PL EN


2019 | 5(983) | 23-36
Article title

Determinants of the Use of Intuition in Decision-making – an Empirical Study

Authors
Title variants
PL
Determinanty wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji – wyniki badań empirycznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective: The aim of the article is to identify the determinants of using intuition in decision-making processes among top management. Research Design & Methods: Survey method (sample selection: random, stratified disproportionate, data collection method: CATI, sample size: 300 completed questionnaires). Findings: I produced a typology of the determinants of intuition used in decision-making processes and a proposal for ordering them in a hierarchy. Implications / Recommendations: The hierarchy of determinants differs depending on the decision-making style represented by the respondents. When valuations were made by respondents representing all decision-making styles, only internal determinants were recognised as crucial. In the opinion of intuitive decision-makers, the factors determining the use of intuition in decision-making practice are, with the exception of experience, external and include environmental conditions and the type and structure of the decision problem being confronted. Contribution: The study identifies and empirically verifies an orginal typology of determinants of intuition used in decision-making.
PL
Cel: Celem artykułu jest identyfikacja determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji przez menedżerów najwyższego szczebla. Metodyka badań: Metoda ankietowa (dobór próby: losowy, warstwowy nieproporcjonalny; metoda zbierania danych: CATI; liczebność próby: 300 wypełnionych ankiet). Wyniki badań: Rezultatem przeprowadzonych badań jest typologia determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji oraz propozycje ich hierarchii. Wnioski: Hierarchia determinant kształtuje się odmiennie w zależności od sposobu podejmowania decyzji reprezentowanego przez ankietowanych. W przypadku wyceny dokonywanej przez respondentów będących przedstawicielami wszystkich stylów decyzyjnych za kluczowe determinanty uznano wyłącznie te o charakterze wewnętrznym. Natomiast w opinii decydentów intuicyjnych czynnikami decydującymi o wykorzystaniu intuicji w praktyce podejmowania decyzji były przede wszystkim, oprócz doświadczenia, czynniki zewnętrzne: warunki otoczenia oraz rodzaj i struktura problemu decyzyjnego. Wkład w rozwój dyscypliny: zidentyfikowanie i empiryczna weryfikacja autorskiej typologii determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji
Contributors
References
 • Agor W. H. (1998), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Personalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Baldacchino L., Ucbasaran D., Cabantous L., Lockett A. (2015), Entrepreneurship Research on Intuition: A Critical Analysis and Research Agenda, “International Journal of Management Reviews”, vol. 17, no 2, https://doi.org/10.1111/ijmr.12056.
 • Bieniok H., Halama H., Ingram M. (2006), Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Blume B. D., Covin J. G. (2011), Attributions to Intuition in the Venture Founding Process: Do Entrepreneurs Actually Use Intuition or Just Say That They Do?, “Journal of Business Venturing”, vol. 26, no 1, https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.04.002.
 • Cannon-Bowers J. A., Rhodenizer L., Salas E., Bowers C. A. (1998), A Framework to Understanding Pre-practice Conditions and Their Impact on Learning, “Personnel Psychology”, vol. 51, no 2, https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1998.tb00727.x.
 • Dane E., Pratt M. G. (2007), Exploring Intuition and Its Role in Managerial Decision Making, “Academy of Management Review”, vol. 32, no 1, https://doi.org/10.5465/amr.2007.23463682.
 • Davis C., Patte K., Tweed S., Curtis C. (2007), Personality Traits Associated with Decision-making Deficits, “Personality and Individual Differences”, vol. 42, no 2, https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.07.006.
 • Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, Gadńskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Holland J. L. (1997), Making Vocational Choices, Psychological Assessment Resources, Inc, Florida, Odessa.
 • Kahneman D., Klein G. (2009), Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree, “The American Psychologist”, vol. 64, no 6, https://doi.org/10.1037/a0016755.
 • Khatri N., Ng H. A. (2000), The Role of Intuition in Strategic Decision Making, “Human Relation”, vol. 53, no 1, https://doi.org/10.1177/0018726700531004.
 • Klein G. (2010), Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów, Wydawnictwo Onepress, Gliwice.
 • Krawczyk-Bryłka B. (2015), Działania intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, vol. 16, no 11(1).
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. (2015), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kuhl J., Quirin M., Koole S. (2015), Being Someone: The Integrated Self as a Neuropsychological Self, “Social and Personality Psychology Compass”, vol. 9, no 3, https://doi.org/10.1111/spc3.12162.
 • Laughlin P. R., Ellis A. L. (1986), Demonstrability and Social Combination Processes on Mathematical Intellective Tasks, “Journal of Experimental Social Psychology”, vol. 22, no 3, https://doi.org/10.1016/0022-1031(86)90022-3.
 • Malewska K. (2018), Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Markowski E. (2012), Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych (in:) W. Harasim (ed.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Myers D. G. (2004), Intuicja. Jej siła i słabość, Moderator, Wrocław.
 • Parikh J., Neubauer F., Lank A. G. (1994), Intuition: The New Frontier of Management, Blackwell, London.
 • Ruder M., Bless H. (2003), Mood and the Reliance on the Ease of Retrieval Heuristic, “Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 85, no 1, https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.1.20.
 • Salas E., Rosen M. A., DiazGranados D. (2010), Expertise-based Intuition and Decision Making in Organizations, “Journal of Management”, vol. 36, no 4, https://doi.org/10.1177/0149206309350084.
 • Tyszka T. (2010), Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Volz K. G., Zander T. (2014), Primed for Intuition?, “Neuroscience of Decision Making”, vol. 1, https://doi.org/10.2478/ndm-2014-0001.
 • Williams K. C. (2012), Business Intuition: The Mortar among the Bricks of Analysis, “Journal of Management Policy and Practice”, vol. 13, no 5.
 • Zychowicz P. (2017), Jak zwiększyć efektywność procesu decyzyjnego?, “Menedżer Produkcji”, no 41.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b03caa55-b20c-419f-b5e4-3d5f9c17fd1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.