PL EN


2012 | 2 | 37-46
Article title

Projekty regulacji unijnego rynku energii elektrycznej - wzmocnienie zaufania do rynku czy zagrożenie dla jego płynności?

Content
Title variants
EN
Proposed Legislation of the EU Electricity Market - Reinforcement of Confidence in the Market of a Threat to Its Fluency
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Komisja Europejska wskazała konieczność nowelizacji regulacji rynków finansowych na podstawie doświadczeń zdobytych podczas kryzysu finansowego. Ukryte, niewykazywane ryzyko w umowach dwustronnych wpłynęło nie tylko na rynki finansowe, lecz nawet na realną gospodarkę. Innym aspektem jest podejrzenie, że spekulacja na rynkach finansowych znajduje swój wyraz we wzroście cen surowców, zwłaszcza energii. Stąd założenie Komisji, że ryzyko dla rynków pozagiełdowych instrumentów pochodnych powinno być bardziej przejrzyste. Jednym z rynków, na które nowe regulacje mogą mieć wpływ, jest rynek energii elektrycznej. Rosnące znaczenie handlu w segmencie hurtowym tego rynku jest decydujące dla dostaw energii i ustalania cen dla odbiorców detalicznych. Ale handel w segmencie hurtowym rynku energii elektrycznej (trading) jest postrzegany jako nader atrakcyjna działalność przynosząca zyski, gdyż jego wartość na rynku kontynentalnym nadal jest niższa niż na rynku skandynawskim. Ryzyko jest generowane przez zmianę podstawy tworzenia zysku i w tradycyjnych usługach komunalnych ryzyko wiązało się ze środkami trwałymi (elektrownie, linie przesyłowe i dystrybucja) lub obsługiwanymi klientami i było podejmowane zazwyczaj na rynku towarowym, a firmy wykorzystywały instrumenty pochodne jedynie do jego asekuracji. Trading dąży do osiągania zysków, stosując instrumenty pochodne i zawierając umowy na rynku transakcji terminowych, spekulując i zdobywając pozycje na rynku transakcji terminowych. Zmienia się przez to sposób prowadzenia działalności gospodarczej w elektroenergetyce, generując jednocześnie potencjalne niebezpieczeństwo utraty powiązań między rynkiem transakcji terminowych a rynkiem podstawowym, tzn. rynkiem z dostawą fizyczną. Powyższe niepewności co do przyszłości rynków finansowych znalazły swój wyraz w zestawie rozporządzeń Komisji Europejskiej, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i przejrzystości zarówno na rynkach finansowych, jak i na rynku energetycznym. Autorzy przedstawili pogląd, że regulacje te powinny również wpłynąć na elektroenergetykę poprzez zwiększenie ryzyka wypełnienia warunków, nadzoru regulacyjnego nad rynkami finansowymi i wzrost niektórych kosztów związanych z działalnością handlową.
EN
The European Commission identified the necessity to change the regulation of financial markets based on the experience gained during the financial crisis. The hidden, not reported risk in the bilateral contracts influenced not only financial markets, but even the real economy. Another aspect is created by suspicion that the speculation on the financial markets is reflected in the increase of the commodity prices, especially of energy. Hence assumption of the Commission that risk on the OTC derivatives markets should be more transparent. One of the markets that can be influenced by the new regulations is the power market. The increasing significance of the trading in the wholesale segment of this market is crucial for power deliveries and pricing for retail customers. But trading is perceived as very attractive business for profit making - the continental value of trading is still lower than on the Scandinavian market. The risk constitutes from the change of the basis of profit creation: traditional utilities generate risks based on the fixed assets (power plants, transmission and distributions lines) or serviced customers, using derivatives only for risk hedging. Trading strives to make profits using derivatives and making deals on the terminal markets, speculating and taking positions on the terminal market. It changes the way of making the business in the power industry, generating potential danger of losing connections between terminal market and underlying market that is the market with physical delivery. The above presented uncertainties for future of financial markets were reflected in the set of regulations of the European Commission that aims to increase the safety of transactions and transparency on the both financial markets and power market as well. The authors showed opinion that these regulations shall affect the power industry by increase of compliance risk, increase of regulatory supervision of financial markets and of some costs connected to the trading activity.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
37-46
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
  • HAWRANEK Kancelaria Prawnicza, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b103eb34-5e10-41bc-8078-55f1b2aed69d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.