Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 140-152

Article title

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek państw bałtyckich w okresie 2004-2014 − analiza porównawcza

Authors

Content

Title variants

EN
International competitiveness of the economies of the baltic states in the period 2004-2014 – comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kwestia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jest jednym z priorytetów w ramach współczesnej polityki gospodarczej. Dyskusje naukowców na temat konkurencyjności gospodarek oraz czynników, które przyczyniają się do budowania lub osłabienia ich międzynarodowej pozycji, doprowadziły do powstania rankingów konkurencyjności publikowanych przez instytuty naukowe. Wspomniane rankingi nie tylko wskazują pozycję konkurencyjną krajów w skali globalnej, ale pozwalają również określić czynniki wspierające konkurencyjność danego kraju, jak też jej destymulanty. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy porównawczej zmian międzynarodowej konkurencyjności krajów bałtyckich w okresie ostatnich 10 lat. W tym celu zostanie wykorzystany schemat analityczny stosowany w raportach World Economic Forum.
EN
The issue of international competitiveness of the economy is one of the priorities in the context of contemporary economic policy. Scientific discussions on the subject of competitiveness of economies and the factors that contribute to strengthening or weakening their international position led to the emergence of competitiveness rankings published by the scientific institutes. Not only do these rankings indicate the competitive position of countries on a global scale, but they also allow of determining the factors supporting the competitiveness of the country, as well as its depressants. The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the changes in the international competitiveness of the Baltic Countries during the last 10 years. In order to achieve the purpose analytical scheme used in the reports of the World Economic Forum will be used.

Year

Volume

228

Pages

140-152

Physical description

Contributors

author

References

  • Bieńkowski W. i in. (2008), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji − wstępne wyniki badań, SGH, Warszawa.
  • The Global Competitiveness Report 2013-2014 (2012), World Economic Forum, Geneva.
  • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWN, Warszawa.
  • [www 1] Radło M.J. (2014), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, http://radlo.org/mkg.pdf (dostęp:10.08.2014).
  • [www 2] The Global Competitiveness Reports, data platform [online], http://www.weforum.org/reports.
  • World Economic Forum, http://www.weforum.org/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b0cfdcce-99a2-4fe7-b70f-e37b697ad573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.