PL EN


2013 | 1 (53) | 79-107
Article title

Formalizacja wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Formalization of the Initiation of Administrative Proceedings on Party’s Motion
RU
Формализация инициирования административной процедуры по требованию стoроны
Languages of publication
Abstracts
PL
Nadmierna formalizacja wszczęcia postępowania administracyjnego stanowi pogłębienie nierównorzędności stron stosunku administracyjno-prawnego, prowadzi do nierealizowania praw podmiotowych oraz faktycznej dyskryminacji. Z tego powodu określanie przez ustawodawcę jej zakresu powinno być poprzedzone staranną analizą, czy nowe prawo nie będzie niosło ze sobą tego niebezpieczeństwa. Ocena ta jest obowiązkiem racjonalnego prawodawcy, który musi sam zadbać, by stosowanie norm prawa materialnego nie było utrudnione przez przeformalizowaną lub niedoformalizowaną procedurę. O tym, w jaki sposób wadliwa formalizacja żądania strony (wniosku, podania) może utrudnić realizację praw podmiotowych traktuje niniejszy artykuł p.t.: Formalizacja wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony.
EN
Excessive formalization of the initiation of the administrative proceedings constitutes an expand of the non-equal relationship between the parties in the legal-administrative proceedings and it leads to the failure in executing the legal rights and to factual discrimination. That is the reason that the legislator should determine its scope with an exhaustive analysis whether the new law would not be threatened by the excessive formalization. This kind of evaluation constitutes a duty of a rational legislator that is responsible for implementing the norms of the law without danger of over-formalized or under-formalized procedure. This article deals with the issue how the faulty formalization of a party’s request (motion, petition) can obstruct the legal rights’ implementation.
RU
Лишняя формализация административной процедуры является углублением нeэквивалентности сторон административно-правового отношения, что приводит к нeреализации юридических прав и фактической дискриминации. По этой причине, определениe законодателем еe объема должeн предшествовать точный анализ, действительно ли новый закон будет нести этy опасность. Эта оценка является обязанностью рационального законодателя, который сам должeн гарантировать, что применение норм материального права не утрудняется надмерной формализованной или недостаточно формализованнoй процедурoй. O том, как недостатoчнaя формализация требования стoроны (заявлениe, ходатайство) может препятствовать реализации юридических прав, говорит статья под названием: „Формализация инициирования административной процедуры по требованию стoроны”.
Publisher
Year
Issue
Pages
79-107
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b04d6279-b9c3-489a-aa00-11436baa8198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.