PL EN


2018 | 2(54) | 49-57
Article title

Specyfika funkcjonowania polskiej Policji w relacji z oceną zachowań organizacyjnych w niej istniejących

Authors
Content
Title variants
EN
The specificity of the functioning of the Polish Police in relation to the assessment of organizational behaviors existing in it
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule na tle przedstawionego modelu i zasad funkcjonowania polskiej Policji podjęta została próba charakterystyki i oceny przyjętych i stosowanych w niej zachowań organizacyjnych. Autor odnosi się przy tym do wyznaczników jakie za pożądane w organizacji wskazuje nauka zarządzania. Zostaje podkreślone, że pomimo istnienia od wielu lat negatywnych zachowań organizacyjnych zarówno w kontekście wewnętrznym jak i zewnętrznym, które rzutują na jakość pracy Policji, nie podejmuje się skutecznych kroków mających rozwiązywać czy też zapobiegać występowaniu przedmiotowych problemów. Autor jest przekonany o konieczności kontynuowania dyskusji w tym temacie, która ostatecznie powinna służyć wypracowaniu optymalnego modelu zarządzania polską Policją.
EN
In the article, against the background of the presented model and principles of functioning of the Polish Police, an attempt was made to characterize and evaluate the organizational behaviors adopted and used in it. The author refers to the determinants which management science deems desirable in the organization. It is emphasized that despite the existence of negative organizational behaviors for many years, both in the internal and external context that affect the quality of the work of the Police, no effective steps are taken to solve or prevent the occurrence of these problems. The author is convinced of the need to continue the discussion on this topic, which should ultimately be used to develop an optimal model for managing the Polish Police.
Year
Issue
Pages
49-57
Physical description
Dates
published
2018-12-14
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
References
 • Bogdalski P, Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby, Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno: 2015.
 • Dobkowski J., Zasady organizacji Policji [w] E. Ura, S. Pieprzny (red), Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, RS Druk, Rzeszów: 2010.
 • Hryszkiewicz D., Suchanek P. , Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno: 2014.
 • Krzyna I., Osobowościowe przesłanki dowodzenia [w] Policja w systemie bezpieczeństwa pastwa. Materiały z konferencji, Legionowo 15-16.05.2002 r., Komenda Główna Policji, Warszawa: 2003.
 • Letkiewicz A., Rola menadżera w przygotowaniu zespołu do doskonalenia organizacji pracy w Policji [w], A. Letkiewicz[red] Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji. Implikacje do kierowania zespołami ludzkimi w Policji. Materiały pokonferencyjne., Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno: 2009.
 • Niczyporuk J., Dekoncentracja administracji publicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 2006.
 • Ścibiorek Z, Kuc B. R. , Moczydłowska J. M. , Letkiewicz A. , Oddziaływanie na personel służb mundurowych, Wydawnictwa Menadżerskie PTM, Warszawa: 2014.
 • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dziennik Ustaw z 1990 r. nr 30, poz. 179 ze zm.).
 • InfoSecurity24/ Lesiecki R. : Wakaty w służbach: po kilkanaście procent w SOP i SG, po kilka w policji i PSP, 2018, Pobrane z: https://www.infosecurity24.pl/wakaty-w-sluzbach-po-kilkanascie-procent-w-sop-i-sg-pokilka-w-policji-i-psp.
 • policja.pl/
 • Komenda Główna Policji: Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2018 roku, 2018, Pobrane z: http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/120032,Stan-zatrudnienia-na-dzien-1-stycznia2018-roku.html.
 • http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/pozostale-lata.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2657-3245
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0d89b72-e3b6-4d0f-a407-79703e5ca797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.