PL EN


2014 | 14/2 | 215-230
Article title

Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Content
Title variants
EN
Criminal responsibility of an employer for the violation of their duty to inform about the takeover of an employing establishment by another employer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kluczowym elementem ochrony pracy pracowników jest zapewnienie przez ustawodawcę środków prawnych, które pozwolą na egzekwowanie przestrzegania ich praw pracowniczych. W opracowaniu przeanalizowano, czy istnieją przepisy karne, które chronią prawo pracownika albo zakładowej organizacji związkowej do informacji o przejściu zakładu pracy i wynikających z tego skutkach dla pracowników. Przepisy prawa pracy nie przewidują dla pracodawców żadnej sankcji karnej za nienależyte wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 23 § 3 KP, wobec pracownika. Niemniej w tym wypadku można poszukiwać zabezpieczenia ochrony tego prawa w przepisie art. 218 § 1a KK, który obejmuje prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Jednakże zachowanie sprawcy musi cechować znamię złośliwości lub uporczywości. Z kolei w przypadku niepoinformowania zakładowej organizacji związkowej ustawodawca przewidział wprost kryminalizację takiego zachowania w art. 35 ust. 1 pkt 4 ZwZawU.
EN
The key element in the employee’s employment protection on the part of the legislator, is to ensure legal means which will allow the enforcement of the compliance with employees’ rights. In the dissertation, it was analyzed if there exist penal regulations that protect the employee’s or trade union organization’s right to be informed about the transfer of an employing establishment and its arising consequences for the employees. !e regulations of the labor law do not stipulate any criminal sanctions for the employer if they do not duly fulfill their duty to inform the employee, as specified in paragraph 23 § 3 of the Labor Code. Even so, in this case one can seek how to secure the protection of this law in paragraph 218 § 1a of the Penal Code, which comprises employees’ rights resulting from the employment relation or national insurance. Nevertheless, the conduct of the perpetrator must be characterized by maliciousness or persistence. But, in the case of not informing the trade union organization, the legislator provided for the direct criminalization of such conduct in paragraph 35, Act 1, item 4 of the Act on Trade Unions.
Year
Volume
Pages
215-230
Physical description
References
 • Adamczyk, P. Czarnecki, Prawnokarna ochrona praw pracownika – nierozerwalny styk przestępstw i wykroczeń? [w:] A. Światłowski, G. Bogdan (red.), Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, Kraków 2011.
 • Baran K.W.(red), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Daniluk P., Znamiona czynów zabronionych stypizowanych w art. 218 KK, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 3.
 • Giżejowska A., Informowanie i konsultacja pracowników w kontekście art. 261 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, [w:] A. Sobczyk (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Kraków 2008.
 • Goździewicz G., Uprawnienia przedstawicielstwa pracowniczego w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 10.
 • Górniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywiecka A., Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Warszawa 2009.
 • Jaśkowski K. [w:] E. Maniewska (red.), Kodeks pracy. Tom I. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, LEX 2014 nr 162854.
 • Kotowski W., Kurzępa B., Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, Warszawa 2012.
 • Kozioł-Brączkowska E., Przejście zakładu pracy – obowiązki dotychczasowego i nowego pracodawcy, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 1.
 • Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221, Warszawa 2013.
 • Liwo M., Nowosiadły E., Odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych zawartych w art. 218 KK, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 10.
 • Maniewska E., Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy, Warszawa 2013.
 • Maniewska E., Transfer przedsiębiorstwa a  obowiązki informacyjne zakładowej organizacji związkowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 7.
 • Marciniak J., Odpowiedzialność karna pracodawcy, Warszawa 2010.
 • Marciniak J., Prawa pracownika jako przedmiot ochrony z art. 218 § 1 k.k., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 3.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Mitrus L., Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, „Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2003.
 • Moras K., Informowanie pracowników o przejściu zakładu pracy w prawie polskim i austriackim na podstawie dyrektywy Rady 2001/23/WE, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 2.
 • Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Orłowski G. [w:] J. Wratny, K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Pisarczyk Ł., Zmiany w przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.
 • Pisarczyk Ł., Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2002.
 • Radecki W., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Rozdział XXVII Kodeksu Karnego. Komentarz, Warszawa 2001.
 • Smusz-Kulesza M., Zbiorowe prawo pracowników do informacji, Warszawa 2012.
 • Sobczyk A., W sprawie nowego modelu karnej ochrony zatrudnienia, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom II, Warszawa 2012.
 • Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Tomanek A., Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wrocław 2002.
 • Tomporek A., Przedmiot ochrony i podmioty przestępstwa naruszenia praw pracownika (art. 218 K), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 7.
 • Twardowska-Mędrek I., Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2011.
 • Unterschütz J., Karnoprawna ochrona praw wykonujących pracę zarobkową, Warszawa 2010.
 • Unterschütz J., Prawa pracownika jako dobro prawne, [w:] W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – Osoba, Dzieło, Kontynuacje, Warszawa 2013.
 • Wilk L., Kilka uwag o kryminalizacji w sferze zbiorowego prawa pracy, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 3.
 • Wratny J., Walczak K. (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 K.K., Warszawa 2008.
 • Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1 – 116 K.K. Tom I, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b149cde9-b9a5-49f0-820d-a157702b55c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.