PL EN


2011 | 1(64) | 43-52
Article title

Rekonstrukcja koncepcji sił ludzkich we współczesnej wizji kapitału społecznego

Content
Title variants
EN
The reconstruction of the concept of human forces in the contemporary vision of social capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy tekst to próba odpowiedzi na pytania: W jaki sposób koncepcja sił ludzkich może być analizowana na podłożu potrzeb społecznych jednostkowych i zbiorowych, wynikających z aktualnych demokratycznych przemian politycznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych? Czy obecna sytuacja „kryzysu demokracji” może posłużyć się kategorią sił ludzkich w „naprawianiu” życia społecznego? Opierając się na interpretacji koncepcji sił ludzkich, dokonanej przez Aleksandra Kamińskiego w latach 70. minionego stulecia, należy ją odtworzyć i przenieść na grunt współczesnych oddziaływań środowiskowych. Rekonstrukcja koncepcji sił ludzkich daje możliwość spojrzenia na życie społeczne z innej niż dotychczas perspektywy. Jest realizacją humanistycznej koncepcji człowieka, ukierunkowanej na holistyczny obraz jego aktywności życiowej, zawodowej, rodzinnej, społecznej, politycznej, kulturalnej. W aktywizowaniu sił społecznych z punktu widzenia demokratycznych zasad współżycia i współdziałania ludzi niezwykle ważną rolę odgrywa edukacja, a szczególnie wychowanie społeczne i obywatelskie, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w zmianach społecznych, do kreowania tych zmian, do pokonywania trudności i unikania zagrożeń.
EN
This text is an attempt to answer the following questions: How can the concept of human forces be analyzed on the ground of individual social and collective needs, arising from the current democratic political, economic, cultural and social transformations? May the present situation, “a crisis of democracy”, use the category of human forces in the “repair” of social life? Basing on the interpretation of the concept of human forces, made by Aleksander Kaminski in the 1970's, it must be reproduced and transferred to the modern environmental impacts. The reconstruction of the concept of human forces makes it possible to look at social life from a different perspective than before. It is the implementation of the humanistic concept of a man, focusing on a holistic picture of his life, professional, familial, social, political and cultural activity. In the activation of social forces in terms of democratic principles connected with the coexistence and cooperation of people, a very important role is played by education, especially social and civic education, especially preparation for conscious participation in social changes, creation of these changes, overcoming difficulties and avoiding risk.
Year
Issue
Pages
43-52
Physical description
Contributors
References
 • 1. Bauman Z. (2007), Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 2. Bielska E. (2009), Zmiana społeczna oraz zjawiska jej towarzyszące, [w:] W. Danilewicz (red.) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 3. Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 4. Kawula S. (1999), Więzi społeczne, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 5. Kozdrowicz E. (2006), Zagrożona młodzież a profilaktyka, [w:] A. Grodzki, A. Świerczyńska-Jelonek, A. Wiłkomirska (red.), Kultura, zmiana społeczna, wychowanie. Inspiracje i poszukiwania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 6. Marshall G. (2008), Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Merta T. (red.) (2007), Z demokracją na ty, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa.
 • 8. Olubiński A. (2001), Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej, [w:] S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 9. Pilch T. (2009), Niebezpieczeństwo kryzysu czy nadzieja przemiany? [w:] W. Danilewicz (red.) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 10. Pilch T. (1995), Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 11. Radziewicz-Winnicki A. (2004), Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 12. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (2008), Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • 13. Szmagalski J. (1999), Siły ludzkie, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 14. Theiss M. (2009), Kapitał społeczny – znaczenie i wybrane funkcje w sferze edukacji. Perspektywa polityki społecznej, [w:] W. Danilewicz (red.) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0087623-6457-492f-a90b-ae292fe51b8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.