PL EN


2012 | 27 | 241-251
Article title

Perspektywy rozwoju biogazowni na Podkarpaciu w oparciu o fundusze Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Perspectives of Biogas Development in Podkarpacie Region Based on Funding from European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mając na uwadze polskie zapotrzebowanie rozwoju nowych kierunków wykorzystania surowców do celów energetycznych branża biogazowni w Polsce wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju. Na wzór naszych zachodnich sąsiadów budujemy biogazownie rolnicze, biogazownie na oczyszczalniach ścieków oraz instalacje do odgazowywania wysypisk. Również na Podkarpaciu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie trwają przygotowania do powstania pierwszych biogazowni. Wyczerpujące alokacje na Odnawialne Źródła Energii z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007– 2013 stawiają pytanie, czy głównym środkiem finansującym tego typu przedsięwzięcia nie pozostaną jedynie krajowe mechanizmy wsparcia. Jest to ważna kwestia w obliczu rozpatrywanych nie tylko kosztów samej budowy, ale przede wszystkim utrzymania i możliwie rentownego eksploatowania tychże inwestycji. Artykuł przedstawia perspektywy rozwoju inwestycji biogazowych w województwie podkarpackim w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej.
EN
Due to our national need of developing new attitudes towards the renewable energy resources, the biogas branch in Poland begins a stage of rapid development. On the pattern of our western neighbours we are investing in the landfills installations, the biogas plants for farms and for sewage treatment plants. Also in Podkarpacie region we deal with a biogas plants issue. The lack of support from European Union through predictable ending of European funds for the years 2007–2013, raises the question whether the main means of financing such projects will not be dependent on the national support only. This is a very important issue as it faces not only the cost of building but also maintaining and exploiting these investments in profitable ways. This article presents the perspectives of biogas investments in Podkarpacie region, based on funding from European Union.
Year
Volume
27
Pages
241-251
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2010, 2011, Główny Urząd Statystyczny Warszawa.
 • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010– 2020, 2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, marzec 2011 Warszawa.
 • Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, wrzesień 2000, Warszawa,
 • Program Ochrony Środowiska na lata 2008 – 2011 dla Powiatu Przemyskiego, czerwiec 2008, Przemyśl.
 • Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiegoza lata 2009– 2010, sierpień 2011, Rzeszów.
 • Strategia Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Podkarpackim http://pae.org.pl/strategia/inc/strategia.pdf (stan na dzień 10.03.2012).
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008– 2011, z uwzględnieniem lat 2011–2019, kwiecień 2008, Rzeszów.
 • Mikucki O., 16 marca 2011, Ekonomiczne Uwarunkowania inwestycji w biogazownie– materiały konferencyjne [w:] Biogaz, praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, Warszawa.
 • Curkowski A., Oniszk Popławska A., maj/kwiecień 2011, Analiza porównawcza opłacalności ekonomicznej biogazowni rolniczej i utylizacyjnej, Forum Eksploatatora.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003 nr 80, poz. 717)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89, poz. 414).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001 nr 62, poz. 627).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU 2001 nr 62, poz. 628).
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (DzU 2007 nr 147, poz. 1033).
 • Brush K., Baściuk M., 16 marca 2011 r, Substraty do produkcji biogazu. Jakość, Technologia,Optymalizacja. Ecofys Germany GmbH– materiały konferencyjne [w:] Biogaz, praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, Warszawa.
 • http://www.pois.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKICH/Strony/o_pois.aspx (stan na dzień 09.12.2011).
 • http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG (stan na dzień 09.12.2011).
 • http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx (stan na dzień 09.12.2011).
 • http://prow.rolnicy.com (stan na dzień 09.12.2011).
 • http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/424531,bank_ochrony_srodowiska_chce_byc_lid erem_w_kredytowaniu_biogazowni.html (stan na dzień 09.12.2011).
 • http://www.gramwzielone.pl/zielone/artykul/PGE-zbuduje-biogazowni-na-Podkarpaciu. (stan na dzień 05.12.2011).
 • http://www.zycie.pl/informacje.php?region=Jaros%B3aw&nr=1853 (stan na dzień 02.12.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b01cbe60-692e-44aa-abac-9b82837f426e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.