PL EN


2020 | 47 | 5-6(554-555) | 15-23
Article title

ORGANIZATORZY I KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
ORGANIZERS AND COORDINATORS OF FAMILY FOSTER CARE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Family is an environment that contributes to child development in the best beneficial way. The State should support families through its entities and institutions and it should ensure that a child shall not be separated from their parents if it is not necessary. However, there are situations when it is necessary to place a child in a foster family for the child’s best interest. There reasons why a child should be separated from his family, although sometimes different, must always be serious. Foster upbringing environment, especially a foster family, requires organization and co-ordination, but these problems have not been fully or separately raised in existing literature concerning foster care. That is why the study aims at analyzing legal regulations concerning organizers and coordinators of family foster care and at presenting statistical data that show organization and coordination of family foster care in practice. Support of organizers and coordinators of family foster care contributes to ensuring the highest standard of care for children who are brought up outside their natural families and in this way it contributes to realizing the best interest of the child.
PL
Rodzina jest środowiskiem, które w sposób najbardziej korzystny przyczynia się do rozwoju dziecka. Państwo przez swoje podmioty i instytucje powinno wpierać rodziny i dbać o to, aby dziecko nie było oddzielone od rodziców, jeśli nie jest to konieczne. Są jednak sytuacje, w których dla dobra dziecka koniecznością jest umieszczenie go w pieczy zastępczej. Powody tego oddzielenia mogą być różnorodne, ale zawsze muszą być poważne. Zastępcze środowisko wychowawcze, w szczególności to w formie rodzinnej, wymaga organizacji i koordynacji. Kwestie te nie doczekały się w dotychczasowej literaturze poświęconej pieczy zastępczej odrębnego, a jednocześnie bardziej wnikliwego zainteresowania. Dlatego celem artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczących organizatorów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz ukazanie danych statystycznych obrazujących, jak w praktyce wygląda organizacja i koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej. Wsparcie organizatorów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przyczynia się do zapewniania jak najwyższego standardu opieki nad dziećmi wychowującymi się poza naturalnymi rodzinami, przyczyniając się do realizacji ich dobra.
Year
Volume
47
Issue
Pages
15-23
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Bieliński, A., Pannert, M., 2019. Prawo rodzinne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Gierszewska, R., 2019a. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W: B. Rysz-Kowalczyk, red. Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Gierszewska, R., 2019b. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej. W: B. Rysz-Kowalczyk, red. Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Kuraś, J., 2016. Koordynator wspiera rodziny zastępcze. Rzeczpospolita [online], 15 czerwca. Dostępny w: https://www.rp.pl/Rodzina/306159934-Koordynator-wspiera-rodziny-zastepcze.html [Dostęp 24.01.2020].
 • Królak, B., Rączka, M., 2017. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Łakoma, S., 2014. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. W: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, red. Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Łopatka, A., 2000. Dziecko. Jego prawa człowieka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris. Matejek, J., 2019. Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze – wybrane aspekty społeczno-prawne. Polityka Społeczna, nr 2, s. 2–7.
 • MRPiPS, 2019a. Niemal 75 mln zł na program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” [online]. Warszawa: MRPiPS. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/rodzina/niemal-75-mln-zlotychna-program-asystent-rodziny-i-koordynator-pieczyzastepczej [Dostęp 24.01.2020].
 • MRPiPS, 2019b. Stawiamy na rodzinną pieczę zastępczą [online]. Warszawa: MRPiPS. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/rodzina/stawiamy-na-rodzinna-piecze-zastepcza [Dostęp 24.01.2020].
 • NIK, 2015. Funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim [online]. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Dostępny w: https://www.nik.gov.pl/plik/id,9413,vp,11647.pdf [Dostęp 24.01.2020].
 • Nitecki, S., Wilk, A., 2016. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Prusinowska-Marek, A., 2017. Piecza zastępcza. W: G. Jędrejek, red. Prawo rodzinne. Meritum. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Rada Ministrów, 2018. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) [online]. Warszawa: MRPiPS. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-rady-ministrow2017 [Dostęp 24.01.2020].
 • Tryniszewska, K., 2015. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b16bc525-68ab-4d38-ae30-0c7a98f89775
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.