PL EN


2011 | 1 | 148-172
Article title

Środki sektora finansów publicznych w Polsce w latach 1990-2010

Authors
Content
Title variants
EN
Resources of Public Finance Sector in Poland 1990-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach saldo sektora finansów publicznych w Polsce ulega systematycznemu pogorszeniu. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niewłaściwa konstrukcja strony przychodowej sektora. 90% środków pochodzi z 9 źródeł. Dominują daniny od osób fizycznych, w szczególności obciążające pracę na wysokim poziomie 58% wynagrodzenia netto. Podatek dochodowy od osób prawnych z kolei ma względnie niewielkie znaczenie, gdyż charakteryzuje go niski udział w ich przychodzie (0,44%). Duża liczba podatników utrudnia efektywną pracę administracji skarbowej i – w przypadku VAT – nie przyczynia się do wzrostu wpływów z tego podatku. Przyznanie samorządom terytorialnym niewielkich dochodów własnych skutkuje ich uzależnieniem od dotacji z sektora centralnego.
EN
In the recent years the balance of the public finance sector in Poland has been systematically deteriorating. A reason for this is the wrong structure of the revenue side of the sector. 90% of the funds come from nine sources. The individual personal levies dominate, especially the labour levies at a high level of 58% of the net remuneration. The corporate income tax, in turn, is of a relatively minor importance, since it is characterised by the low share in the legal persons’ revenue (0.44%). A large number of taxpayers hinders the efficient work of the treasury administration and – in the case of VAT – does not contribute to an increase in the revenue from this tax. Granting the small own incomes to the local governments results in their dependence on the subsidies from the central sector.
Year
Issue
1
Pages
148-172
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b15e9130-2f3b-4760-b7ad-cdd522c4e096
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.