PL EN


2019 | 14 | 100-119
Article title

Niewykorzystywany edukacyjny potencjał ICT

Content
Title variants
EN
Unused educational potential of ICT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu poddano analizie wybrane zasoby sieciowe, z których część została przy-gotowana specjalnie do zastosowań edukacyjnych. Pozostałe omówione zasoby, chociaż nie zostały przygotowane z myślą o edukacji mogą z powodzeniem pełnić takie funkcje. Na tle istniejących sieciowych zasobów edukacyjnych pokazano stopień zainteresowania nimi nauczycieli i uczniów.
EN
The study analyzed selected network resources, some of which were prepared specifically for educational applications. Other discussed resources, although not prepared for education, can successfully perform such functions. Against the background of existing network educational resources, the degree of interest of teachers and students was shown.
Year
Volume
14
Pages
100-119
Physical description
Dates
published
2019
References
 • Carr N., Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Helion, Gliwice 2013.
 • Czulak M., Kurczyk D., Techniki tworzenia oraz możliwości zastosowania spacerów wirtualnych, „Modele Inżynierii Teleinformatyki. Wybrane zastosowania” 2014, nr 9.
 • Janiak M., Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna [w:] Biblioteki cy-frowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Biblio-tekarzy Polskich, Warszawa 2012.
 • Kamieniecki W., Bochenek M., Tanaś M., Wrońska A., Lange R., Fila M., Loba B., Konopczyński F., Raport z badania. Nastolatki 3.0, NASK, Warszawa 2017.
 • Kęsy M., Technologie informacyjne w świetle praktyk czytelniczych, „Dydaktyka Informatyki” 2018, nr 13.
 • Litwic-Kaminska K., Kultura obrazkowa w dydaktyce – szanse i zagrożenia, „Forum Dydaktycz-ne” 2011, nr 7–8.
 • Lukáčová D., Kozík T., Bánesz G., Ölvecký M., Šimon M., Širka J., Vzdialené reálne experimenty v praxi, Vyd. UKF v Nitre, Nira 2016.
 • Mazurek C., Werla M., Federacja Bibliotek Cyfrowych – studium przypadku [w:] Biblioteki cy-frowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Biblio-tekarzy Polskich, Warszawa 2012.
 • Pachociński R., Technologia a oświata, IBE, Warszawa 2002.
 • van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa 2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych zalecenie komisji, Brukse-la, dnia 24.08.2006 r.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009–2020, Warszawa 2009.
 • Biblioteka Otwartej Nauki, Wolne licencje w nauce. Instrukcja, http://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/ wolne-licencje-w-nauce-instrukcja
 • Chmielewska-Gorczyca E., Biblioteka wirtualna – wizja czy rzeczywistość, dostępne na: http://bbc.uw.edu.pl/Content/2485/p1996_2-3_02.pdf
 • http://www.naharvard.pl/wirtualnyuniwersytet.html
 • http://www.studia.net/spis-wszystkich-kierunkow-studiow
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acie%C5%BCka_dydaktyczna
 • https://widok.gov.pl/statistics/lektury-gov-pl/
 • https://wszechnica.org.pl/
 • https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zawod-nauczyciela-w-glebokim-kryzysie-o, 159,0,2409631.html
 • https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/sciezki-dydaktyczne/?strona=2&sortowanie=wagi&szer_geogr= &dl_geogr=&promien=10&rodzaj=&waga=&kraina=&wojewodztwo=&tag=%C5%9Bcie%C5%BCki%20dydaktyczne&fraza=&data_dodania=
 • Radwański A., Biblioteka wirtualna – problemy definicyjne, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib08/ radwan.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0260f18-5db5-4ea9-8a46-47e2445d5cb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.