PL EN


2004 | 7 | 95-114
Article title

Kształtowanie normatywnego systemu stosunków państwa do organizacji religijnych w Związku Radzieckim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawy statusu prawnego organizacji religijnych w Związku Radzieckim zostały stworzone w pierwszych latach funkcjonowania władzy bolszewickiej. Przyjęte wówczas rozwiązania normatywne w zasadzie przetrwały w niezmienionym stanie do końca istnienia państwa, czyli przez okres ponad siedemdziesięciu lat. Generalną cechą charakterystyczną wszystkich uchwalanych i wydawanych w tym czasie aktów normatywnych regulujących problematykę stosunku państwa do organizacji religijnych było to, że nie służyły one realnym i faktycznym potrzebom społeczeństwa. Natomiast tworzone były one jedynie w celu zrealizowania utopijnych założeń ideologicznych zawartych w dziełach twórców doktryny marksistowsko - leninowskiej, zakładającej likwidację religii. System rozdziału kościoła od państwa ukształtowany w latach 1917 – 1929 przetrwał praktycznie bez większych zmian do rozwiązania Związku Radzieckiego w dniu 26 grudnia 1991 r. System ten umożliwił prześladowanie i represjonowanie milionów ludzi wierzących, członków różnych kościołów i związków wyznaniowych, stanowiąc jednocześnie podstawę do eksportu radzieckich rozwiązań wyznaniowych po 1945 r. do państw realizujących radziecki model państwa socjalistycznego czyli na obszar Europy środkowo - wschodniej oraz południowej, a także do Afryki i Azji.
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • H. Misztal, Systemy relacji Państwo-Kościół, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 48.
  • J. Krukowski, Systemy relacji między państwem a Kościołem, w: J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 29.
  • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 31.
  • R. Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b097e525-8a1d-49c8-828d-1e4dde995932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.