PL EN


2014 | 17 | 1(62) | 123-139
Article title

Zachowania finansowe osób bezrobotnych w Trójmieście na tle doświadczeń europejskich i międzynarodowych zaleceń systemowych. Raport. Część I.

Authors
Title variants
EN
Financial behaviours of the unemployed in the Tri-City against the background of European experience and international systemic recommendations. Report. Part I.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świadomość finansowa jest w XXI wieku kluczowym aspektem pozwalającym poruszać się w świecie finansów. Ilość ofert, usług i produktów jest niezwykle szeroka. Znajomość korzyści z nich płynących i ewentualnych zagrożeń może wpłynąć na lepsze zarządzanie własnymi finansami osobistymi, a w ostatecznym rozrachunku na zwiększenie oszczędności przy zmniejszonych wydatkach. Przeprowadzone dotychczas badania w Polsce jak i w innych krajach wskazują na niską świadomość finansową wśród konsumentów. Celem niniejszej publikacji jest przekazanie czytelnikowi wiedzy z zakresu stanu świadomości finansowej i podejmowanych inicjatyw w zakresie edukacji finansowej w Polsce. Zaprezentowane zostały również działania OECD i Unii Europejskiej, które mają wpływ na inicjatywy podejmowane w krajach, w tym w Polsce. Jako przykład dobrych praktyk zostały przedstawione projekty podejmowane w innych krajach na rzecz wsparcia edukacji finansowej zarówno wśród uczniów, jak też ich nauczycieli. W publikacji została przeprowadzona również diagnoza stanu świadomości finansowej wśród osób bezrobotnych w Trójmieście (grupy, która dotychczas nie była badana w omawianym obszarze), diagnoza ich zachowań finansowych oraz diagnoza świadomości tych osób w zakresie ekonomii społecznej. Badanie ankietowe przeprowadzone było w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, a także w Caritas w Sopocie. Badanie to dotyczyło populacji, która jest w wyjątkowej sytuacji: niejednokrotnie jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Obszary ujęte w badaniu są aspektami niezwykle ważnymi dla osoby bezrobotnej. Umiejętność zarządzania dochodami i podjęcie zachowań przedsiębiorczych może mieć wpływ na fakt, czy osoba ta zostanie zaliczona do osób wykluczonych finansowo oraz/lub do osób wykluczonych społecznie, czy też nie.
EN
Financial awareness in the XXI century is a key aspect that allows to act in the world of finance. The number of offers, services and products is extremely broad. Knowledge of benefits and potential threats can affect the better management of own personal finances and, ultimately, increase of savings and reduced spending. Studies carried out in Poland and in other countries show the low financial awareness among consumers. The purpose of this publication is to provide the Reader with the knowledge of the state of financial awareness and initiatives in the field of financial education in Poland. It also presents activities of the OECD and the European Union that have an impact on initiatives in countries including Poland. As an example of good practice the Author presented projects undertaken in other countries to support financial education among students, as well as their teachers. The publication has also carried out diagnosis of financial awareness among the unemployed in the Tri-City (a group that has not yet been studied in this area), the diagnosis of their financial behaviours and of their awareness in the area of social economy. The survey was conducted in the District Labour Office in Gdansk, in the District Labour Office in Gdynia, and in Caritas in Sopot. This study involved a population that is in a unique situation: it is often threatened by social exclusion. Areas covered in the survey are aspects extremely important for an unemployed person. Ability to manage revenue and undertake entrepreneurial behaviour can affect whether a person will be included to the financially and/or socially excluded group of people or not.
Year
Volume
17
Issue
Pages
123-139
Physical description
Dates
published
2014-04-08
Contributors
  • Uniwersytet Gdanski Wydzial Zarzadzania, Katedra Statystyki, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland, okomorowska@wzr.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0c17046-afc0-4d30-a2df-a4e0270a4d89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.