PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 201-223
Article title

PRAKTYKA WYKORZYSTANIA EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ JAKO INSTRUMENTU DEMOKRACJI PRZEDSTAWICIELSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Content
Title variants
EN
PRACTICE OF USING THE EUROPEAN CITIZENS INITIATIVE AS A INSTRUMENT OF REPRESENTATION DEMOCRACY IN THE EUROPEAN UNION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje uwarunkowania i wykorzystanie instrumentu demokracji przedstawicielskiej w Unii Europejskiej, jakim jest europejska inicjatywa obywatel-ska. Punktem wyjścia przeprowadzonych rozważań jest przedstawienie prawnych wymogów odnośnie przedłożenia inicjatywy, jednak zasadnicza część odnosi się do zaprezentowania praktyki w tym zakresie i próby oceny czynników, które bezpośrednio wpływają na efektywność wykorzystania tego instrumentu prawnego. W tym kontekście postawiono tezę, że obecne regulacje prawne nie dają obywatelom możliwości realnego oddziaływania na Komisję Europejską w zakresie przedłożenia wniosku legislacyjnego, a mobilizacja i aktywność obywateli Unii Europejskiej nie są efektywnie wykorzystywane.
EN
The article presents the conditions and use of the representative democracy instrument in the European Union, which is the European Citizens' Initiative. The starting point of the considerations is the presentation of legal requirements regarding the submission of the initiative, but the main part refers to the presentation of the practice in this respect and attempts to assess factors that directly affect the effectiveness of using this legal instrument. In this context, a thesis was put forward that the current legal regulations do not give citizens the possibility of real impact on the European Commission in submitting a legislative proposal, and the mobilization and activity of European Union citizens are not effectively used.
Contributors
 • Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Ashiagbor D., Countouris N., Lianos I.: “The European Union after the Treaty of Lis-bon”, Cambridge 2012.
 • Balthasar A.: “The European Citizens’ Initiative – an Instrument Rather of Deliberative than of Participatory Democracy?”, w: W. Pichler J.W., Kaufmann B. (red.), “Modern Transnational Democracy. How the 2012 Launch of the European Citi-zens’ Initiative Can Change the World”, Wien–Graz 2011.
 • Barcz J.: „Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych”, Warszawa 2012.
 • Beier B.: The European Citizens’ Initiative in the context of the European democratic deficit”, w: Pichler J. W., Kaufmann B., (red.) “The Next Big Thing. Making Europe ready for the Citizen’s Initiative”, Wien–Graz 2011.
 • Doliwa-Klepacka A.: „Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej”, Warszawa–Białystok 2014 (a).
 • Doliwa-Klepacka A.: „Kształtowanie warunków prawnych europejskiej inicjatywy obywatelskiej”, w: Mikołajczyk B., Nowakowska-Małusecka J. (red.): „Prawo or-ganizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej”, Bydgoszcz–Katowice 2014 (b).
 • Garcia L. B.: “How Could the New Article 11 TEU Contribute to Reduce the EU’s De-mocratic Malaise?”, w: Dougan M., Shuibhne N. N., Spaventa E. (red.), “Em-powerment and Disempowerment of the European Citizen”, Oxford–Portland 2012.
 • Góra M., Burek W., Filipek P.: „Europejska inicjatywa obywatelska”, Warszawa 2011.
 • Kaczyński P. M.: The European Citizen’s Initiative. A Proper Response from the Commission”, CEPS Commentary 8 January 2010, s. 2, http://www.ceps.eu/book/european-citizens%E2%80%99-initiative-proper-response-commission (10.10.2018).
 • Kammel A. H.: “Bridging the Gap: the European Citizens’ Initiative”, w: Pichler J. W., Kaufmann B., (red.) “The Next Big Thing. Making Europe ready for the Citizen’s Initiative”, Wien–Graz 2011.
 • Kaufmann B.: “Into the Practice, Steps and Structures to Make the European Citizens' Initiative a democratic success story”, w: Pichler J. W., Kaufmann B., (red.) “The Next Big Thing. Making Europe ready for the Citizen’s Initiative”, Wien–Graz 2011.
 • Komisja Europejska (2010): KOM(2010) 119 wersja ostateczna, wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicja-tywy obywatelskiej.
 • Komisja Europejska (2015): „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego
 • i Rady na temat stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicja-tywy obywatelskiej”, COM(2015) 145 final, Bruksela, 31.03.2015.
 • Komisja Europejska (2017a): „Streszczenie sprawozdania na temat konsultacji
 • z zainteresowanymi stronami dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej”, http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/SG_2017_ Synopsis_Report_pl.pdf (10.10.2018).
 • Komisja Europejska (2017b): COM(2017) 482 final, wniosek dotyczący rozporządze-nia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywa-telskiej.
 • Komisja Europejska (2018): „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego
 • i Rady na temat stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicja-tywy obywatelskiej”, COM(2018) 157 final, Bruksela, 28.03.2018.
 • Konopacki S.: „Demokracja w Unii Europejskiej”, w: Tosiek P. (red.): „Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania”, Lublin 2012.
 • Kużelewska E.: „European citizens’ initiative. A promise for participatory democracy?”, w: “Participatory Democracy in the 21st Century”, Bratislava Legal Forum 2015 (a).
 • Kużelewska E.: Europejska inicjatywa obywatelska skutecznym narzędziem legitymi-zacji władzy w Unii Europejskiej?, w: Andruszkiewicz M., Breczko A., Oliwniak S. (red.): „Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa”, Białystok 2015 (b).
 • Pichler J. W., Kaufmann B.: „ It’s the practice, stupid!”, w: Pichler J.W., Kaufmann B., (red.): „The Next Big Thing. Making Europe ready for the Citizen’s Initiative”, Wien–Graz 2011.
 • Rejestr on-line inicjatyw obywatelskich UE: http://ec.europa.eu/citizens-initiative, (10.10.2018).
 • Rozporządzenie 211/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz.U. L 65 z 11.3.2011 r., s. 1–22.
 • Rozporządzenie 1179/2011 wykonawcze Komisji Europejskiej z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbie-rania deklaracji on–line, Dz. U. L 301, 18.11.2011, p. 3–9.
 • Skomerska-Muchowska I., Wyrozumska A.: „Obywatel Unii”, [w:] Barcz J.(red.): „Ustrój Unii Europejskiej”, Warszawa 2010.
 • Sprawa T-45-/12: Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 30 września 2015 r., w sprawie T-450/12, Alexios Anagnostakis przeciwko Komisji Europejskiej, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168881&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1037897 (10.10.2018).
 • Sprawa T-529/13: Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 10 maja 2016 r., w sprawie T-529/13, Balázs-Árpád Izsák i Attila Dabis przeciwko Komisji Europejskiej, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177961&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1037897 (10.10.2018).
 • Sprawa T-646/13: Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 3 lutego 2017 r., w sprawie Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack – one million signa-tures for diversity in Europe przeciwko Komisji Europejskiej, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=t-646%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=7045837 (10.10.2018).
 • Sprawa T-44/14: Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 19 kwietnia 2016 r., w sprawie T–44/14, Bruno Costantini i in. przeciwko Komisji Europejskiej, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176441&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1037897 (10.10.2018).
 • Sprawa T-754/14: Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 10 maja 2017 r., w sprawie T-754/14, Efler i in. przeciwko Komisji, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=europejska%2Binicjaty-wa%2Bobywatelska&docid=190563&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1046265#ctx1 (10.10.2018).
 • Sprawa C- 589/15P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2017 r., w sprawie Alexios Anagnostakis przeciwko Komisji Europejskiej, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-589%252F15&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=7044736, (10.10.2018).
 • Sprawa C-420/16 P: Izsák i Dabis przeciwko Komisji, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-420/16%20P, (10.10.2018).
 • Struelens J.: “Effective Participation, Public Deliberation and Active European Citi-zenship”, w: Pichler J.W., Kaufmann B., (red.): “The Next Big Thing. Making Europe ready for the Citizen’s Initiative”, Wien–Graz 2011.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Lizbona, 13.12.2007, Dz. Urz. UE 2007 C 306, s. 1.
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • Witkowska M.: „Regulacja europejskiej inicjatywy obywatelskiej przykładem oddzia-ływania społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej” [w:] Olejniczak A., Zamęcki Ł (red.): „Europa dla młodych – szansa ou d’illusion”, Warszawa 2013.
 • Vogiatzis N.: “Between discretion and control: Reflections on the institutional position of the Commission within the European citizens’ initiative process”, European Law Journal 2017 vol. 23.
 • Zeegers N.: “Civil Society Organizations’ Participation in the EU and Its Challenges for democratic Representation”, Politics and Governance, 2016 vol. 4, Issue 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b05dfcca-6f7e-4e73-85bb-2ff59f4c8437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.