PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 281-295
Article title

Uwarunkowania i trudności kształcenia zawodowego więźniów w Polsce

Title variants
EN
Conditions and difficulties of vocational training for prisoners in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy uwarunkowań i trudności kształcenia zawodowego osób osadzonych/więźniów w Polsce. Skoncentrowano się na takich kwestiach, jak uwarunkowania kształcenia zawodowego, podstawy prawne kształcenia zawodowego więźniów, możliwości kształcenia zawodowego przewidziane dla więźniów, a także warunki kształcenia zawodowego przewidziane dla więźniów oraz trudności w kształceniu zawodowym więźniów. Kształcenie zawodowe osób osadzonych jest w Polsce niezwykle ważną kwestią, dotyczącą zagadnienia ogólnego kształcenia zawodowego. Wsparcie w pozytywnej readaptacji zawodowej osób osadzonych to istotny temat, który skłania do dyskusji społecznej, czy na pewno w tym zakresie nie ma żadnych trudności, na które mogą natrafić więźniowie. Wszystkie organizacje, które świadczą pomoc w kwestii osób wykluczonych społecznie (także tych zagrożonych), czyli również osób osadzonych, wykonują wiele zadań, które mają na celu wsparcie tych osób w odniesieniu sukcesu w obszarze zawodowym. Cały ogólny system pomocy więźniom tworzą: kuratorzy, Służba Więzienna, różne instytucje pomocy społecznej.
EN
This article concerns the conditions and difficulties of vocational training of prisoners / prisoners in Poland. The purpose of this article is to determine the conditions for vocational training of prisoners in Poland. The article focuses on such issues as determinants of vocational education in Poland, legal bases for vocational training of prisoners in Poland, vocational training opportunities provided for prisoners in Poland, as well as vocational training conditions provided for prisoners in Poland and difficulties in vocational training for prisoners in Poland. The vocational training of prisoners in Poland is an extremely important issue regarding the issue of general vocational education. Support in positive professional re-adaptation of inmates is a very important topic that encourages social discussion, and certainly there are no difficulties that prisoners may encounter in this area. All organizations that provide assistance in the field of socially excluded people, as well as those at risk, including those detained, perform all tasks that are aimed at supporting such people in terms of success in the professional area. The entire general aid system for prisoners is created in particular by probation officers, the Prison Service or various social welfare institutions.
Contributors
References
 • Bałandynowicz, A. (2011). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Bazos, A. (2004). Hausman Jessica, Correctional Education as a Crime Control Program. Department of Policy Studies: UCLA School of Public Policy and Social Research.
 • Kupisiewicz, Cz. (2010). Szkoła alternatywna – definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju. W: Z. Melosik, B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna w XX wieku (s. 17-26). Poznań–Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kwiatkowski, S.M. (2002). Globalne i lokalne cele edukacji zawodowej. W: A. Karpińska (red.), Edukacja w dialogu i reformie(s. 269-273). Białystok: Trans Humana.
 • Kwiatkowski, S.M. (2006). Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy. Warszawa: IBE.
 • Łozowiecka, W. (2008). Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne przygotowania do efektywnej pracy zawodowej. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny (s. 205-212). Warszawa–Radom: IBE.
 • Nicgorski, M. (2012). Realizacja przez Centralny Zarząd Służby Więziennej projektów w ramach Poddziałania 1.3.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2011. Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 • NIK (2010). Raport Najwyższej Izby Kontroli. Funkcjonowanie szkół więziennych. Warszawa: NIK.
 • Nowacki, T. (1968). Problematyka i metodologia badań kształcenia zawodowego. W: T. Nowacki (red.), Kształcenie zawodowe. Problematyka i przegląd badań. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego.
 • Pierzchała, K. (2011). Resocjalizacja więźniów poprzez pracę. Więźniowie na wałach przeciwpowodziowych. W: M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran (red.), Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym (s. 422-427). Kielce: Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.
 • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2016). Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pierzchała, K. (2018). Możliwości kształcenia ustawicznego służby więziennej oraz osadzonych. W: E. Stokowska-Zagdan, J. Flanz (red.), Kształcenie ustawiczne. Wymiar interdyscyplinarny (s. 90-98). Skierniewice: Wydawnictwo PWSZ.
 • Szczepanik, R. (2011). O potrzebie kształcenia (się) ustawicznego pedagogów resocjalizacyjnych. W: M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osób dorosłych. Łódź: Wydawnictwo „Ego”.
 • Urban, B., Stanik, J. M. (2007). Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna (t. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wawrzyniak, L. (2004). Resocjalizacja w warunkach zakładu karnego. W: B. Urban (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda.
 • Widelak, D. (2008). Kształcenie osadzonych w polskiej praktyce penitencjarnej. W: Z. Jasiński, A. Kurek, D. Widelak (red.), W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga jubileuszowa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Woźniakowska, D. (2006). Wykształcenie i umiejętności zawodowe skazanych. Skazani i byli skazani na rynku pracy − ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Warszawa: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0740d87-ae38-4123-833e-b8ce2b7b950e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.