PL EN


2016 | 1 | 29-55
Article title

Zasady konserwatorskie a zabytkowe parki

Content
Title variants
EN
Monument conservation principles in relation to historic parks
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia w ostatnim czasie bardzo żywo dyskutowane i ważne dla środowiska ludzi zajmujących się ochroną szeroko pojmowanego dziedzictwa. Po porządkującym przypomnieniu podstawowych pojęć oraz współczesnej teorii konserwacji-restauracji omawia kwestie wartościowania jako podstawy i warunku prawidłowego planowania prac. Autorka przedstawia doświadczenia z kartą zabytku jako narzędziem umożliwiającym porządkowanie procesu wartościowania, a zarazem prezentowanie jego wyników w formie syntezy czytelnej nie tylko dla specjalistów. Drugą część artykułu stanowią rozważania nad zagadnieniem przydatności dla pielęgnacji zabytkowych parków i ich konserwacji Siedmiu zasad konserwatorskich – „drogowskazów” wypracowanych na potrzeby konserwacji-restauracji dzieł sztuki.
EN
This article focuses on issues that are widely discussed in recent times and important for the specialists who deal with the preservation of broadly understood heritage. After providing an ordering reminder of basic terms and contemporary theory of conservation and restoration, the article discusses the issues of evaluation as the basis and condition for correct planning of works. The author presents experimental studies with the ‘monument record sheet’ as a tool allowing the ordering of the valuation process and showing its results in a form of synthesis that is intelligible not only for specialists. The second part of the article includes considerations regarding the issue of usefulness of the Seven Principles of Conservation – guidelines elaborated for the purpose of conservation and restoration of fine arts – while maintaining and restoring historic parks.
Year
Issue
1
Pages
29-55
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • konserwator-restaurator dzieł sztuki, Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytet Łódzki
 • conservator-restorer of fine arts, Department of Conservation of Paintings and Polychromed Sculptures Institute of Historical Monuments and Restoration Studies Faculty of Fine Arts Nicolaus Copernicus University in Toruń, Institute of Tourism and Economic Development University of Łódź
References
 • Affelt W.J., Wartościowanie dziedzictwa techniki: rozpoznawanie, interpretacja, zachowanie, [w:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa-Lublin 2012.
 • Arszyńska J.M., Gogolin M.R., Próba algorytmizacji wartościowania konserwatorskiego zabytków ruchomych, [w:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, War¬szawa-Lublin 2012.
 • Czerner O., Wartość autentyzmu w zabytkach, „Ochrona Zabytków” 1974, nr 3.
 • Dobrowolski T., Problem kształcenia w dziedzinie konserwacji malarstwa, „Ochrona Zabytków” 1948, nr 2, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/.../Ochrona_Zabytkow-r1948-t1-n2-s52-56.pdf
 • Krawczyk J., Ideał obiektywności wiedzy a początki wartościowania w konserwatorstwie, [w:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa-Lublin 2012.
 • Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [w:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa--Lublin 2012.
 • Pronobis-Gajdzis M., Wartościowanie zabytkowych kodeksów – dy¬lematy konserwatorskie, [w:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa-Lublin 2012.
 • Rouba B.J., Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, wyd. 2 poszerzone, Toruń 2014.
 • Rouba B.J., Wartościowanie w praktyce konserwatorskiej, [w:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa-Lublin 2012.
 • Rouba B.J., Zagadnienie teorii Cesare Brandiego a uwarunkowania społeczne polskiej ochrony, konserwacji i restauracji zabytków, [w:] Szmelter I., Jadzińska M. (red.), Sztuka konserwacji i restauracji (The Art of Conservation and Restoration), materiały z Międzynarodowej Konferencji „Cesare Brandi (1906-1988), jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji-restauracji w Polsce”, Wilanów, 5-6 października 2007, Warszawa 2007.
 • Rouba B.J., Zasady konserwatorskie a zabytki techniki, [w:] Pro¬blemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 8-9 października 2010, Szreniawa 2011.
 • Szmelter I., Nowe rozumienie dziedzictwa kultury; implikacje dla wartościowania, [w:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa-Lublin 2012.
 • Szmygin B., Doktryny i zasady konserwatorskie a współczesne możliwości ich realizacji, „Ochrona Zabytków” 1996, nr 4.
 • Zalasińska K., Zeidler K., Problematyka wartościowania jako pod¬stawy rozstrzygnięć wojewódzkiego konserwatora zabytków, [w:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa-Lublin 2012.
 • Zalewski P., Biozidbelastete Kulturgüter. Grundsätzliche Hinweise und Texte zur Einführung in die Problematik. Berichht über das EU/ESF-Projekt „Kleine und Mittlere Unternehmen und Wissenschaft im Dialog, Dekontamination von Kulturgüter”, Frankfurt 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b14d6671-fa67-4bda-8d0f-1698c674bae3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.