PL EN


2016 | 47 | 466-480
Article title

Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu

Authors
Content
Title variants
EN
Wage Inequalities and the Economic Constant of Potential Growth
RU
Неравенство в зарплате и устойчивый потенциал экономического роста
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania prowadzone w okresie ostatnich dwudziestu lat w dziedzinie teorii kapitału ludzkiego, przez zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doprowadziły do stwierdzenia, że premia za ryzyko na poziomie 8% występuje w rachunku godziwych płac. Stwierdzono, że ta wielkość określa średnie tempo pomnażania kapitału w gospodarowaniu i nadano jej nazwę stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. Stała ta jest częścią modelu kapita-łu wielokrotnie opisanego we wcześniejszych pracach. W artykule są zawarte autorskie badania na podstawie danych o zarobkach na Ukrainie. Zatem badania SEPW są dokonywane na obszarze gospodarki ukraińskiej i potwierdzają dotychczasowe wyniki. Stwierdzenie istnienia stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu przyczyniło się do powstania teorii płac godziwych. SEPW określa poziom płacy minimalnej, jak również płacy maksymalnej w gospodarce. Obliczenie poziomu płacy minimalnej oraz maksymalnej dla gospodarki Ukrainy z uwzględnieniem SEPW pozwoliło ustalić rozpiętość między tymi wielkościami, która nie przekroczy-ła wartości 6. Ta rozpiętość określa godziwe nierówności płacowe utrzymując porządek w gospodarce.
EN
Research conducted over the last twenty years in the field of human capital theory, by a team of researchers from the Cracow University of Economics, led to conclude that the risk premium of 8% occurs in the bill of fair wages. It was found that this value determines the average rate of accumulating capital in the management and was given the name of economic constant of potential growth. This constant is part of a capital model, repeatedly described in previous works. The article contains its author’s research based on the data about salary in Ukraine. Thus, SEPW tests are carried out on the territory of the Ukrainian economy and confirm the previous results. The study establishes the existence of economic constant of potential growth contributed to the theory of fair wages. SEPW determines the level of the minimum wage, as well as the maximum wage in the economy. The calculation of the minimum and maximum wages for the economy of Ukraine, taking into account SEPW, allowed the establish the spread between these values, which did not exceed 6. This spread determines fair wage inequalities keeping the sig in the economy.
Year
Volume
47
Pages
466-480
Physical description
Contributors
author
References
 • Barrow J.D., 2003, From Alpha to Omega, the Constant of Nature, Vintage Books, London.
 • Cieślak, I., Dobija, M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 735, Kraków.
 • Danin D., 1965, W dziwnym świecie: reportaż z krainy nowej fizyki, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Dobija M., 2005, Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, No. 4, s. 5–20, http://ssrn.com/abstract=956553.
 • Dobija M., 2004, Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo pieniężnej [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Dobija M., 2009a, Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy [w:] Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, red. M.G. Woźniak, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2009b, Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych. Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, Zeszyty Naukowe Ma-łopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 1, nr 2(13).
 • Dobija M., 2009c, Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 14: Uwarunkowania instytucjonalne, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Dobija M., 2015, Laborism. The Economics Driven by Labor, “Modern Economy”, No. 6, http://dx.doi.org/10.4236/me.2015.65056.
 • Dobija M. (red), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija М., Renkas J., 2011, Zatratnaja funkcyja proizwodstwa w formirowanii zarabotnoj platy na priedprijatii, Zbirnyk naukowych prac CzDTU. Seria: Nauki ekonomiczne [Tekst]: Wypusk 27: W trzech częściach: Część І. / M-wo oswity i nauky Ukrainy, CzDTU, Czerkasy.
 • Ibbotson R.G., Goetzmann W.N., 2005, History and the Equity Risk Premium, Yale ICF Working Paper No. 05–04, http://ssrn.com/abstract=702341.
 • Gadomski W., 2010, Nierówności rosną w miarę rozwoju, „Obserwator Finansowy” (http://www.obserwatorfinansowy.pl, data publikacji: 2010-05-14).
 • Jędrzejczyk M., 2013, Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 • Koshulko O., 2012, Badanie poziomu minimalnej płacy w Ukrainie i jej wpływu na rozwój kapitału ludzkiego, (Исследование уровня минимальной заработнойлаты на Украине и ее влияния на развитие человеческого капитала), „Ekonomiczeskij Analiz: Teoria i Praktyka”, nr 7 (262).
 • Kozioł W., 2007, Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, „Nierówności Społecz-ne a Wzrost Gospodarczy”, z. 16: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Kozioł W., 2010, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji (rozprawa doktorska), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2008, The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA [in:] Górowski I. (Ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficien-cy, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warsaw.
 • Kurek B., 2010, An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation – The Case of Standard and Poor’s 1 500 Composite Index, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, No. 6.
 • Kurek B., 2012, An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities, “Mo-dern Economy”, Vol. 3, No. 4, July 2012, http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.34047
 • Pikulska-Robaszkiewicz A., 1999, Usuryin the State and Law of the Republican Rome (Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu), Wydawnictwo Uniwersyte-tu Łódzkiego, Łódź.
 • Renkas J., Goncharenko O., Lukianets O., 2015, Quality of financial reporting: ap-proaches to measuring, “International Journal of Accounting and Economics Stu-dies”, Vol. 4, No. 1, pp. 1–5, http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509.
 • Renkas J., 2014a, Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekono-miczny Ukrainy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 38, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów..
 • Renkas J., 2011, Rozmir ekonomicznoji staloji potencijnogo zrostu ta wstanowlennia za ii dopomogoju minimalnoji zarobitnoji platy dla Ukrainy, Problemy teorii ta meto-dologii buhalterskogo obliku, kontrolu i analizu. Miżnarodnyj zbirnyk naukowych prac, Wypusk 2(20), ŻDTU, Żytomyr.
 • Renkas J., 2014b, The human capital theory as a basis for the development of financial reporting [w:] Knowledge – Economy – Society. Managing Organizations: Con-cepts and Their Applications, ed. by A. Jaki, B. Mikuła, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 • Wójcik-Żołądek M., 2013, Nierówności społeczne w Polsce, Infos. Zagadnienia społecz-no-gospodarcze, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, nr 20(157).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b083b535-4d33-4a07-80cf-09dc6a91fdb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.