PL EN


2012 (R. XI) | 2(44) | 113 – 121
Article title

Miejska Pracownia Przyrodnicza dla Dzieci w Łodzi w latach 1921-1938

Authors
Title variants
Municypal Laboratory of Nature Study for Children in Łódź in the years 1921-1938
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie międzywojennym powstało w Łodzi wiele instytucji, mających na celu służenie łódzkiemu szkolnictwu powszechnemu. Do takich placówek należała, poza Pracownią Psychologiczną i Pracownią Robót Ręcznych, Miejska Pracownia Przyrodnicza. Celem pracy było przedstawienie działalności Miejskiej Pracowni Przyrodniczej w Łodzi i jej znaczenia dla dzieci z łódzkich szkół. Materiał i metody: Podstawowym źródłem przy opracowaniu zagadnienia stanowiły materiały znajdujące się w Archiwum Państwowym miasta Łodzi oraz periodyki pedagogiczne i medyczne ukazujące się w okresie międzywojennym. Wyniki: Istnienie Miejskiej Pracowni Przyrodniczej miało ogromne znaczenie dla kształtowania i wychowania dzieci i młodzieży. Dzięki działalności tej placówki uczniowie szkół powszechnych mieli możliwość indywidualnego przerabiania ćwiczeń z zakresu przyrody, fizyki i chemii. Wnioski: Miejska Pracownia Przyrodnicza była ośrodkiem szerzącym wiedzę przyrodniczą. Otwarcie tego rodzaju placówki zaowocowało powstaniem podobnych zakładów w innych miastach na terenie Polski.
Many institutions formed in Łódź during the interwar period aimed at supporting the primary educational system; these included the Municipal Psychological Department as well as the Natural Workshop, and the Municypal Laboratory of Nature Study. The aim of article is to present the work of the Municypal Laboratory of Nature Study for Children in Łódź. Materials and methods: Materials and methods: Materials from national archives and pedagogic and medical magazines published in the period between the first and the second world war were the source of this research. Results: The foundation of the Municipal Laboratory of Nature Study was of utmost importance for the education and bringing up of children and the youth. Thanks to this institution pupils from public primary schools could do their science assignments individually. Conclusions: It should be emphasised that the Municipal Laboratory of Nature Study was a centre propagating nature knowledge. Opening this type of centre resulted in organization of similar institutions in other cities in the country.
Issue
Pages
113 – 121
Physical description
Dates
published
2012-06-2012-07
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • APŁ, AmŁ, WOiK, Sprawozdanie Wydziału 1917–1925, sygn.16279, k. 636.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ), Akta miasta Łodzi (AmŁ), Wydział Oświaty i Kultury (WOiK), Pracownia Przyrodnicza 1927–1929, sygn. 16751, k. 320.
 • Augustyniak J. (1933), Życie naukowe Łodzi, Łódź.
 • Dziennik Zarządu miasta Łodzi, numer sprawozdawczy poświęcony działalności Zarządu Miejskiego w roku 1924, 1925.
 • Dziesięciolecie Prac Regionalistycznych Towarzystwa Przyrodniczego im. St. Staszica w Łodzi, „Czasopismo Przyrodnicze” 1936, t. 1–2; t. 5–8.
 • Jarmulski E. (1936), Nowa metoda planowania szkolnych ogrodów botanicznych, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 1–2.
 • Kotkowski K. (1932), Z działalności Centralnej Pracowni Przyrodniczej w Radomsku, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 1–2.
 • Kozłowska A. (1927), O znaczeniu ogrodu szkolnego dla nauczania przyrody w szkołach, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 2.
 • Kronika Miejska. Otwarcie Szkolnego Ogrodu Botanicznego w Parku Źródliska, „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1928, t. 39.
 • Köhler P. (2003), Jan Johann Reinhold Zerndt, „Wiadomości Botaniczne”, t. 47(3/4).
 • Podgórski Z. (1931), Pracownie Przyrodnicze i Robót Ręcznych na terenie województwa łódzkiego, Dziennik Urzędowy „Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego” (Dz. Urz. KOSŁ), t. 1, poz. 16, 20.
 • Podgórski Z. (1931), Stan pracowni w szkołach powszechnych na terenie województwa łódzkiego, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 1–2.
 • Potęga E.M. (1932), Prace na polu krzewienia wiedzy przyrodniczej w Łodzi, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 1–2.
 • Potęga E.M. (1928), Sprawozdanie z działalności Miejskiej Centralnej Pracowni Przyrodniczej w Łodzi za rok 1928, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 1–2.
 • Potęga E.M. (1930), Z działalności Miejskiej Centralnej Pracowni Przyrodniczej w Łodzi w roku szkolnym 1929/1930, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 5–7.
 • Praca oświatowa samorządu (1923), „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, t. 52.
 • Rosset E. (1929), Łódź – miasto pracy, Łódź.
 • Samorząd miasta Łodzi w latach 1933–1937. Sprawozdanie z Działalności Zarządu Miejskiego w Łodzi, Łódź 1938.
 • Kronika Miejska, „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1930, t. 44.
 • Smolik P. (1929), Dziesięć lat oświatowej i kulturalnej działalności samorządu miasta Łodzi, Łódź.
 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu m. Łodzi w roku 1925.
 • Sprawozdanie z działalności Wydziału Oświaty i Kultury w roku 1928, Łódź 1929.
 • Sprawozdanie z Działalności Zarządu Miejskiego w roku 1926, Łódź 1927.
 • Szafranówna H. (1937), Ogrody szkolne w szkołach powszechnych, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 7–8.
 • Wydział Oświaty i Kultury, Instytucje Oddziału Szkolnictwa, „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 1923, t. 15.
 • Wysznacki H. (1927), Sprawa założenia ogrodu botanicznego w Łodzi, „Czasopismo Przyrodnicze”, t. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b05c4d59-da93-4c96-b4c9-7b3e7b37773f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.