PL EN


2018 | 11 | rb.ujw.pl/social
Article title

Charakter prawny porozumień międzygminnych

Authors
Content
Title variants
EN
Legal nature of inter-municipal commitments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie jednej z ustrojowych form współdziałania, czyli porozumień międzygminnych oraz określenie ich charakteru prawnego, dzięki przeanalizowaniu przepisów prawa, orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Orzecznictwo sądowe jednoznacznie opowiada się za charakterem publicznoprawnym porozumień, jednak w doktrynie wskazywane są jego podobieństwa do umów prawa cywilnego. Przede wszystkim chodzi o przyznanie sądom powszechnym kompetencji do rozstrzygania sporów majątkowych z nich wynikających. Mimo pewnych aspektów cywilistycznych należy jednak pamiętać, że przedmiotem porozumień jest przekazanie wykonywania zadań publicznych, a zatem związanych z władztwem administracyjnym, co przesądza o charakterze publicznoprawnym.
EN
The article aims at presenting one of the political forms of cooperation, that is inter-municipal commitments and specifying their legal character after analyzing the law acts, judicature and the opinions of the doctrine. Judicature explicitly favors the public character of such commitments however, in the doctrine, the similarities to public-civil law agreements were indicated. Mainly, the aim is that competence to adjudicate upon the financial disputes is conferred upon the common courts. Despite some civilistic aspects, one should bear in mind that the subject of the commitments is transferring the public tasks thus related to the administrative dominion which predestinates its public character.
Year
Issue
11
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6732
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0676a9d-738d-4e20-a33d-dbae17d480fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.