PL EN


2013 | 1 | 159-165
Article title

CURRENT STATUS OF THE PRIMARY SCHOOL PUPILS’ PREPARATION FOR SAFE WORK AND HEALTHY LIFE IN THE SLOVAK REPUBLIC

Content
Title variants
PL
AKTUALNY STAN PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO BEZPIECZNEJ PRACY I ZDROWEGO ŻYCIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ
Languages of publication
PL EN
Abstracts
SK
Otázky bezpečnosti žiakov počas ich prítomnosti na výchovno-vzdelávacom procese na školách a v školských zariadeniach nadobúdajú významnú spoločenskú aktuálnosť. Napriek neustále rastúcej závažnosti uvedenej problematiky nie je týmto otázkam zo strany spoločnosti venovaná primeraná a ich významu zodpovedajúca pozornosť. Chýba ucelený systém výchovy žiakov v oblasti BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ) a celoživotného vzdelávania pedagógov a výchovných pracovníkov základných škôl s aktívnym pôsobením na rodičov žiakov.
EN
Safety issues of pupils during their presence in the educational process at schools and school facilities acquire important social topicality. Despite the ever-increasing seriousness of the problem, society does not give appropriate and adequate attention to the importance of these safety issues. There is an absence of comprehensive system of education and training of pupils in area of OSH (Occupational Safety and Health at Work) and lifelong education of teachers and educators of elementary schools with an active impact on the pupils' parents.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
159-165
Physical description
Dates
published
2013-06-15
Contributors
 • Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • Základná škola s materskou školou Brehy (Słowacja)
References
 • Sinay, J., Bezpečná technika, bezpečné pracoviská – atribúty prosperujúcej spoločnosti. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta. Košice, 2011. 274 s. ISBN 978-80-553-0750-3
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. – www.zbierka.sk
 • Piaget, J., Inhelder, B., 1993, Psychológia dieťaťa. Bratislava: Sofa, 1993. ISBN 80-85752-33-6
 • Langmeier, J., Krejčírová, D., 1998, Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, ISBN 80-7169-195-X
 • Jakabčic, I., 2002, Základy vývojovej psychológie – monografia. Iris, Bratislava 2002, ISBN 80-8050-144-0
 • www.statpedu.sk/sk/statny-vzdelavaci-program.alej
 • Metodické usmernenie č.11 z 10. Sept. 2008 – www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-112008-r-z-10-septembra-...
 • Bezpečnosť práce v chemických laboŕatóriách www.mpc-edu.sk/library/files/2010_AVP/2010039.pdf
 • Skolský zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, https://www.vedatechnika.sk/SK/.../245_2008_skolsky_zakon.pdf
 • zákon 124/2006 Z. z. v znení zákona 309/2007 Z. z. www.kozsr.sk/page_sk/bozp/legislativa_bozp/124_2006.pdf
 • zákona 140/2008 Z. z. o BOZP, vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základných školách. www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-140-2008
 • Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách - Metodický materiál k niektorým právnym a technickým aspektom realizácie školských chemických pokusov. www.mpc-edu.sk/library/files/2010_AVP/2010039.pdf
 • školský zákon 245/2008, vyhláška o základnej škole č. 322/2008,
 • Bezpečná škola – www.bezpecnaskola.sk
 • Bezpečná škôlka – www.bezpecnaskolka.sk
 • Zdravá škola – www.minedu.sk
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0e9d994-616b-442d-82e4-3050f811b42c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.