PL EN


2010 | 4(11) | 245-251
Article title

Marek Czyrka, Ratusz zatrzymany w czasie. Narodowcy we władzach Lublina w latach 1918–1939, Szczecin 2008

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
recenzja
Keywords
Year
Issue
Pages
245-251
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Bielecki T., W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia, wyd. 2, Gdańsk 2000, s. 247.
 • Czyrka M., Ratusz zatrzymany w czasie. Narodowcy we władzach Lublina w latach 1918-1939, Szczecin 2008, s. 121.
 • Dobrowolski R., Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919-1939, Toruń 2006, s. 242-243.
 • Dobrowolski R., W obronie porządku i ładu. Czym była Straż Narodowa, Glaukopis 2007-2008, nr 8-9, s. 177-192.
 • Kaczmarek Z., Dzielnica Lubelsko-Wołyńska Obozu Wielkiej Polski, 1926-1933, b.m.w., b.d.w. (Maszynopis w zbiorach autora), s. 11.
 • Kenar T., Droga do secesji. Geneza Związku Młodych Narodowców, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje - ludzie - działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008, s. 741.
 • Łupina Z., Organizacje satelickie Związku Ludowo-Narodowego, Kwartalnik Historyczny 1982, z. 4, s. 601-626.
 • Maj E., Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia „Straż Narodowa", Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska 2002, sec. K, vol. IX, s. 113-124.
 • Maj E., Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918-1928, Lublin 2002, s. 57-74, 80, 156-157.
 • Marczuk J., Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918-1939, Lublin 1984, s. 59-67.
 • Muszyński W.J., Persa J.T., II Rzeczpospolita korporancka, Glaukopis 2003, nr 1.
 • Pilch J., Rzeczpospolita akademicka. Studenci i polityka, Kraków 1997.
 • Radomski G., Rola samorządu w kształtowaniu kultury politycznej. Koncepcje obozu narodowego w Polsce (1918-1939), Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i idei 2004.
 • Radomski G., Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939, Toruń 2009.
 • Radomski G., Samorząd terytorialny w myśli politycznej ruchu narodowego II i III Rzeczypospolitej, [w:] Między otwartą a zamkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej refleksji politycznej, red. R. Becker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2006.
 • Radomski G., Wychowawcze aspekty działalności samorządu terytorialnego w interpretacjach obozu narodowego w XX wieku, [w:] Państwo a wychowanie, Idee - mity - stereotypy, red. ks. A. Dymem, T. Sikorski, Szczecin 2005.
 • Trochimiak J., Obóz Wielkiej Polski, Warszawa 1996.
 • Wojdyło W., Idea samorządowa w myśli społeczno-politycznej obozu narodowo-demokratycznego w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje-ludzie - działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0b5c0f0-e2f0-4869-b9ad-20349a70430c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.