PL EN


2016 | 52 | 4(210) | 585-610
Article title

Wnioski na temat zakresu nauki o marketingu w świetle defi nicji marketingu AMA

Authors
Content
Title variants
EN
Conclusions on the scope of the marketing science in terms of the defi nition of the marketing AMA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jako samodzielna nauka zainteresowana określoną kategorią zjawisk gospodarczych oraz spełniająca istotną rolę społeczną marketing (marketing science) istnieje od ponad stu lat. Jej żywiołowy rozwój, szczególnie od początku lat 60. XX w., wielość i różnorodność nurtów oraz szkół myśli marketingowej sprawiły, że udzielenie odpowiedzi na pytanie o zakres zainteresowania nauki o marketingu jest obecnie niezwykle trudne. Tymczasem precyzyjne określenie zakresu zainteresowania ma dla każdej nauki znaczenie szczególne. Decyduje o określeniu danego obszaru wiedzy mianem nauki, pozwala odpowiedzieć na pytanie, gdzie wytyczyć należy jej granice, jak rozwija się ona i jak sytuuje w stosunku do nauk pokrewnych. Bez precyzyjnego określenia zakresu swoich zainteresowań nauka traci swoją tożsamość oraz naukowy charakter. W artykule przedstawiono wnioski jakie na temat zakresu zainteresowania nauki o marketingu wynikają z aktualnie obowiązującej defi nicji marketingu AMA. Wskazano na rolę jaką z punktu widzenia zakresu nauki o marketingu spełnia defi nicja marketingu, podkreślono ścisły związek między sposobem defi niowania marketingu a zakresem zainteresowania poświęconej mu nauki. Określono przedmiot i zakres zainteresowania nauki o marketingu w świetle aktualnie obowiązującej ofi cjalnej defi nicji marketingu. Wskazano na niebezpieczeństwa jakie dla nauki o marketingu wynikają ze zbyt wąskiego defi niowania marketingu w sposób menedżerski.
EN
As a separate science interested in specifi c category of economic phenomena and fulfi lling fundamental social role the marketing science has been existing for over one hundred years. Its rapid development in particular since 1960s, numerous and diversifi ed trends and schools of marketing thought resulted in the fact that providing an answer to a question regarding the scope of interest in the marketing science is currently extremely diffi cult. Meanwhile, detailed determination of the scope of interest is particularly important for each science, since it constitutes a basis for defi ning a giver area of knowledge as science, allows for answering the question what should be its boundaries, how it develops and where is its place in comparison to allied sciences. Without determining in details the scope of its interest science loses both its identity and scientifi c nature. In the article have been presented conclusions on the scope of interest in the marketing science resulting from the current defi nition of the marketing provided by the AMA. Additionally, there have been presented the role played by the defi nition of the marketing from the perspective of the scope of the marketing science, there have been emphasized direct relationship between the manner of defi ning the marketing and the scope of interest in the marketing science. Moreover, there have been determined the subject and scope of interest in the marketing science in terms of currently binding offi cial defi nition of the marketing. Finally, there have been indicated the threats posed to the marketing science that arise from too narrow defi nition of the marketing in the management categories.
Year
Volume
52
Issue
Pages
585-610
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, jacek_kaminski@vp.pl
References
 • Altkorn J., Kramer T., red., 1998, Leksykon marketingu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • AMA Board, 1985, AMA Board Approves New Marketing Defi nition, „Marketing News”, 1.March: 1.
 • Arystoteles, 2011, Etyka nikomachejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Batra R., 1997, Executive Insights: Marketing Issues and Challenges in Transational Economies, „Journal of International Marketing”, 5.4: 95–114.
 • Białecki K., 1968, Elementy marketingu eksportowego, Warszawa: PWE.
 • Białecki K., Borowski J., Krzymiński A.H., 1980, Marketing w handlu zagranicznym, Warszawa: PWN.
 • Brunswick G.J., 2014, A Chronology of the Defi nition of Marketing, „Journal of Business & Economic Research”, 12.2: 105–113.
 • Canton I.D., 1973, A Functional Definition of Marketing, „Marketing News”, 15.July: 4–5.
 • Carman J.M., 1973, On the Universality of Marketing, „Journal of Contemporary Business”, 2.Autumn: 1–16.
 • Dietl J., 2001, Dylematy badań współczesnego marketingu, „Marketing i Rynek”, 3: 2–9.
 • Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W., red., 2006, Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa: PWE.
 • Figiel S., 2006, Problem poznania naukowego w marketingu, w: Duliniec E., Garbarski L., Mazur J.,
 • Strzyżewska M., Wrzosek W., red., Ekspansja czy regres marketingu, Warszawa: PWE, 3–37.
 • Figiel S., red., 2010, Marketing w realiach współczesnego rynku, Warszawa: PWE.
 • Fisk G., 1967, Marketing Systems: An Introductory Analysis, New York: Harper & Row.
 • Firat A.F., Dholakia N., 1982, Consumption Choices at the Macro Level, „Journal of Macromarketing”, 2.Fall: 6–16.
 • Garbarski L., red., 2004, Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Warszawa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.
 • Garbarski L., red., 2011, Marketing – koncepcja skutecznych działań, Warszawa: PWE.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 1994, Marketing, Warszawa: PWE.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 2001, Marketing, Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa: PWE.
 • Hempel C.G., red., 1965, Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, New York: Free Press.
 • Hult G.T.M., Mena J.A., Ferrell O.C., Ferrell L., 2011, Stakeholder Marketing: A Definition and Conceptual Framework, „Academy of Marketing Science”, 1: 44–65.
 • Hunt S.D., 1976, The Nature and Scope of Marketing, „Journal of Marketing”, 40: 17–28.
 • Hunt S.D., 1978, A General Paradigm of Marketing: In Support of the Three Dichotomies Model, „Journal of Marketing”, 42.April: 107–110.
 • Hunt S.D., 1983, General Theories and the Fundamental Explananda of Marketing, „Journal of Marketing”, 47.2: 9–17.
 • Hunt S.D., 2007, A Responsibilities Framework for Marketing as a Professional Discipline, „Journal of Public Policy & Marketing”, 26.Fall: 277–283.
 • Hunt S.D., 2012, Toward the Institutionalization of Macromarketing: Sustainable Enterprise, Sustainable Marketing, Sustainable Development, and Sustainable Society, „Journal of Macromarketing”, 32: 404–411.
 • Hunt S.D., 2015, Marketing Theory, „Foundations, Controversy, Strategy, Resource-Advantage Theory, New York: Routledge.
 • Kall J., 2011, Recenzja książki „Marketing, „Koncepcja skutecznych działań”, „Marketing i Rynek”, 6: 38–39.
 • Kamiński J., 2009, Nowa defi nicja marketingu AMA, „Marketing i Rynek”, 5: 7–12.
 • Kamiński J., 2011, Kiedy powstał marketing?, „Marketing i Rynek”, 6: 2–9.
 • Kamiński J., 2012, Czym naprawdę jest makromarketing, „Marketing i Rynek”, 10: 2–8.
 • Kamiński J., 2013, Controversy Around the Marketing Definition, w: Š. Hittmár, red., Marketing Trends in Theory and Practice, Žilina: University of Zilina, 42–45.
 • Kamiński J., 2015a, Funkcje i dysfunkcje marketingu cz. 1, „Marketing i Rynek”, 11: 3–9.
 • Kamiński J., 2015b, Funkcje i dysfunkcje marketingu cz. 2, „Marketing i Rynek”, 12: 2–10.
 • Kamiński J., 2016a, Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej – cz. 1, „Marketing i Rynek”, 6: 2–10.
 • Kamiński J., 2016b, Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej – cz. 2, „Marketing i Rynek”, 7: 2–10.
 • Kaplan A., 1964, The Conduct of Inquiry, Scranton, Pa.: Chandler Publishing Co.
 • Karasiewicz G., 2013, Marketing – podstawa orientacji na klienta, w: J. Bogdanienko, W. Piotrowski, red., Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE, 128–156.
 • Kiełbasa S., Kazimierczak N., Patryn R., Niedzielski A., 2015, Promocja marketingowa usług medycznych świadczonych przez lekarzy – analiza możliwości i ograniczeń, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, 21.2: 198–203.
 • Klaiber M., 2012, Supermedium, „Akademia, „Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, 3.31: 2–3.
 • Kohli A.K., Jaworski B.J., 1990, Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, „Journal of Marketing”, 54.April: 1–18.
 • Kotler P., 1967, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Englewood Clifs, NJ: Prentice Hall.
 • Kotler P., 1972, A Generic Concept of Marketing, „Journal of Marketing”, 36.2: 46–54.
 • Kotler P., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa: Gebethner i Ska.
 • Kotler P., 2008, Marketing, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Kotler P., Levy S.J., 1969, Broadening the Concept of Marketing, „Journal of Marketing”, 33.1: 1–15.
 • Kotler P., Zaltman G., 1971, Social Marketing. An Approach to Planed Social Change, „Journal of Marketing”, 35.July: 3–12.
 • Kowal W., 2006, Dylematy ewolucji koncepcji marketingowej w kontekście starej i nowej ekonomii, w: Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W., red., Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa: PWE, 271–279.
 • Layton R.A., 2011, Towards a Theory of Marketing Systems, „European Journal of Marketing”, 45.1/2: 259–276.
 • Layton R., 2015, Formation, Growth, and Adaptive Change in Marketing Systems, „Journal of Macromarketing”, 35.3: 302–319.
 • Lazer W., 1969, Marketing’s Changing Social Relationships, „Journal of Marketing”, 33.1: 3–9.
 • Luck D.J., 1969, Broadening the Concept of Marketing: Too Far, „Journal of Marketing”, 33.July: 53–55.
 • Lusch R.F., 2007, Marketing’s Evolving Identity: Defining Our Future, „Journal of Public Policy & Marketing”, 26.2: 261–268.
 • Marketing Staff of Ohio State University, 1965, Statement of Marketing Philosophy, „Journal of Marketing”, 29.January: 43-44.
 • Mazur B., 2010, Przeszłość i przyszłość marketingu, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, SGH”, 27: 19–42.
 • Meade W.K., Neason R.W., 1991, Toward A Unifi ed Theory of Macromarketing: A System Theoretic Approach, „Journal of Macromarketing”, Fall, 72–82.
 • Mittelstaedt J.D., Kilbourne W.E., Mittelstaedt R.A., 2006, Macromarketing as Agorology: Macromarketing Theory and The Study of Agora, „Journal of Macromarketing”, 26.2: 131–142.
 • Mruk H., Pilarczyk B., Sławińska M., 2015, Marketing. Koncepcje-strategie-trendy, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Myers J.G., Massy W.F., Greyser S.A., 1980, Marketing Research and Knowledge Development: An Assessment for Marketing Management, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
 • Nagel E., 1970, Struktura nauki, Warszawa: PWN.
 • Najgorsza spośród najgorszych firm świata, 2016, http://biznes.pl/swiat/nagroda-public-eye 2014/ e9y5 [dostęp 23.06.2016].
 • Narver J.C., Slater S.F., 1990, The Effect of Market Orientation on Business Profi tability, „Journal of Marketing”, 54.October: 20–35.
 • Niestrój R., red., 2009, Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa: PWE.
 • Popper K.R., 2002, Logika odkrycia naukowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sagan A., 2012, Paradygmaty w marketingu – próba syntezy, „Marketing i Rynek”, 11: 2–8.
 • Shaw E.H., 2014, The Quest for a General Theory of the Marketing System, „Journal of Historical Research in Marketing”, 6.4: 523–537.
 • Shaw E.H., Jones D.G.B., 2005, A History of Schools of Marketing Thought, “Marketing Theory”, 5.3: 239-281.
 • Sheth J.N., Gardner D.M., Garrett D.E., 1988, Marketing Theory: Evolution and Evaluation, New York: John Wiley & Sons.
 • Sheth J.N., Sisodia R.A., 2006, Does Marketing Need Reform? Fresh Perspectives on the Future, Armonk, NY: M.E, Sharpe.
 • Shultz C.J.II, 2007, Macromarketing, w: G.T. Gundlach, L.G. Block, W.L. Wilkie, red., Explorations of Marketing in Society, Mason, OH: Thompson.
 • Shultz C.J.II, Shapiro S.J., 2014, Constructive Engagement, Macromarketing, and Humanistic Marketing, w: R.J. Varey, M. Pirson, red., Humanistic Marketing, New York, Palgrave Macmilian, 176–191.
 • Vargo S.L., Lusch R.F., 2004, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing”, 68.January: 1–17.
 • Webster F.E. Jr., Lusch R.F., 2013, Evaluating Marketing: Marketing Is Dead! Long Live Marketing! „Journal of the Academy Marketing Science”, 41: 389–399.
 • Wilkie W.L., 1997, Developing Research on Public Policy and Marketing, „Journal of Public Policy & Marketing”, 16.1: 132–136.
 • Wilkie W.L., 2005, Needed: A Langer Sense of Marketing and Scholarship, „Journal of Marketing”, October: 8–10.
 • Wilkie W.L., Moore E.S., 1999, Marketing’s Contribution to Society, „Journal of Marketing”, 63: 198–199.
 • Wilkie W.L., Moore E.S., 2006, Macromarketing as a Pillar of Marketing Thought, „Journal of Macromarketing”, 26.2: 224–232.
 • Wilkie W.L., Moore E.S., 2007, What Does the Defi nition of Marketing Tell Us About Ourselves?, „Journal of Public Policy & Marketing”, 26.2: 269–276.
 • Wilkie W.L., Moore E.S., 2012, Expanding Our Understanding of Marketing in Society, „Journal of the Academy Marketing Science”, 40: 53–73.
 • Wilkie W.L., Moore E.S., 2014, A Larger View of Marketing, „Marketing’s Contributions to Society, w: P.E. Murphy, J.F. Sherry Jr., red., Marketing and the Common Good: Essays from the Notre Dame on Social Impact, Oxon: Routledge: 13–40.
 • Wojciechowski T., 2014, Potknięcia marketingu, „Marketing i Rynek”, 1: 2–5.
 • Zakrzewski Z., 1957, Ekonomika handlu jako nauka, „Zeszyty Naukowe”, 3: 9–10.
 • Zakrzewski Z., 1985, Nauka o handlu wewnętrznym w świetle literatury polskiej, (1945–1983), „Ekonomista”, 4–5: 771–789.
 • Zif J., 1980, A Managerial Approach to Macromarketing, „Journal of Marketing”, 44.Winter: 36–45.
 • Zinkhan G.M., Williams B.C., 2007, The New American Marketing Association Defi nition of Marketing: An Alternative Assessment, „Journal of Public Policy & Marketing”, 26.Fall: 284–288.
 • Żabiński L., 2014, Nauka o marketingu i rynkach. Argumenty za instytucjonalizacją dyscypliny naukowej raz jeszcze, „Marketing i Rynek”, 8: 201–207.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0b3c315-9fc8-48c9-9232-84025747adca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.