PL EN


2017 | 6 (371) | 372-385
Article title

Zastosowania marketingu kompetencji w ofertach pracy – wyniki badań

Content
Title variants
EN
Applications of Competence Marketing in Job Offers. Research Findings
RU
Применение маркетинга компетенции в предложениях по трудоустройству – результаты изучения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono rozważania związane z koncepcją i zastosowaniem marketingu kompetencji. Celem głównym opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o zasadność wyodrębnienia marketingu kompetencji. Celem szczegółowym jest ocena działań marketingowych podejmowanych przez pracowników oferujących kompetencje w ujęciu instytucjonalnym i jednostkowym. W opracowaniu wykorzystano część wyników dwuetapowych badań, szczególnie zaś wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 438 jednostek. Badana próba obejmowała cztery grupy jednostek: ekspertów, marketingowców, przedsiębiorców i studentów. Badania zrealizowano w dwóch wariantach, A i B. Wariant A dotyczył oceny stosowania działań marketingowych w organizacjach oferujących kompetencje pracowników jako produkty. Wariant B obejmował taką samą ocenę osób prywatnie oferujących własne kompetencje. Badania zrealizowano w pierwszym kwartale 2017 roku.
EN
The paper presents considerations associated with the concept of marketing competence. The main objective of the study is to find an answer to the question about the legitimacy of a new category of systems marketing - marketing competence. The specific objective is to assess the marketing activities undertaken by operators offering competence in the labour market in institutional and unconsolidated terms. The study used a part of the results of two-step research, especially the results of a survey conducted on a sample of 438 individuals. The study sample consisted of four groups of individuals: experts, marketers, entrepreneurs, and students. The research was carried out in two variants (A and B). The first (A) concerned the assessment of the use of marketing activities in organisations (businesses) that offer competence in the labour market as products. The second concerned the assessment but the same individuals offering their own competence in the labour market. The research was carried out in the first quarter of 2017.
RU
В разработке представили рассуждения, связанные с концепцией и применением маркетинга концепции. Основная цель разработки – найти ответ на вопрос целесообразности выделения маркетинга компетенции. Главная цель – оценить маркетинговые действия, предпринимаемые работниками, предлагающими компетенции, в институциональном и индивидуальном выражении. В статье использовали часть результатов двухэтапного изучения, в особенности же результаты опроса, проведенного на выборке 438 лиц. Обследуемая выборка охватывала собой четыре группы лиц: экспертов, маркетологов, предпринимателей и студентов. Обследования провели в двух вариантах, А и Б. Вариант А касался оценки применения маркетинговых действий в организациях, предлагающих конпетенции работников в качестве продуктов. Вариант Б охватывал такую же оценку лиц, предлагающих собственные помпетенции частным образом. Обследование провели в первом квартале 2017 г.
Year
Issue
Pages
372-385
Physical description
Contributors
References
 • Baumrind D. (1998), Reflections on character and competence, A. Colby, J. James, D. Hart (Eds.), Competence and character through life, The University of Chicago Press, Chicago–London.
 • Becker G.S. (1971), Economic Theory, A.A. Knopf, Books in Economics, Chicago.
 • Boyatzis R.E. (2008), Competencies in the 21 st century, “Journal of Management Development”, No. 1.
 • Chandler A.D. (2003), Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, BeardBooks, Washington.
 • Colby A., James J., Hart D. (1998), Competence and character through life, The University of Chicago Press, Chicago–London.
 • Day G.S. (1993), The Capabilities of Market-driven Organizations, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.
 • Freiling J. (2002), Markte und Strategisches Kompetenzmanagement – Brauchen wir ein neues Marketing, “Symposium Strategisches Kompetenzmanagement Darmstadt”.
 • Griffin R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jędruszka U. (2006), Kwalifkacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość , Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Studia i Materiały, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kramer T. (1998), Podstawy marketingu, PWE. Warszawa.
 • Le Deist F.D., Winterton J. (2005), What is competence?, “Human Resource Development International”, No. 8(1).
 • Mantura W. (2000), Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Mantura W., Branowski M. (1992), Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwemprzemysłwoym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Mantura, W. (2015), Rozważania o współczesnych problemach marketingu, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania”, nr 39(2).
 • Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Penrose E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press, New York.
 • Piskoti I. (2005), Competence-Based View in the Marketing Theory, Club of Economics of Miscolc, “TMP”, No. 3(1).
 • Pszczołowski T. (1978), Mała enyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolińskich, Wrocław.
 • Schulz T.W. (1971), Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research, The Free Press, New York.
 • Schulz T.W. (1980), Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California Press, Berkeley.
 • Slater S., Narver J. (1995), Market orientation and the learning organization, “Journal of Marketing”, No. 59(3).
 • Sloof R., Sonnemans J., Osterbeek H. (2007), Underinvestment in training?, (w:) Human Capital.
 • Advances in Theory and Evidence, Cambridge University Press, Cambrigde.
 • Szafrański M. (2015), Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M., Goliński M. (2015), System for Professionals – monitoring employers’ demands for key competences in Wielkopolska, Recent Advences in Computer Science; Procedings of the 19th International Conference on Computers; 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Zakhyntos, Greece.
 • Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0bb1846-27ac-4064-aedf-f4b02b7288f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.