Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 13-29

Article title

Podstawy organizacji bibliotek Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie

Content

Title variants

EN
The basics of libraries’ organisation of Count Viktor Baworowski Foundation Library

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiktor hr. Baworowski, tłumacz i jeden z najważniejszych kolekcjonerów przełomu XIX i XX w., założył fundację, której celem było zachowanie i pomnażanie jego zbiorów naukowych i artystycznych. W pracy omówiono powstanie oraz zasady organizacji i funkcjonowania Biblioteki Zakładu Naukowego i Muzeum Fundacji W. hr. Baworowskiego w Tarnopolu oraz Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie od powstania do okresu okupacji. Omówiono ustalenia, wynikające ze statutu Fundacji, dotyczące administrowania i zarządzania biblioteką oraz statusu pracowników biblioteki. Przedstawiono również szczegółową instrukcję, dotyczącą pracy w bibliotece
EN
Viktor, count Baworowski, translator and one of the most important collectors of the turn of 19 and 20th centuries, sponsored a foundation with the aim of preserving and increasing his scientific and artistic collections. In the article the following were discussed: founding, organisation and functioning principles of in the Library Reasearch Institute and Count Baworowski Foundation Museum in Tarnopol, as well as Count Viktor Baworowski Foundation Library in Lviv from its beginning to the occupation period. I discussed arrangements, which are results of the Foundation's statute, that contain information about administration and management of the library and the status of its workers. I also showed a detailed instruction of work in the library.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

References

 • Autobiografia (1877). Autobiografia Wiktora Baworowskiego ze spisem prac i charakterystyką zbiorów Biblioteki Baworowskich we Lwowie. Biblioteka Jagiellońska, sygn.. 6161 III.
 • Batowski, A. (1861). O bibliotece i przyszłym zakładzie naukowym imienia Baworowskich. Czas 84, 85, 86, 1-2.
 • Baworowski (1989). W. Konopczyński i in. (red.), Polski Słownik Biograficzny (s. 368-370). Wrocław: Polska Akademia Umiejętności.
 • Baworowski hr. Wiktor, testament, bruliony i odpisy. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. Fond 4, Archiwum Biblioteki Baworowskich sygn. DE-16827.
 • Baworowski hr. Wiktor, Zasady utworzenia ordynacji Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. Fond 4, Archiwum Biblioteki Baworowskich nr 1603
 • Baworowski W. (1968). Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut (s. 138-139). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Baworowski, W. (1856). Odwiedziny u Mickiewicza. Nowiny, 41, s. 326–327, 42, s. 334, 43, s. 341.
 • Eberharter, M. (2018). Die translatorischen Biographien von Jan Nepomucen Kamiński, Walenty Chłędowski und Wiktor Baworowski. Zum Leben und Werk von drei Literaturübersetzern im 19. Jahrhundert. Warschau: Institut für Angewandte Linguistik.
 • Grajewski, J. (1928). Zbiory graficzne w Bibliotece im. Baworowskich we Lwowie. Ziemia, 18, 282-286.
 • Gwioździk, J. (2014). Druki z 1. połowy XVI w. z kolekcji Zygmunta Czarneckiego w zbiorach lwowskich. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 4, s. 70–83.
 • Jałbrzykowska, A., Zathey, J. (1962). Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Cz. 1 (s. 101, 268). Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jaworski, F. (1907). Lwowskie znaki bibljoteczne. Lwów: nakł. Kuriera Lwowskiego.
 • Korespondencja (1898). Korespondencja kierownictwa biblioteki z Wydziałem Krajowym i osobami prywatnymi 1898. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 204, Archiwum Biblioteki Baworowskich, sygn. DE-17605.
 • Kotula, R. (1926). Biblioteka Wiktora Baworwoskiego we Lwowie. Lwów.
 • Kotula, R. (1933). Czy wypełniamy testament W. hr Baworowskiego? Kilka uwag z powodu zarzutów czynionych dzisiejszym wykonawcom testamentu. Słowo Polskie, 37, 141-142.
 • Księga (1940). Księga pocztowa biblioteki. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 204, Archiwum Biblioteki Baworowskich, sygn. DE-18179.
 • Księgi (1939). Księgi biurowe. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 204, Archiwum Biblioteki Baworowskich, sygn.. DE-17603.
 • Listy (1897). Listy od kierownictwa biblioteki od Franciszka Narajewskiego i adwokata Stanisława Bielińskiego. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 204, Archiwum Biblioteki Baworowskich, sygn. DE-17604.
 • Matwijów, M. (2003). Zakład Narodowy im. Ossolińskich w latach 1939−1946.Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
 • Papiery (1944). Papiery dotyczące Biblioteki Fundacji Wiktora Baworowskiego we Lwowie. Biblioteka Ossolineum, sygn.. 17112/II.
 • Plany (1859). Plany budowy gmachu biblioteki Wiktora hr. Baworowskiego w Tarnolopu. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 4, Archiwum Biblioteki Baworowskich, sygn. 1604.
 • Preissner, W. (1934). Stosunki Wiktora hr. Baworowskiego z Wiktorem Hugo. Przegląd Humanistyczny, 111-122.
 • Projekty (Projekty fundacji i instrukcji dla urzędników Zakładu Narodowego im. Baworowskich (II poł. XIX w.). Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 4, Archiwum Biblioteki Baworowskich, sygn. DE-16386.
 • Pudłowski, L. ( 1993 ) Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Zarys dziejów 1906-1939. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,12, s. 153-172
 • Rosołowski, M. (2018). Biblioteka Baworowskich – skarb, który pozostał we Lwowie. Pobrane 2 grudnia 2018, z: https://polskatimes.pl/biblioteka-baworowskich-skarb-ktory-pozostal-we-lwowie/ar/12935888
 • Schematyzm (1902). Schematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1902. Lwów: nakładem C.K. Namiestnictwa.
 • Schmitt, H. (1856). Korespondencja ze Lwowa. Czas 186, 1-2.
 • Skarga (1897). Skarga o unieważnienie testamentu Wiktora hr. Baworowskiego wniesiona przez Włodzimierza hr. Baworowskiego w r. 1897. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Fond 204, Archiwum Biblioteki Baworowskich, sygn. 1545.
 • Skrzyniarz, R. (2015). Tworzenie bibliotek jako działalność wspierająca wychowanie ku niepodległej Rzeczypospolitej. Polska Myśl Pedagogiczna, 1, s. 161-174.
 • Triller, E. (1972). Batowski Aleksander Konstanty. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 43-44). Warszawa/Łódź: PWN.
 • Ujejski, K. (2003). List do W. Baworowskiego z dn. 25 X 1884 r. W: Z. Suchodolski, O. Krysowski (red.), Żyję miłością... Korespondencja Kornela Ujejskiego 1844-1897. Warszawa: Ancher.
 • Wasiak, J. (1972): Baworowski Wiktor. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 46-47). Warszawa/Łódź: PWN.
 • Wolszczanowa, H. (1972). Schmitt Henryk Leonard. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 798-799). Warszawa/Łódź: PWN.
 • Zapis hr. Baworowskiego (1895) Dziennik Chicagowski, vol. 6, nr 10, z 12 januarego
 • Zapis hr. Baworowskiego (1895). Dziennik Chicagowski, 6, 10, z 12 januarego.
 • Юpko, I. Таємниці дивака. Граф Віктор Баворовський. Pobrane 10 listopada 2018, z: https://zbruc.eu/node/48835

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b06e9019-9367-40ba-869a-5d9b8bae684b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.