PL EN


2013 | 36 | 60-73
Article title

Modelowanie preferencji decydentów firm w zakresie modeli biznesu

Authors
Content
Title variants
EN
Modeling preferences of decision-makers in the field of business models
Conference
36
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczeństwo informacyjne jest pojęciem bardzo szerokim obejmującym wiele zróżnicowa-nych zagadnień, z których większość charakteryzuje się wysoką dynamiką. Od firm oczekuje się elastyczności i szybkości działania. W artykule prezentowana jest propozycja metodyki modelo-wania preferencji decydentów firm w zakresie kształtowania organizacji oraz wdrażania metod zarządzania i rozwiązań teleinformatycznych będących odpowiedzią na współczesne warunki rynkowe. Podejście to łączy w sobie obliczenia granularne Zadeh’a, zbiory przybliżone Pawlaka, me-todę hierarchicznej analizy problemów wielokryterialnych (Analytic Hierarchy Process – AHP) Saaty’ego oraz metodę wielokryterialnego podejmowania decyzji Electre Tri Roy’a. Proponowana metametoda ma w założeniu umożliwić poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania: 1. Jakie są preferencje zachowań ludzkich w zakresie kształtowania firm w odpowiedzi na kom-plikujące się warunki konkurowania oraz potencjał tkwiący w ICT? 2. Jak sformalizować odkrywanie wiedzy dotyczącej preferencji w poruszanym obszarze? Budowa profili czyli identyfikacja wzorców zachowań stać się może modelem referencyjnym pozwalającym na optymalizację rozwoju działalności gospodarczej dla firm poszukujących wzmocnienia swojej pozycji w społeczeństwie informacyjnym
EN
Information society is a very broad concept, encompassing many diverse issues, most of which are characterized by high dynamics. Flexibility and speed are expected from companies. The paper presents a proposal of a methodology for modeling preferences of decision-makers in the field of shaping organizations and implementing management methods and information and communication technologies (ICT) being an answer to the current market conditions. The proposed approach combines Zadeh’s granular computing, Pawlak’s rough sets, Saaty’s Analytic Hierarchy Process, and Roy’s multi-criteria decision analysis method Electre Tri. The resulting meta-method is assumed to allow the search for answers to the two questions: 1. What are the preferences of human behavior in the field of shaping companies in response to the competition conditions becoming complicated and the potential of ICT? 2. How to formalize the discovery of knowledge about preferences in the area under scrutiny? Building profiles or identifying behavioral patterns may become a reference model allowing for optimization of business development for companies looking to strengthen their position in the information society.
Year
Issue
36
Pages
60-73
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński , karol@kuczera.szczecin.pl
References
 • Amit R., Schoemaker P., Strategic assets and organizational rent, „Strategic Manage-ment Journal” 1993, Vol. 14, No. 1.
 • Coase R., The Nature of the Firm, „Economica” 1937, Vol 4, No. 16.
 • Coase R., The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, Chicago and London 1988.
 • Drucker P.F., The Coming of the New Organization, „Harvard Business Review” 1988, January–February, s. 3 i dalsze.
 • Dyer J., Singh H., The Relational View: Cooperativ Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, „Academy of Management Review” 1998, Vol. 23, No. 4.
 • Hampten-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J., Net Ready: Strategies for success in the E-conomy, McGraw-Hill, New York 2000.
 • Kuczera K., Postawy jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe US nr 703, Szczecin 2012.
 • Magaczewska E., Mastyk T., Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie obywatelskim [w:] Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. L. Haber, S. Jędrzejewski, Wydawnic-two KUL, Lublin 2008.
 • Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Obłój K., Model biznesowy: Dyrygent, „Przegląd Organizacji”, 12/2001.
 • Obłój K., Modele biznesowe: Operator i Integrator, „Przegląd Organizacji”, 11/2001.
 • Ordysiński T., Badania przygotowania przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego do inicjatyw e-biznesowych, Zeszyty Naukowe US nr 703, Szczecin 2012.
 • Ormanidhi O., Stinga O., Porter’s Model of Generic Competitive Strategies. An Insightful and Convenient Approach to Firm’s Analysis, „Business Economics” Vol. 43, No. 3/2008.
 • Pfeffer J., Galancik G., The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper&Row, New York 1978.
 • Płoszajski P., Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. Grudzewski, I. Hajduk, Difin, Warszawa 2001.
 • Porter M., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1980.
 • Prahalad C., Hamel G., The Core Competence of the Corporation [w:] D. Hahn, B. Taylor (ed.), Strategische Unternehmungsplanung – Strategische Unternehmungsführung, Springer, Berlin Heidelberg 2006, s. 275–292, reprint z „Harvard Business Review” 1990, Vol. 68.
 • Rokita J., Zarzadzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Wawrzyniak A., Analiza rynku usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządo-wych, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Williamson O., Instutycje ekonomiczne kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0bb67c1-01b3-4768-a5c2-5591f72c2def
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.