PL EN


2018 | 3 (374) | 358-370
Article title

Zmiany w poziomie i strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych o różnej sytuacji dochodowej w aspekcie zrównoważonej konsumpcji

Content
Title variants
EN
Changes in the Level and Structure of Polish Households’ Expenditures across Income Groups in the Context of Sustainable Consumption
RU
Изменения в уровне и структуре расходов польских домохозяйств с разной подоходной ситуацией в аспекте устойчивого потребления
Languages of publication
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz poprawą sytuacji dochodowej ogółu społeczeństwa w warunkach integracji europejskiej zmianie uległy wzorce konsumpcji w gospodarstwach domowych w Polsce. Zmiany te należy obserwować i analizować w aspekcie zrównoważonej konsumpcji, która wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Wobec zmniejszających się zasobów naturalnych i jednocześnie przy rosnących kosztach ich pozyskania niezbędna jest, bez pogorszenia jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, zmiana wzorców konsumpcji gospodarstw domowych we wszystkich grupach dochodowych, zgodna z ideą zrównoważonej konsumpcji. We współczesnym świecie staje się ona bowiem „drogowskazem” zmian zachodzących na różnych płaszczyznach funkcjonowania gospodarstwa domowego. Celem artykułu jest diagnoza zmian zachodzących w poziomie i strukturze konsumpcji w gospodarstwach domowych o różnej sytuacji dochodowej w Polsce w latach 2005 i 2013, w aspekcie zrównoważonej konsumpcji. Podstawę informacyjną przeprowadzonych badań stanowiły dane jednostkowe (nieidentyfikowalne), pochodzące z badań Budżety gospodarstw domowych, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
Following Poland’s EU accession household consumption patterns changed with the socio-economic development and improvement of the average income situation. These changes should be observed and analysed in the context of sustainable consumption which is part of the concept of sustainable development. In the face of dwindling natural resources and at the same time with increasing costs of their acquisition, it is necessary, without compromising the quality of life of the present and future generations, to change the consumption patterns of households in all income groups, consistent with the idea of sustainable consumption. In the modern world, it is becoming a “signpost” of changes taking place at various levels of household life. The aim of the article was to diagnose changes in the level and pattern of consumption in households with different income situation in Poland in 2005 and 2013 in the context of sustainable consumption. The research drew on individual (non-identifiable) data from the Household Budget Survey conducted by the Central Statistical Office.
RU
Наряду с социально-экономическим развитием и улучшением подоходной ситуации общества в целом в условиях европейской интеграции изменились образцы потребления в домохозяйствах в Польше. За этими изменениями сле- дует наблюдать и анализаровать их в аспекте устойчивого потребления, которое составляет собой элемент устойчивого развития. Ввиду уменьшающихся природных ресурсов и, одновременно, растущих издержек их добычи необхо- димо, без ухудшения качества жизни нынешних и будущих поколений, изменение образцов потребления домохозяйствами во всех подоходных группах, в соответствии с идеей устойчивого потребления, ибо в современном мире она становится указателем изменений, происходящих в разных сферах функционирования домохозяйства. Цель статьи – представить диагноз измене- ний в уровне и структуре потребления в домохозяйствах с разными доходами в Польше в 2005 и 2013 гг. в аспекте устойчивого потребления. Информационную базу проведенного изучения представили индивидуальные (неидентифицируемые) данные обследований Бюджеты домохозяйств, проводимых ЦСУ.
Year
Issue
Pages
358-370
Physical description
Contributors
References
 • Bywalec Cz. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWE, Warszawa.
 • Chmielewska B. (2000), Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników, „Studia i Monografie”, IERiGŻ, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), Diagnoza Społeczna – Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Ozimek I. (2010), Zrównoważona konsumpcja i produkcja jako atrybuty współczesnych społeczeństw i gospodarek, (w:) Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, PARP, Warszawa.
 • GUS (2011), Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.
 • GUS (2014a), Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2013, Warszawa.
 • GUS (2014b), Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 roku, Warszawa.
 • GUS (2015), Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, Warszawa.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R., Stanisławska J. (2014), Przestrzenne zróżnicowanie samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych w Polsce, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Kurowski P. (2007), Badania nad poziomem zmodyfikowanego minimum socjalnego w 2006 roku, http://.solidar.uni.lodz.pl/min.socjalne.pdf [dostęp: 19.01.2018].
 • Kramer J. (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Środowisko Europy (2007), Czwarty Raport Oceny, Belgrad, 2007, https://www.eea.europa.eu/pl/ publications/state_of_environment_report_2007_2 [dostęp: 17.11.2014].
 • Zalega T. (2011), Wpływ kryzysu na postawy i zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych, „Problemy Zarządzania”, nr 1.
 • (www1) http://www.ipiss.com.pl [dostęp: 02.01.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1473639-d915-46b1-8420-ec84d55fe23d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.