PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 33-44
Article title

Aging of Society and in Society

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Attention in the article is focused on the basic concepts in the gerontological sense, namely: aging, old age and elderly people. The in-depth analysis concerned three areas of issues: aging of society, aging in society and proposals of preparation for old age. Aging is a process that affects everyone and should be prevented. Demanding and even challenging older people is one of the methods.
Issue
Pages
33-44
Physical description
Contributors
 • University of Białystok
References
 • Bois J.P., (1996), Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Wydawnictwo Marabut, Warszawa.
 • Bugajska B., (2015), Dziewiąta faza w cyklu życia – propozycja rozszerzenia teorii psychospo-łecznego rozwoju E.H. Eriksona, „EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej”, 1(9), p. 83–100.
 • Bugajska B., (2017), The ninth stage in the cycle of life – reflections on E. H. Erikson’s theory. „Ageing and Society”, Vol. 37, Issue 6.
 • Dyczewski L., (2013), Wezwania człowieka w starszym wieku, [in:] O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Rance-Sikory D.,Obracht-Prondzyński C., Kaczmarczyk M., Czekanowski P. (ed.), Zrzeszenie Kaszubsko--Pomorskie, Gdańsk, p. 281–290.
 • Halicka M., (1995), Historyczna zmienność traktowania starości, „Gerontologia Polska”, Vol. 3, No. 3/4, p. 42–44.
 • Halicka M., Halicki J., (2011), Opinie polskich seniorów na temat starości i przygotowania się do niej, „Polityka Społeczna” (special issue), Warszawa, p. 17–22.
 • Halicka M., Halicki J., (2013), Socjalizacja i kształcenie w starości, [in:] Ospołecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Rance-Siko-ry D., Obracht-Prondzyński C., Kaczmarczyk M., Czekanowski P. (ed.), Zrzeszenie Ka-szubsko-Pomorskie, Gdańsk, p. 301–3019.
 • Halicki J., (2000), Relacje międzygeneracyjne jako jeden z elementów poszerzających przestrzeń życiową ludzi starszych, [in:] Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Dzięgielewska M. (ed.), Biblioteka Edukacji Dorosłych, Łódź, p. 275–280.
 • Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie Badań Głównego Urzędu Statystycznego, (2018), GUS, Warszawa.Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016, (2017), MRPiPS, Warszawa.
 • Kamiński A., (1993), Wychowanie do starości jako czynnik adaptacji ludzi starszych do nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Problemowe PTG”, nr 3, s. 81–101.
 • Kojder A., (2013), Pochwała starości, [in:] O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Rance-Sikory D., Obracht-Prondzyński C.,Kaczmarczyk M., Czekanowski P. (ed.), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk, p. 273–280.
 • Kruse A., (1987), Kompentenzerhaltung, Kompetenzsteigerung und Kompetenzwiedergewinnung im Alter, [in:] Gerontologie – eine Interdisziplinare Wissenschaft, Kruse A., Lehr U., Rott Ch.(red.), Peutinger-Institut, Munchen.Minois G., (1995), Historia starości. Od antyku do renesansu, Wydawnictwo Marabut, Warszawa.
 • Młoźniak I., (2016), O zmienności pojęć: Społeczna historia starości, „Konteksty Społeczne” 2016, Vol. 4, No. 2(8), p. 50–64.
 • Rosenmayr L., (1999), Jung gegen Alt?. Europeischer Gipfel der Generationen. Das 9. Euro-forum 1999, „Generationen gestalten gemeinsam Burgergesellschaft”, Stuttgart 2–4 maja 1999 r. [report].
 • Synak B., (2001), Skutki transformacji ustrojowej dla pozycji społecznej ludzi starych w Polsce; wyzwanie dla badań gerontologicznych, [in:] Seniorzy w społeczeństwach XXI wieku, Pędach W. (red.), Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego, Białystok, s. 47–58.
 • Synak B., (2014), Bezsens i sens choroby nieodwracalnej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.
 • Szarota Z., (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.Szatur B., (2016), Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Szczepański J., (1980), Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa.Szukalski P., (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.Szukalski P., (2009), Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości, [in:] Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Szukalski P. (ed.), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 39–55.
 • Woźniak Z., (2016), Starość. Bilans – zadanie – wyzwanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b06b2cfa-59b7-46fb-92de-c076f199e90a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.