PL EN


2017 | 20 | 2 | 373-427
Article title

Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezadaptacyjnych

Content
Title variants
EN
Development and validation of the Polish experimental short version of the Young Schema Questionnaire (YSQ-ES-PL) for the assessment of early maladaptive schemas
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kwestionariusz Schematów Younga (YSQ) służy do pomiaru nasilenia wczesnych schematów dezadaptacyjnych wiązanych z przejawami zaburzeń psychicznych, szczególnie zaburzeń osobowości. Przeprowadzono, analogiczną do oryginalnej, procedurę skrócenia polskiej wersji YSQ oraz określono właściwości psychometryczne opracowanego narzędzia poprzez analizę rzetelności i trafności (N = 1073). W drugiej części badania zweryfikowano strukturę czynnikową metodą konfirmacyjnej analizy czynnikowej w grupie z Badania 1 oraz w niezależnej grupie (N = 898). Zmniejszono liczbę pozycji w kwestionariuszu z 232 do 90 – po 5 w każdej z 18 skal odpowiadających poszczególnym schematom. Uzyskano adekwatne i wysokie współczynniki spójności wewnętrznej skal oraz skali ogólnej. Ogólna miara schematów była pozytywnie związana z przekonaniami charakterystycznymi dla wszystkich zaburzeń osobowości, badanych Kwestionariuszem Przekonań PBQ. Nasilenie schematów (poza skalą „Samopoświęcenie”) istotnie różnicowało osoby z grupy klinicznej (N = 31) i nieklinicznej (N = 1042). Potwierdzono również teoretyczną strukturę czynnikową narzędzia, chociaż słabość niektórych miar dopasowania sugeruje konieczność dalszych badań. Uzyskane wyniki dostarczają podstaw do wykorzystania eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga jako miary nasilenia wczesnych schematów dezadaptacyjnych.
EN
The Young Schema Questionnaire (YSQ) measures the intensity of early maladaptive schemas connected with symptoms of mental disorders, particularly personality disorders. We conducted a procedure of shortening the Polish version of the YSQ, analogous to the original one, and determined the psychometric properties of the instrument thus developed by performing a reliability and validity analysis (n = 1.073). In the second part of the study we tested the factor structure of the YSQ using confirmatory factor analysis in the sample from Study 1 and an independent group (n = 898). We reduced the number of items in the questionnaire from 232 to 90 – leaving five items in each of the 18 scales corresponding to specific schemas. We obtained adequate and high internal consistency coefficients for each subscale and for the whole instrument. The overall measure of schemas was positively associated with beliefs characteristic for all personality disorders measured by the Personality Beliefs Questionnaire (PBQ). The intensity of the schemas (except the Self-Sacrifice scale) significantly differentiated participants from the clinical (n = 31) and nonclinical groups (n = 1,042). We also confirmed the theoretical factor structure of the instrument, although the weakness of some measures of fit suggests the need for further research. The obtained results support the use of the experimental short Polish version of the Young Schema Questionnaire as a measure of early maladaptive schemas.
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
373-427
Physical description
Contributors
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1541a70-c7cf-4cee-8045-fb68dc3e60da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.