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 w zakresie analizy warunków społeczno-gospodarczych pomocy w kategoriach konkurencyjności gospodarki i innowacyjności przedsię-biorstw”, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aff9c339-e642-4260-8204-0236954d3e45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.