PL EN


2014 | 39 | 366-382
Article title

Zintegrowane podejście do społeczno-gospodarczego wymiaru romskiego dylematu: rozwiązania Unii Europejskiej i polska płaszczyzna krajowa

Authors
Content
Title variants
EN
An Integrated Approach to the Socio-economic Dimension of the Roma Dilemma: EU Measures and National Polish Plane
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyjęta przez Komisję Europejską w 2010 roku strategia Europa 2020 ma zagwarantować zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu w państwach członkowskich. W ści-słym powiązaniu z Europą 2020 Komisja Europejska przyjęła komunikat Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 roku. Określa on strategiczne ramy umożliwiające likwidację przepaści społecznej i gospodarczej istniejącej pomiędzy społecznością Romów a społeczeń-stwem głównego nurtu. Wymagane jest do tego jednak zintegrowane podejście każdego z państw Unii Europejskiej wobec romskiego dylematu. Nowy Program integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014–2020 ma nie tylko odpowiadać założeniom wypracowanym podczas 10 lat pracy na rzecz tej społeczności, ale także spełniać założenia tak samej strategii Europa 2020 oraz polskiego Krajowego programu reform Europa 2020, jak i polskich strategii długookresowych: Długookre-sowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 oraz Strategii Rozwoju Kraju – 2020. W tekście dokonano analizy powyższych dokumentów. Badanie zostało ukierunkowane na te ich składniki, które wiążą się ze spójnością Unii Europejskiej. Stanowią one – a przynajmniej powinny spełniać tę funkcję – podstawę do budowania strategii działań na rzecz spójności rozwoju. Celem badania było wskazanie na wzajemne powiązanie powyższych dokumentów w tym zakresie, określenie ich komplementarności wobec dążenia do spójności społecznej i gospodarczej oraz w efekcie – po-ziomu ich zintegrowania w tym obszarze (niestety, pozostającego na niskim poziomie), który powinien pozytywnie wpływać na osiąganie ich wspólnych celów.
EN
The Europe 2020 strategy adopted by the European Commission in 2010 is to ensure sustainable and inclusive growth in Member States. In close connection with Europe 2020, the European Commission adopted a Communication entitled EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020. It sets out the strategic framework for the elimina-tion of the social and economic gap that exists between the Roma community and the main-stream society. However, it requires an integrated approach to Roma dilemma for each of the EU countries. The new program of Social Integration of the Roma in Poland for the period 2014–2020 is not only supposed to adapt to assumptions worked out in 10 years of working for the community, but also meets the same assumptions as the Europe 2020 strategy and the Polish National Reform Program 2020 and the Polish long-term strategies: Long-term Na-tional Development Strategy, Poland in 2030 and the National Development Strategy – 2020. The text analyzes elements connected with European Union's economy and social compo-nents which are the basis for strategy actions taken in order to achieve cohesion development. The aim of the study was to identify the interrelation of these documents in this regard, to deter-mine their complementarity to the pursuit of economic and social cohesion and as a result – their level of integration in this area (unfortunately, remaining at a low level), which should positively affect the achievement of their common goals.
Year
Issue
39
Pages
366-382
Physical description
Contributors
 • Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, mszewczyk @wsiz.rzeszow.pl
References
 • 2005/C 164/13, Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie redynamizacji Strategii Li-zbońskiej, Official Journal C 164, 05/07/2005 P. 0091 – 0094, 24/02/2005.
 • 2009/C 27/20, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Integracja mniejszości – Romowie”, 2009/C 27/20, 10.6.2008, Dz. U. UE C 027 z 3.02.2009.
 • COM(2010) 642/3, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskie-go Banku Inwestycyjnego Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospo-darczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności COM(2010) 642/3.
 • De Laat J., 2010, Economic Costs of Roma Exclusion, The World Bank.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju pn. „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesno-ści”, 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G., Polska bieda z perspektywy krajowej i regionalnej, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, http://www.mcps-efs.pl.
 • Information on Roma integration policy measures in Latvia. Link with national and interna-tional standards and legislation, as well as the recommendations of organisations at in-ternational and national level, Riga: Government of Latvia, November 2011.
 • Ivanow A. (ed.), 2002, Avoiding the dependency trap: the Roma in the central eastern Europe, UNDP, Bratislava.
 • KOM(2010) 2020, Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 3.3.2010.
 • KOM(2011) 173, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskie-go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Unijne ramy do-tyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r., KOM(2011) 173 wersja ostateczna, 5.4.2011.
 • KOM(2012) 226, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskie-go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Krajowe strate-gie integracji Romów: pierwszy etap wdrażania unijnych ram KOM(2012) 226 wer-sja ostateczna, 21.5.2012.
 • Krajowy program reform Europa 2020, 2011, Warszawa.
 • Krajowy program reform Europa 2020. Aktualizacja 2012/2013, Warszawa 2012.
 • Krajowy program reform Europa 2020. Aktualizacja 2013/2014, Warszawa 2013.
 • National Programme of Measures for Roma of the Government of the Republic of Slove-nia for the Period 2010–2015, Republika Slovenija. Vlada Republike Slovenije Working Translation, No.: 09501-2/2010/7, Ljubljana 11 March 2010.
 • Program integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014–2020, Warszawa 2012.
 • SEC(2007) 1662, Dokument roboczy służb Komisji Wniosek dotyczący Decyzji Parla-mentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) – Streszczenie ocena skutków, SEC(2007) 1662 końcowy, 12.12.2007.
 • Strategia Rozwoju Kraju – 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • SWD(2012) 133 final, Commission Staff Working Document Accompanying the docu-ment Communication from the Commission to the European Parliament, the Coun-cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re-gions National Roma Integration Strategies: a first step in the implementation of the EU Framework COM(2012) 226 final SWD(2012) 133 final, 21.5.2012.
 • Szewczyk M., 2013, Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Mu-zeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów.
 • The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a glance, European Union Agency for Fundamental Rights, UNDP, Luxembourg 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b141c064-0cfb-4d03-92b6-070759629dd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.