PL EN


2014 | 201 | 266-276
Article title

Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Content
Title variants
EN
The Accounting Policy in Public Finance Sector Entities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The accounting policy is the most important document for regulating the accounting system. This is achieved by specifying some elements of the accounting areas. Having an accounting policy is a legal requirement, and the official responsible for introducing the policy is the manager of the unit. The purpose of this article is to present general principles of the financial management in major organizational forms of public sector entities, taking into account specific accounting principles contained in the Regulation.
Year
Volume
201
Pages
266-276
Physical description
Contributors
References
 • Brzezin W., Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" 1995, nr 32.
 • Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. W. Lachiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kabalski P., Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa 2009.
 • Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 • Krzywda D., Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, SKwP, Warszawa 2013.
 • Nowak E., Rachunkowość kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2010 r., nr 208, poz. 1375.
 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 • Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, red. M. Kicia, A. Korzeniowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • Zarządzenie nr 54 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysków przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych nieopodatkowanych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 62 z późn. zm.
 • Zawartość informacyjna polityki rachunkowości, red. H. Żukowska, B. Sawicka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b1776238-f407-413a-a7c4-7b59c95e3b29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.