PL EN


2018 | 56 | 246-258
Article title

The importance of fluctuations in the economic situation for own revenues of Local Government Units

Content
Title variants
PL
Znaczenie wahań koniunktury gospodarczej dla dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article addresses the issues of public finances. The main emphasis was placed on the aspect of income of local government units and their structure against the background of the changing economic situation. The following research tools were used in the article: review of scientific literature, as well as analysis of empirical data from the Central Statistical Office and the Ministry of Finance. On the basis of empirical data from the years 2003–2017, the structure of budget revenues is presented, divided into the commune, poviat and voivodships level. A hypothesis has been put forward that the amount of inflows to the budgets of communes, poviats and voivodships is strongly related to the currently prevailing economic situation. For the research hypothesis put forward, the main objective of the study was to show whether the impact of the economic situation in a given country measured by the Gross Domestic Product is reflected in the level of LGU own revenues. In connection with the above, an analysis was carried out, which shows that at every level (ie the commune, poviat and voivodeship), the structure of income shows the effects of changes taking place in the economy. The analysis of empirical data also shows that such an impact is significant at the level of municipalities. However, in the case of poviats and provinces, this is hardly visible. The effects of fluctuations in the economic situation have the greatest impact on the functioning of communal budgets, and, to a lesser extent, on poviat and voivodship budgets.
PL
Artykuł podejmuje problematykę finansów publicznych. Główny nacisk położony został na aspekt dochodów jednostek samorządów terytorialnych oraz ich strukturę na tle zmiennej koniunktury gospodarczej. W artykule zastosowano następujące narzędzia badawcze: przegląd literatury naukowej, a także analizę danych empirycznych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na podstawie danych empirycznych z lat 2003–2017 przedstawiono strukturę dochodów budżetów z podziałem na szczebel gminny, powiatowy oraz województwa. Postawiona została hipoteza twierdzącą, że wysokość wpływów do budżetów gmin, powiatów oraz województw jest silnie związana z aktualnie panującą koniunkturą gospodarczą. Dla tak postawionej hipotezy badawczej głównym celem opracowania była próba ukazania czy wpływ koniunktury gospodarczej danego kraju mierzony Produktem Krajowym Brutto ma swe odzwierciedlenie na poziom dochodów własnych JST. W związku z powyższym przeprowadzona została analiza, z której wynika, iż na każdym szczeblu (tj. gmina, powiat oraz województwo) w strukturze dochodów widoczne są skutki zmian zachodzące w gospodarce. Z analizy danych empirycznych wynika ponadto, że taki wpływ w stopniu znaczącym jest na poziomie gmin. Natomiast w przypadku dochodów powiatów oraz województw jest to mało widoczne. Skutki wahań koniunktury gospodarczej w największym stopniu oddziałują na funkcjonowanie budżetów gmin, w mniejszym na budżety powiatów i województw.
Year
Volume
56
Pages
246-258
Physical description
Contributors
author
References
 • Alińska A., Dworakowska M., 2015, Finanse jednostek samorządu terytorialnego [w:] Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa.
 • Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., 1998, Dochody gmin z podatków i opłat, PWN, Warszawa.
 • Czaja-Hliniak I., 2011, Prawno-finansowe uwarunkowania deficytu budżetowego i długu publicznego w gminie – wielkiej aglomeracji miejskiej [w:] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., 2001, Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 • Engelschalk M., 2005, Developing fiscal federalism in Eastern Europe [w:] Fiscal federalism in the European Union, red. A. Fossati, G. Panella G., Routledge, London.
 • Furman Ł., 2017, Znaczenie udziałów we wpływach w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2015, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 485, Wrocław, https://doi.org/10.15611/pn.2017.485.11.
 • Holcombe R.G., Sobel R.S., 1997, Growth and variability in state tax revenue: an anatomy of state fiscal crises, Greenwood Press, Westport.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Kotlińska J., 2009, Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3.
 • Lubieniecka M., 2013, Budżet państwa w obliczu wahań koniunktury gospodarczej na przykładzie gospodarki polskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 30.
 • Patrzałek L., 2004, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Satoła Ł., 2015, Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 1 (35), https://doi.org/10.17306/JARD.2015.13.
 • Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2003–2017, Ministerstwo Finansów.
 • Surówka K., 2008, Źródła dochodów a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 778.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b14e3d27-94ae-4893-9a88-8003afd949f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.