PL EN


2013 | 1 | 4 | 347-361
Article title

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w małych portach morskich w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Conditions of conducting business activity in small seaports in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Struktura własności małych portów morskich, w 2011 roku, była wielopodmiotowa. Największą część infrastruktury portowej stanowiła własność komunalna. Mniejsza jej część była własnością podmiotów państwowych, a najmniejszy udział we własności miały podmioty prywatne. W porównaniu z 1997 rokiem, nastąpił wzrost udziału własności komunalnej, a zmniejszył się udział własności państwowej oraz prywatnej. W okresie badawczym jakość świadczonych usług portowych przez pod-mioty portowe, była zróżnicowana. Przy tym, najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej stwarzały podmioty publiczne, szczególnie gminy portowe. Własność infrastruktury, od której zależą warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez użytkowników, w dużej mierze zdeterminowana była uwarunkowaniami prawnymi. Innymi przesłankami, którymi kierowały się gminy portowe przy przejmowaniu terenów portowych, były: możliwość pozyskiwania środków unijnych na modernizacje zdekapitalizowanej infrastruktury, aktywność inwestycyjna Urzędów Morskich oraz zmiana nastawienia do idei komunalizacji w samych samorządach. Ze względu, iż jakość świadczonych usług przez podmioty komunalne była najwyższa, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, należy upatrywać w dalszej komunalizacji małych portów morskich. Jednakże w przypadku mniejszych portów, wymagałoby to dofinansowania kosztów ich utrzymania ze środków publicznych państwowych. Natomiast zdekapitalizowaną infrastrukturę, przed komunalizacją, mogłyby zmodernizować Urzędy Morskie. Mogłyby w tym celu skorzystać ze środków unijnych.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
347-361
Physical description
Contributors
References
 • Branch A.E. (1986), Elements of port operation and management, London, New York.
 • Brzozowska K. (2006), Specyfika projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, w: Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, Brzozowska K., Kożuch A. (red.), Wydawnictwo fundacja współczesne zarządzanie oraz instytut spraw publicznych, Kraków.
 • Działalność administracji publicznej odpowiedzialnej za gospodarowanie zasobami morskiej infrastruktury technicznej, 1997, NIK, Warszawa.
 • Grzelakowski A. S., (2004), Systemy zarządzania portami morskimi w krajach basenu Morza Bałtyckiego, ocena ich efektywności i kierunki ewolucji, w: Europa bałtycka regionem współpracy i integracji, Wydawnictwo Foka, XIX Sejmik Morski, Gdańsk.
 • Grzelakowski A., Krośnicka K. (2005), Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Knypl Z. (1997), Status prawny portów morskich Unii Europejskiej, w: Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej, Kruczalak K. (red), Wydawnictwo LEX, Sopot.
 • Miszczuk J. (1999), Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej, w: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne, XV Sejmik Morski, Wydawnictwo FOKA, Szczecin.
 • Misztal K., Szwankowski S. (2001), Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Narkowicz J. (2001), Chaotyczna prywatyzacja na wybrzeżu środkowym, „Namiary na morze i handel", nr 13.
 • Nowaczyk P. (2012), Finansowanie małych portów morskich w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego, w: Gospodarka XXI wieku, innowacyjność, ekonomika i organizacja, część III, Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 • Salomon A. (2005), Małe porty duża szansa, w: Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Sekkelund E. (1999), Raport o duńskich portach rybackich, Duńska Organizacja Producentów Rybnych.
 • Szczurek W. (2002), Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szwankowska B, Szwankowski S. (2002), Porty lokalne w rządowej, regionalnej i samorządowej polityce gospodarczej, w: Małe porty polskiego wybrzeża stan obecny i perspektywy ich rozwoju, Grzelakowski A., Krośnicka K. (red). Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw pań-stwowych, Dz. U. Nr 51, poz. 298, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przy-staniach morskich, Dz. U. Nr 281, poz. 2782.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz. U. Nr 9, poz. 44, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przy-staniach morskich, Dz. U. Nr 111, poz. 1197.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późn. zm oraz przepisy z dnia 10 maja 1990 r. wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.
 • Zieziula J., Nowaczyk P. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0ecb0bb-6f01-4a40-b2ad-d8bc8dc82645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.