PL EN


2011 | 2/2011 | 257-274
Article title

Krótka interwencja profilaktyczna w grupie – konstruktywne wykorzystanie dysonansu poznawczego w profilaktyce dla grupy podwyższonego ryzyka na przykładzie programu „Korekta”

Content
Title variants
EN
Short preventive intervention in a group – a constructive use of cognitive dissonance in prevention for an increased risk group, using the example of the “Korekta” [Correction] program
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osoby z diagnozą niedostosowania społecznego często piją napoje alkoholowe w sposób problemowy (ryzykowny, szkodliwy lub uzależniony). Z tego powodu istnieje stałe zapotrzebowanie na stosowne procedury profilaktyczne w ramach profilaktyki selektywnej i dedykowanej. Jedną z takich procedur opracowanych na potrzeby wojska jest program profilaktyczny „Korekta”. Ma on charakter oddziaływania nazwanego tu „krótką interwencją profilaktyczną w grupie”, a jego struktura pozwala na omijanie typowych przeszkód spotykanych w pracy profilaktycznej w postaci efektów dysonansu poznawczego i wynikającego z niego oporu odbiorców oddziaływań. Specyficzna konstrukcja programu sprawia, że jego uczestnicy mają ograniczoną możliwość stosowania niekonstruktywnych strategii rozładowywania napięcia (wynikającego z dysonansu poznawczego) wywołanego konfrontacją między ich stylem życia a wiedzą o potencjalnych stratach alkoholowych. Zbliża ich to do zmiany stylu życia (faza kontemplacji wg modelu Prochaski) w wyniku stosowania konstruktywnych strategii rozładowania napięcia wywołanego dysonansem poznawczym. Dzięki takim rozwiązaniom program jest w wysokim stopniu akceptowany przez uczestników, co ukazują wyniki ewaluacji formatywnej i co jest swoistym paradoksem profilaktycznym. Rekomenduje się systematyczne stosowanie tego narzędzia w systemie resocjalizacji.
EN
People socially maladjusted often drink alcohol-containing drinks in a problematic manner (risky, harmful or addictive). Thus there is continuous need for appropriate selective and dedicated prevention. One of such procedures, developed for the military, is the „Korekta” program. It is a therapeutic treatment here referred to as a „short preventive intervention within a group”, and its structure enables to circumvent the typical obstacles encountered during preventive work, such as the effects of cognitive dissonance and the resulting resistance from the ones being treated. The specific structure of the program is the reason why the participants have got a limited possibility to use unconstructive strategies aiming at releasing the tension (resulting from the cognitive dissonance) caused by the confrontation between their lifestyle and their knowledge of potential losses caused by drinking alcohol. It brings them closer to changing their lifestyle (contemplation phase according to Prochaski model) as a result of using constructive strategies of releasing the tension caused by the cognitive dissonance. Thanks to such solutions the program is highly accepted by the participants, what is shown in formative evaluation scores and what is a sort of a paradox of prevention. It is recommended to apply this tool systematically in the resocialization system.
Keywords
Year
Issue
Pages
257-274
Physical description
Dates
published
2011-12-31
Contributors
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
References
 • Alkohol a zachowania problemowe młodzieży. Opinie i badania. Warszawa, Wyd. PARPAMEDIA 2004.
 • Anderson P., Baumberg B. Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego. Warszawa 2007, s. 332.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. Psychologia społeczna. Serce i umysł, tł. Zespół. Poznań 1997, s. 736.
 • Babor T.F., Fuente J.R., Saunders J., Grant M. Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT, tł. Mira Prajsner. Warszawa, Wyd. WHO/PARPA 1998, s. 36.
 • Grzelak S. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wyd. I rozsz. Kraków 2006, s. 311.
 • Fear N.T., Iversen A., Meltzer H., Workman L., Hull L., Greenberg N., Barker C., Browne T., Earnshaw E., Horn O., Jones M., Murphy D., Rona R., Hotopf M., Wessely S. Patterns of drinking in the UK Armed Forces. Addiction 2007, vol. 102, 1749–1759.
 • Fijałkowska S., Tomaszewska I. Problemy alkoholowe w profesjonalnej armii. „Świat Problemów” 2010, nr 6 (209), s. 34–37.
 • Krońska I. Sokrates. Warszawa, Wyd. WP 1985, s. 266.
 • Margasiński A., Zajęcka B., (red.). Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Kraków 2000, s. 592.
 • McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H. Zagrożona młodzież, tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, A. Basaj. Warszawa, Wyd. PARPA 2001, s. 527.
 • Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa, Wyd. IPZ 2006, s. 419.
 • Miller W.R. Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywani substancji, tł. Krzysztof Mazurek. Warszawa, Wyd. PARPAMEDIA 2009, s. 232.
 • Ostaszewski K. Zmiany w używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania mokotowskie. „Alkoholizm i Narkomania” 1998, nr 30 (1), s. 41–56.
 • Ostaszewski K. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Warszawa, Wyd. Scholar 2003, s. 299.
 • Prajsner M. (red.). Młodzież z grup ryzyka. „Perspektywy profilaktyki”, Warszawa, Wyd. PARPA 2003.
 • Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa, Wyd. APS 2005, s. 432.
 • Raport o stanie zdrowia na świecie 2002. Analiza zagrożeń, promocja zdrowia, tł. A. Basaj, Warszawa, Wyd. PARPA 2003, s. 293.
 • Sochocki M. Ewaluacja pierwszej edycji projektu „Rewizja – Korekta”, cz. I. „Remedium” 2010, nr 4(206), s. 24–25.
 • Sochocki M. Ewaluacja pierwszej edycji projektu „Rewizja – Korekta”, cz. II. „Remedium” 2010, nr 5(207), s. 24–25.
 • Tatarsky A. Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, tł. P. Nowocień. Warszawa, Wyd. KBdsPN 2007, s. 286.
 • Wojcieszek K. Noe, cz. I i II, Warszawa 1997, s. 136.
 • Wojcieszek K. Wokół „Korekty”. „Remedium” 2002, nr 2 (103) s. 22–23.
 • Wojcieszek K. Korekta – program profilaktyczny w dziedzinie problemów alkoholowych, przeznaczony do pracy z młodymi dorosłymi, w tym z żołnierzami zasadniczej służby wojskowej. Wyd. II. Warszawa, Wyd. M/M 2004, s. 33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0b10fdb-a73f-4bc9-b513-1be36fafa010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.