PL EN


2016 | 2 | 57-66
Article title

SAMOTNE RODZICIELSTWO – BLASKI I CIENIE. PRÓBA SYNTEZY

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Modern family may be propitious environment for normal developing of child, but also may be dangerous I realization of their tasks. These dangers, first of all, refer to pathological and parent families. Actually the number of parent families are growing, almost in all societies. The causes of this fact are complicated, but generally is the result of industry, social-cultural and ethical changes. More often we can meet the families, where lonely mother cares one or several children. The child educated in such families has difficult situation, differs from accepted norms, but it doesn’t mean that it’s developing is incorrect or unsettled. Shouldn’t be construed it’s situation as an extreme or belittle. Doubtless, educational process in parent families is more complicated by fact theirs incompleteness.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Poland)
References
 • Balcerzak-Paradowska B., Graniewska D., Krupa K., Samotne matki, samotni ojcowie. O rodzinach niepełnych w Polsce, Warszawa 1986.
 • Cudak H., Zaburzenia w zachowaniu dzieci z rodzin rozwiedzionych, in: Zagrożenia życia rodzinnego, ed. G. Poraj, J. Rostkowski, Łódź 2003.
 • Czapiga A., Przewidywane konsekwencje ustosunkowania matki samotnej do dziecka a funkcjonowanie jednostki w okresie dorastania, in: Adolescencja. Wybrane aspekty rozwojowe i wychowawcze, ujęcia teoretyczne i empiryczne, weryfikacje, ed. A. Oleszkowicz, Wrocław 1993.
 • Danielewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Zach B., Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1999.
 • Dymek-Balcerek K., Patologie zachowań społecznych. Rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI, Radom 2000.
 • Hanyga-Janczak P., Środowisko rodzinne a organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, in: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie (aspekt pomocowy, kulturowy, wychowawczy), t.1, ed. K. Gąsior, T. Sakowicz, Kielce 2005.
 • Herbert M., Rozwód w rodzinie, Gdańsk 2005.
 • Kozdrowicz E., Rodzina niepełna, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, ed. T. Pilch, Warszawa 2006.
 • Kukołowicz T., Czasowo samotne macierzyństwo, in: Oblicza macierzyństwa, ed. D. Kornas - Biela, Lublin 1999.
 • Lachowska B., Dzieci osób owdowiałych, Lublin 1998.\
 • Lalak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.
 • Leś E., Charakterystyka demograficzna i społeczno- zawodowa rodzin niepełnych w świetle danych statystycznych, ,,Problemy Rodziny”1984, nr 5.
 • Lipiec B., Wpływ matki na osobowość syna, ,,Wychowanie na co Dzień” 2005, nr 1-2.
 • Lipiński S., Syndrom agresji u dziewcząt wychowywanych przez samotne matki, in: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania, ed. T. Sołtysiak, Bydgoszcz 2005.
 • Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa 2004.
 • Mazur P., Ojciec a wychowanie dzieci w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, red. J. Śledzianowski, T. Sakowicz, Kielce 2006.
 • Mazur P., Rodzina, in: Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Środowisko i programy wspomagające, red. M. Babiarz, Kielce 2013.
 • Mazur P., Zagrożenia cywilizacyjne współczesnej rodziny, in: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2007.
 • Napora E., Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka, ,, Małżeństwo i Rodzina” 2005, nr 3.
 • Pauling P., Szczęśliwe dzieci czyli udane wychowanie, Kielce 1998.
 • Pawłowska R., Trudności wychowawcze matek samotnie wychowujących dzieci, ,, Problemy Rodziny” 1990, nr 3.
 • Pielkowa J., Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Katowice 1983.
 • Pielkowa J., Opieka nad dziećmi w rodzinie samotnej matki, „Problemy Rodziny” 1984, nr 5.
 • Słownik małżeństwa i rodziny, ed. E. Ozorowski, Łomianki 1999.
 • Szymanowska A., Dziecko w rodzinie niepełnej, in: Rodzice i dzieci − psychologiczny obraz sytuacji problemowych, ed. E. Milewski, A. Szymanowska, Warszawa 2000.
 • Śledzianowski J., Więź dzieci z ojcem w okresie wczesnoszkolnym, „Wychowanie na co Dzień” 2000, nr 6.
 • Więcławska A., Rodzina nieletniej, samotnej matki jako przykład rodziny w kryzysie, ,, Pedagogia Christiana” 2003, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-affc905e-2a71-4c6a-b152-c0d383822dac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.