PL EN


2012 | 3 | 1 | 136-14
Article title

Współczesne zmiany zawodów, kwalifikacji na europejskim rynku pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Present changes of contests, qualification on European market of work
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W zamieszczonym artykule dokonano krótkiej charakterystyki problematyki pewnego wycinka występujących zmian ilościowo-jakościowych zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, w tym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przedstawiono analizę porównawczą stanu zawodów na dzień 01.01.2005 r. oraz na dzień 01.07.2012 r. w dziesięciu grupach zawodowych. Przedstawione tabele od 1 do 3 jednoznacznie obrazują tempo zmian zawodów na potrzeby współczesnego rynku pracy. Największe zmiany zachodzą jak wynika z analizy w grupie zawodowej drugiej, rynek pracy obecnie zwiększa wymagania w zakresie wykształcenia wyŜszego. AŜ o jedną trzecią wzrosła liczba zawodów tylko w grupie drugiej z wykształceniem wyŜszym, dwie trzecie wzrostu liczby zawodów dotyczyło pozostałych 6 grup zawodowych. Najbardziej niepokojące zjawisko gwałtownego wzrostu liczby zawodów występuje w grupie pierwszej – urzędniczo-administracyjnej. Wzrost o 228% liczby zawodów daje szokujący wskaźnik w ogólnej liczbie 2360 zawodów, co 16 to zawód wysoko urzędniczy. Wniosek nasuwa się jeden: wzrost i zmiany zawodów stają się nieuniknione, tego wymaga obecny płynny rynek pracy, ale bezkarne tworzenie armii urzędników jest okradaniem całego społeczeństwa.
EN
It short profile of problems of sure segment in put article was executed was the stepping out changes of quantity of quality contests and the speciality stepping out on market of work in this the European Economic Area (EOG). It the comparative analysis of state of contests was introduced was on day 01.01.2005 r. as well as on day 01.07.2012 r. in ten professional groups. The introduced schedules since 1 to 3 have illustrated the pace of changes of contests on need of present of market work unambiguously. The largest changes set so it results with analysis in professional group second, the market of work enlarges in range of higher education requirement at present. Until about one third grew up the number of contests only in group second with higher education, remaining two three the growth of number of contests she concerned remaining 6 professional groups. First administrative officials steps out in group with the most disturbing phenomenon of violent growth of number occupations. Growth about 228% number of occupations gives shocking coefficient in general number 2360 contests what 16 then high clerical occupation. Conclusion pushes one growth and the changes of contests become inevitable this the present smooth market of work requires but unpunished creating officials' army is robbing whole society.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
136-14
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
References
 • Encyklopedia Popularna 1982.
 • Furmanek W. (2010), Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów.
 • Furmanek W. (2000), Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów.
 • Krauz A. (2005), Zawód jako wartość [w:] Wartości w pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów – Warszawa.
 • Krauz A. (2006), Kwalifikacje zawodowe – jako syndrom wartości i aktualnych potrzeb [w:] Z badań nad wartościami w pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów.
 • Krauz A. (2010), Edukacja jutra w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego drogą do kompetencji kluczowych, Rzeszów.
 • Krauz A., Krauz Ag., Paluch M. (2011), Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
 • Krauz A. (2012), Ewolucja zawodów a potrzeby rynku pracy [w:] Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, red. B. Wołosiuk, M. Nowak, Biała Podlaska.
 • Nowacki T. (1999), Zawodoznawstwo, Radom.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 265 z dnia 16.12.2004 r., poz. 2644).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 82 z 2010 r., poz. 537).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (DzU nr 98 z dnia 3 czerwca 2003 r., poz. 895).
 • Wiatrowski Z. (1978), Przygotowanie do pracy jako podstawowe zadanie kształcenia i wychowania zawodowego, „Ruch Pedagogiczny”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b007fa53-7220-48ac-ab94-007e15f3669f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.