Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 203-213

Article title

Wpływ mobilnych aplikacji sportowych na zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród dorosłych Polaków

Content

Title variants

EN
Influence of the mobile sports applications on the interest in physical activity among adult Poles

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem opracowania są mobilne aplikacje sportowe oraz ich wpływ na poziom aktywności fizycznej w społeczeństwie ponowoczesnym. Są one współczesną formą dopingu dla osób decydujących się na systematyczny udział w aktywności fizycznej, są również jednym z narzędzi osiągania satysfakcji społecznej oraz własnego zadowolenia z udziału w aktywności fizycznej. Mobilna aplikacja sportowa pozwala bowiem na rejestrację osiągnięć, a następnie ich publikację na wybranym portalu społecznościowym, np. Facebooku. Taka funkcja motywuje do podejmowania jeszcze większych wysiłków oraz do stawiania sobie nowych wyzwań i celów sportowych. Nasze społeczeństwo, a także współczesny sport ulegają ciągłej przemianie. Dzisiaj samo uprawianie sportu już nie wystarczy. Aby odczuć pełną satysfakcję, dzielimy się swoimi osiągnięciami z szerokim gronem znajomych i innych odbiorców. Dzięki aplikacji mobilnej można podtrzymywać poczucie wspólnoty i element współzawodnictwa w poczynaniach sportowych. Najważniejszą rolą, jaką pełnią mobilne aplikacje sportowe, jest motywacja do rozpoczęcia uprawiania nowej dyscypliny bądź motywacja do kontynuowania dotychczas uprawianej aktywności fizycznej. Ważną funkcją takich aplikacji jest system nagradzania w postaci wirtualnych medali, pochwał i podpowiedzi o brakujących kilometrach do ustanowienia nowego rekordu. Kluczem do ich wykorzystania podczas uprawiania aktywności rekreacyjnej jest odbiornik GPS.
EN
The subject of this publication is the impact of mobile sports application on the level of physical activity in the postmodern society. Mobile sport applications are a modern form of doping for people opting for regular participation in physical activity, are also one of the tools for achieving social applause and satisfaction with participation in physical activity. Sports mobile application allows registration of achievements, and then publishing them on selected social network such as Facebook. This feature motivates us to make even greater efforts and to set new challenges and sports aims. Our society is constantly undergoing transformation, including the modern sport for all. Today, the sport itself is not enough. To feel complete satisfaction, we share our achievements with a wide range of friends and other people. With the mobile application you can maintain an element of community and compete in sporting doings. The greatest role of the mobile applications is motivation to start practicing a new discipline, or motivation to continue the already practiced physical activity. An important function of such applications is the reward system in the form of virtual medals, compliments or suggestions about the missing kilometers to a new record. All applications are so designed that we are always aware of our achievements and trainings. The technical key to use mobile app during sporting recreational activity is a GPS receiver. Sports mobile applications play a significant role among the representatives of postmodern society, helping them to maintain regularity and consistency in training.

Year

Issue

Pages

203-213

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

References

 • Chwiałkowska A., Rola aplikacji o charakterze społecznościowym w promocji aktywności fizycznej, „Journal of Health Science” 2013, t. 3, nr 10.
 • Gołdys A. et al., Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego. Poradnik animatora sportu, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Warszawa 2012.
 • Graszka W., Lipiński E.J., AB lokalizacji satelitarnej GPS w sporcie, turystyce i rekreacji, Horyzonty, Warszawa 2001.
 • Kosson G., Smart Trener, „Runnerʼs World” 2011, nr 1 (20).
 • Mogiła-Lisowska J., Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków: uwarunkowania i styl uczestnictwa, Wyd. AWF, Warszawa 2010.
 • Napierała M., Muszkieta R., Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2011.
 • Parsons P., Pflegel P., Era Avatara, „Menʼs Health” 2011, nr 2 (77).
 • Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej, red. E. Kozdroń, TKKF, Warszawa 2008.
 • Wojtasik L., Tauber R.D., Nowoczesna turystyka i rekreacja, Wyd. WSHiG, Poznań 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b1004616-76a0-4b3b-93e0-aa8fd4769e9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.